• naše weby..
 • ..
 • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Venkov, krajina, zemědělství Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

5 Zdraví

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města. Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice a na základě Zdravotního plánu. Zdravotní plán vychází z cílů Zdraví21/Zdraví2020. Touto problematikou se zabývá pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu složená z odborníků na tuto oblast. Tato pracovní skupina definuje TOP problémy, vycházející ze Zdravotního plánu a dále stanovuje opatření k jejich zlepšení, tato opatření jsou každoročně vyhodnocována. Dále je oblast zdraví součástí dotačních programů města Litoměřice, čím se město snaží o zvyšování efektivity realizovaných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán vytváří v Litoměřicích expertní pracovní skupina, která byla v roce 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňovaly potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, analýzy zdravotního stavu obyvatel z roku (2011) a dalších koncepčních materiálů. Došlo k navýšení finanční částky na Podporu sociálních a zdravotních aktivit.

Zdravotní plán se zaměřil na 3 hlavní priority, které se daří průběžně plnit a vyhodnocovat. Oproti předchozímu hodnocení došlo k přehlednějšímu zpracování plnění zdravotního plánu, doporučení oponenta auditu z roku 2015 byla akceptována.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1

MČ Praha 14 nemá zanalyzovaný zdravotní stav obyvatel městské části. Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro jednotlivé městské části.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví s výsledky celopražské analýzy pracuje a zahrnuje je do plánování aktivit na podporu zdraví a prevence.

Oblast zdraví je koncepčně řešena v rámci komunitního plánovaní sociálních služeb a ve Strategickém plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025.

MČ Praha 14 nemá zpracovaný zdravotní plán.

Hodnocení oponenta +1

MČ Praha 14 v přiměřené míře integruje hledisko zdraví obyvatel do procesu strategického plánování a rozhodování. V auditu, resp. v odkazech na přílohy, Městská část doložila relevantní dokumenty a velmi podrobně popsala celou oblast a postupy práce. Personálně je tato oblast dostatečně zajištěna vč. externí spolupráce s odborníky. Negativem, který ovšem MČ nemůže ovlivnit, je nedostupnost dat o zdravotním stavu obyvatel na úroveň městské části. Data o zdravotním stavu jsou jedním ze základních podkladů pro tvorbu zdravotní politiky a výběru priorit v oblasti ochrany a podpory zdraví obyvatel. Statistická data o zdravotním stavu jsou k dispozici pouze pro území celého hl. města, navíc stávající analýza pro hl. město Prahu je již zastaralá (ačkoliv pro účely tohoto auditu zpracovatel auditu získal aktuálnější údaje do r. 2015/2016).      

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Chrudim má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty,avšak při návštěvě ve městě nebylo doloženo, že došlo k pozitivnímu posunu při využívání těchto materiálů při tvorbě zdravotní politiky města. V oblasti integrace zdravotních hledisek do strategického plánování a rozhodování je v Chrudimi situace dobrá a stabilní, ale nedošlo k pozitivnímu vývoji a zlepšení.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1

Město má zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy na základě analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Při zpracování a aktualizaci dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. jsou zahrnovány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu. 

Hodnocení oponenta +1

Jihlava má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty, vč. Zdravotního plánu města, které vycházejí z opakovaně zpracovávané analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města. Zdravotní hlediska jsou do plánování a rozhodování na úrovni města poměrně dobře a kvalitně využívána a integrována. Doporučuji pouze zvýšit finanční podporu v uvedeném dotačním programu (celkovou i na jednotlivé projekty).

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1

Došlo k významnému zlepšení situace. Nastavení spolupráce v rámci pracovní skupiny pro tvorbu Zdravotního plánu, na kterém se spolupracovalo s externími odborníky. V rámci Zdravotního plánu vyvstaly, jak nové, tak stávající aktivity v jednotlivých oblastech. Oblast zdraví je následně zakomponovaná a řešená i v jiných dokumentech města. Nastavení spolupráce s externími odborníky na dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2

Integrace zdravotních hledisek a tématiky ochrany a podpory veřejného zdraví do politiky a strategií města je v Kopřivnici dlouhodobě na vysoké úrovni. Město zpracovává, pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje potřebné dokumenty v této oblasti, konzultuje problematiku s partnery a veřejností a průběžně realizuje přijatá opatření. Nevyhýbá se ani pojmenování problémů a dílčích neúspěchů, což je také předpoklad pro další zlepšování v budoucnosti. V oblasti 5.1 jsou požadavky MA 21 splněny na úrovni kategorie A.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Analýza zdravotního stavu obyvatel

Město Litoměřice za podpory NZSM ČR, Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje (KHS ÚK) nechalo v roce 2007 zpracovat analýzu zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. Tato analýza informuje o zdravotním stavu, vývoji, struktuře obyvatel, úmrtnosti, nemocnosti a podobně. Analýza byla zpracována na základě dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Zdravotním ústavem. V roce 2014 byla vypracována KHS ÚK druhá Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Litoměřic. Došlo k porovnání vývoje od roku 2007 vzhledem k úrovni ČR a Ústeckého kraje. Na základě této analýzy došlo k přípravě aktualizace Zdravotního plánu z roku 2008.
V roce 2016 byla provedena aktualizace analýzy zdravotního stavu obyvatel na základě expertní hodnotitelky za oblast zdraví. Byly doplněny číselné údaje ke grafům a dopracovány komentáře. Vzhledem k tomu, že se neaktualizovala data, nedošlo ke zjištění nových informací, nepromítla se tato aktualizace do změn ve Zdravotním plánu. Analýza byla vydána také v tištěné podobě a následně distribuována OSVaZ, zdravotní a sociální komisi, školám, Nemocnici Litoměřice a privátním lékařům.
V roce 2018 se plánuje aktualizace Analýzy zdravotního stavu obyvatel, kdy půjde zejména o aktualizaci uvedených dat. Aktualizovaná verze se promítne i do aktualizace Zdravotního plánu.

http://komplanlitomerice.cz/article/analyza-zdravotniho-stavu-obyvatel-mesta-litomerice/383/4/0

Komunitní plánování sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících.
V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/ 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Plánování s veřejností 

Každoročně je problematika zdraví projednávána s veřejností na diskuzním fóru Desatero problémů Litoměřic, kde jednu z osmi sekcí tvoří sociální oblast a zdravotnictví. Problémy se zdravotní tématikou, které se objevily na veřejných fórech v minulých letech jako hlavní, jsou následující: 
2017 - Zřídit domov se zvláštním režimem pro lidi postižené demencí
2016 - Zřídit mamograf v Nemocnici Litoměřice
2015 - Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Akční plán zlepšování ZM a MA21

Akční plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož Komise Zdravého města a MA21 navrhuje, jakého zlepšení má být v daném roce dosaženo. Aktivity v akčním plánu se neustále rozšiřují, v roce 2014 bylo uvedeno 8 aktivit a postupně během let se rozrostly až na 15 aktivit v roce 2017. Dochází tedy k neustálému zlepšování akčního plánu z hlediska zakonponování oblasti zdraví.
Akční plán je pravidelně vyhodnocován, je schvalován Radou města a je propojen s dotačním titulem Zdravého města a MA 21. 

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/dokumenty/ostatni_dokumenty/APZ_ZM_MA21_2017.pdf

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.A:

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Hodnota indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k postupné integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování ve městě na základě Zdravotního plánu města zpracovaného na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Text odpovědi na auditní otázku poskytuje dostatečný přehled o způsobu strategického plánování v Litoměřicích v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel a popisuje hlavní relevantní nástroje pro strategické plánování.

Audit popisuje systematické plánování oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví (nikoliv přímo plánování zdravotních služeb, kde jsou ovšem možnosti působení města omezené), které vychází z aktuálních podkladů.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Plánování zdraví na MČ Praha 14

Plánování zdraví probíhá prostřednictvím Strategického plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2015 - 2025 a Akčního plánu ke SPR (Strategický plán rozvoje). Ve Strategickém plánu je vymezena klíčová oblast Sociální a zdravotní péče a bydlení, která zahrnuje podporu a rozvoj sociálních služeb, bezpečnost a snižování projevu rizikového chování a zdraví obyvatel. Strategický plán byl schválen Radou a Zastupitelstvem MČ v roce 2014. Oblast zdraví je také řešena v rámci výstupů z veřejných lokálních fór v komunitním plánu "Příležitosti Prahy 14" a v procesu komunitního plánování sociálních služeb v dokumentu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb". Oblast prevence je řešena se spolupráci s Fórem prevence v dokumentu "Program prevence kriminality Praha 14". Také v rámci Plánu zlepšování MA21 je řešena oblast zdraví a prevence. 

Jako iniciativní a poradní orgány, které se zabývají zdravím a prevencí na MČ byly zřízeny Radou městské části Praha 14 usnesením č. 709/RMČ/2014 ze dne 15. 12. 2014

 • Komise pro sociální věci
 • Komise pro komunitní plánování a místní Agendu 21
 • Komise bezpečnostní a protidrogová.

Komise pro sociální věci je poradním orgánem Rady MČ v oblasti plánování zdraví. Zabývá se tvorbou a řešením koncepce rozvoje sociálních služeb a sociální prevence na území městské části Praha 14, sociálně právní ochrany dětí, koncepce zdravotnictví na území městské části, dále pak tvorbou lokální zdravotní politiky, akcemi v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel, včetně aktivit na úseku zdravotní výchovy. Požadavky na plánování zdravotních služeb vychází od Komise pro sociální věci. Tajemníkem Komise je vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Komise pro komunitní plánování a MA21, tajemníkem komise je koordinátor MA21. V komisi jsou zastoupeni zástupci tří sektorů (veřejný, neziskový, soukromý) a předsedové čtyř pracovních skupin definovaných jako prioritní pro potřeby plánování občanů v rámci komunitního plánování sociálních služeb 1) osoby se zdravotním znevýhodnění 2) senioři, 3) rodina, děti a mládež a 4) cizinci a menšiny. Do působnosti komise dále patří:

 • podporování aktivit místních organizací (neziskových, veřejných i soukromých), zvláště těch, které spolupracují v rámci MA21 a podílejí se na tvorbě a naplňování komunitního plánu a Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje MČ
 • rozhodování o způsobu realizace MA21
 • vydávání doporučení k přidělování finančních prostředků z důvodu realizace aktivit uvedených v komunitním plánu
 • zapojování veřejnosti do přípravy dílčích investičních i koncepčních záměrů rozvoje městské části zajišťovaných jednotlivými odbory MČ
 • realizace a monitorování Plánu zlepšování MA21 pro daný rok
 • iniciace, sledování a zjišťování názorů veřejnosti k rozvoji městské části
 • podpora externí spolupráce a sdílení výsledků v rámci realizace MA21 s jinými subjekty a městy v ČR i zahraničí
 • vydávání stanovisek a doporučení pro RMČ k procesům zapojení veřejnosti do rozhodování a k vlivům záměrů a činností na udržitelný rozvoj městské části

Komise bezpečnostní a protidrogová, tajemníkem je koordinátorka prevence rizikového chování. Komise se zabývá tvorbou bezpečnostní a protidrogové koncepce a opatření, programy primární prevence a spoluprací s PČR a MP. Spoupráce s Fórem prvence.

Problematika zdraví, zejména prevence, je zaštítěna aktivitami MA21 a zejména Odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v rámci samostatné působnosti zajišťuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí grantů, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ, je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci grantového řízení, zejména zajišťuje uzavírání smluv o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků s žadateli o poskytnutí grantu v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví. Odpovídá za úplnost grantové dokumentace, včetně doložení veškerých náležitostí žádosti. Provádí předběžnou a namátkově následnou veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory, vydává rozhodnutí o uložení pokuty. Vypracovává roční plán veřejnoprávních kontrol na následující rok a zpracovává jejich výsledky. Zajišťuje také úkoly v oblasti prevence kriminality.

V přenesené působnosti odbor vykonává státní správu v rozsahu přeneseném Statutem. Jeho činnost v rámci přenesené působnosti metodicky řídí Magistrát hl. m. Prahy a je metodicky veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví.

MČ tuto povinnost nemají, nicméně MČ Praha 14 si svá zdravotnická zařízení eviduje, průběžně aktualizuje a pro občany je zveřejňuje na svém webu.

https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/zdravotnictvi/lekari/

OSVZ od roku 2011 pravidelně realizuje ve spolupráci s koordinátorem MA21 Program Zdraví. Program zdraví Městské částí Praha 14 je zaměřený na širokou veřejnost a obsahuje několik aktivit, které jsou realizovány v průběhu roku. Cílem programu je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví občanů městské části Praha 14 a integrace a harmonizace aktivit směřujících k podpoře zdraví. Od roku 2016 MČ Praha 14 pravidelně žádá o jednorázovou účelovou dotaci pro projekty městských částí Praha 1 až 57 v oblasti podpory aktivit projektu Zdravé hl. m. Praha a místní Agendy 21. V roce 2018  v rámci Programu zdrví proběhlo testování školních jídelen - Mapy jídelen ve všech základních a mateřských školách zřizovaných MČ.

 Na ÚMČ Praha 14 jsou zřízeny pozice:

 • koordinátor MA21 -  Koordinátor MA21 je tajemník Komise pro komunitní plánování a MA21. I přestože MČ Praha 14 není již členem NSZM, koordinátor MA21 se pravidelně 1x ročně účastní vzdělávacího programu NSZM. Koordinátor MA21 spolupracuje na oblasti plánování zdraví v rámci výstupů z lokálních fór, které jsou zapracovány do komunitního plánu a Akčního plánu SPR. Koordinátor MA21 také spolupracuje na plánování kampaní v oblasti zdraví s koordinátorem kampaní (OSVZ).

 • Asistent koordinátora MA 21 je tajemníkem strategického týmu pro řízení a rozvoj /STRR/. STRR má za cíl přispět k dosažení rovnoměrného, vzájemně koordinovaného rozvoje území od strategie využití území až po ochranu životního prostředí v celé jeho šíři a zároveň sleduje plnění dílčích částí základních dokumentů MČ Praha 14.

 • koordinátor kampaní (OSVZ) -  koordinuje kampaně v oblasti sociálních záležitostí a zdraví tzv. Program Zdraví

 • koordinátor plánování sociálních služeb - koordinuje a zaštiťuje proces komunitního plánováni sociálních služeb. Celý tento proces je realizován ve spolupráci s našimi partnery z neziskového sektoru (poskytovateli sociálních a návazných služeb), uživateli sociálních  služeb a širokou veřejností. Koordinací procesu plánování je pověřena komise pro  komunitní plánování a MA21, dílčí úkoly a potřeby jednotlivých cílových skupin jsou diskutovány v příslušných pracovních skupinách. Pro potřeby aktualizace plánu bylo v roce 2016 realizováno dotazníkové šetření mezi uživateli sociálních služeb a také mezi  poskytovateli. Na základě těchto výstupů byl vytvořen návrh aktualizovaného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který byl dále 8.11.2016 připomínkován zájemci z řad veřejnosti i našich partnerů na veřejném setkání.

 • koordinátorka prevence rizikového chování - příprava a koordinace programů zaměřených na prevenci kriminality

 • sociální pracovnice pro pomoc v hmotné nouzi, pro zdravotně postižené, výdej parkovacích průkazů pro osoby zdravotně postižené

 • veřejná opatrovnice

 • kurátorka pro dospělé

 • programy v oblasti bydlení, program prostupného bydlení

 • terénní pracovnice pro národnostní menšiny

Plánování zdravotních služeb probíhá na úrovni hl. m. Prahy. Rozhoduje o financování, rozložení nemocnic, s pojišťovnami vede celkovou politiku zdravotnictví na celém území Prahy. Hl. m. Praha rozhoduje o rozmístění lékařů i o umístění pohotovostí a lékáren. MHMP vede evidenci zdravotnických zařízení a zveřejňuje ji na svých stránkách, aktualizovaná je k roku 2011.

Od roku 2016 MČ Praha 14 není členem asociace Národní síť Zdravých měst, je realizátorem MA21.

Městská část je majitelem budovy polikliniky Parník. Budovu spravuje akciová společnost Správa majetku Praha 14, a.s. Požadavky na plánování zdravotních služeb v poliklinice Parník probíhají v koordinaci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Ve spolupráci s MHMP a zdravotními pojišťovnami dochází postupně k rozšiřování nabídky lékařských odborností. Poliklinika Parník Černý Most sídlící na Praze 9, v ulici Generála Janouška nabízí širokou nabídku následujících lékařských služeb: praktický lékař, gynekologie, alergologie, interna, chirurgie, kožní, ORL, ortopedie, plicní a mnoha dalších. V prostorách polikliniky Parník se nachází lékárna. http://poliklinikaparnik.cz/

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Komise pro sociální věci (zastoupeni 3 lékaři), komise pro komunitní plánování a MA21, Komise bezpečnostní a protidrogová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Plánování je
zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz kvality života obyvatel  a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Veřejné fórum, Dětské fórum, Fórum prevence, projednávání Střednědobého plánu sociálních služeb apod.).

Zdravotní a související služby, které je zajištuje nebo podporuje MČ, jsou také plánovány včetně naplnění potřeb místních obyvatel v rámci aktualizací Střednědobého plánu sociálních služeb formou komunitního plánování. Na setkáních při kulatých stolech se zástupci všech zainteresovaných stran /klienti, poskytovatelé i zástupci MČ a další/.

Střednědobý plán soc. služeb je jedním z podkladů pro aktualizaci Akčního plánu SPR.

 

Sebehodnocení 0

Systematické plánování zdravotních služeb je v kompetenci hl. m. Prahy.

Oblast zdraví je také řešena prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb.

Hodnocení oponenta +1

Po doplnění auditu na základě připomínek nyní text odpovědi na auditní otázku poskytuje dostatečný přehled o způsobu strategického plánování MČ v oblasti podpory a ochrany zdraví obyvatel.  

      

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město plynule přechází na systematické plánování v oblasti zdraví na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných projednání a komunitního plánování - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016.

Poprvé byl zdravotní stav obyvatel zanalyzován v roce 2007, kdy vznikla dle metodiky MZČR a NSZM ČR ve spolupráci s KHS a ZÚ Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim - 2007. http://www.chrudim.eu/public/File/profil_zdravi_2007.pdf

Tento materiál byl prvním dokumentem, který se věnoval zdravotnímu stavu obyvatelstva města Chrudim. K jeho posouzení v kontextu regionu Chrudimska, celého Pardubického kraje i celé České republiky byla využita data získaná z ÚZIS Praha i z krajského pracoviště Pardubice. Doplňující informace byly získány z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Na Profil zdraví následně navázalo zpracování a realizace Zdravotního plánu města, který určuje dlouhodobé priority města Chrudim v oblasti podpory zdraví a zlepšování zdravotního stavu obyvatel města.

Analýza zdravotního stavu obyvatel v roce 2014 byla vypracována SZÚ. Jedná se o druhou část analýzy zdravotních ukazatelů pro město Chrudim. Oproti první analýze je především rozšířeno období dostupnosti dat přímo pro samotné město, bude tedy snazší rozpoznat eventuelní změny v trendech vývoje ukazatelů. Samozřejmě je vývoj doplněn o další roky, poslední analyzovaná data jsou z roku 2012. Předkládaný text navazuje na první analýzu a je její nedílnou součástí. http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/analyza_zdravotniho_stavu_chrudim_2015.pdf

Na základě tohoto dokumentu proběhla v pracovní skupině pro Zdravotní plán aktualizace Zdravotního plánu města Chrudim na roky 2015 – 2018 https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018?typ=struktura .

Priority stanovené ve Zdravotním plánu byly konzultovány i v Komisi sociální a zdravotní, která je z 90% tvořena lékaři.

Tento Zdravotní plán je schválen ZM, je pravidelně v pracovní skupině vyhodnocován.  Jsou nastaveny komunitní indikátory. Je stanoven optimální směr, zodpovědná osoba a popis indikátoru.

Řešení problémů prolíná Komunitním Plánem zdraví a kvality života a Komunitním plánem sociálních služeb.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2012-2015

Při komunitním plánování se objevují i problémy, které nejsou v pravomoci města. Tyto jsou řešeny ve spolupráci s Pardubickým krajem.

V roce 2015 byla Univerzitou Palackého, katedrou Rekreologie provedena studie podle metody HBSC zaměřená na zdraví a životní styl dětí a školáků v Chrudimi. Pro školy, zastupitele, komise a pracovní skupiny byl připraven seminář, kde byly prezentovány výsledky.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vyzkumna-zprava-hbsc--chrudim--final.pdf

přílohy - Analýza zdavotního stavu obyvatel,  prezentace Zdravotnické ukazatele ve vztahu ke zdravotnímu plánu města Chrudimi a indikátory ke Zdravotnímu plánu

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?

Hodnota indikátoru:

Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy ve městě probíhá. Je zahrnuto do komunitního plánování ve městě.

Sebehodnocení +1

Město má zanalyzovaný stav zdravotního stavu obyvatel. S výsledky této analýzy pracuje ve svých strategických dokumentech. Tyto dokumenty vyhodnocuje i z hlediska dopadu na životní prostředí a zdraví.

Komunitní plán zdraví a kvality života - je vyhodnocován každoročně v rámci 10P. Prezentace s postupem řešení problému je dostupná na webových stránkách města.

Zdravotní plán je vyhodnocován sestavenou sadou indikátorů každý rok a jednou za tři roky předložen ZM společně s návrhem nového Zdravotního plánu .

Hodnocení oponenta 0
Město má aktualizované strategické dokumenty pro oblast zdraví (Analýzu zdrav.stavu obyvatel, Zdravotní plán, Komunitní plán zdraví a kvality života a související dokumenty jako Kom.plán soc.služeb a další). Dokumenty jsou pro veřejnost dohledatelné na webu města. Analýza zdrav.stavu obyvatel je zpracována v základní verzi, se stručným komentářem se základním hodnocením dat, grafy jsou bez tabulkové části. Je vcelku zjevné, že při zpracování tohoto materiálu neprobíhala komunikace mezi zpracovatelem Anlaýzy a zástupci města. Analýza v této podobě je podle mého názoru pro veřejnost, pro zastupitele a další vedoucí činitele ve městě nepříliš srozumitelná a není tak využit informační a osvětový potenciál, který tento materiál má. Chrudim má aktualizovaný Zdravotní plán města. Vyhodnocování Zdrav.plánu není zcela v souladu s Metodikou NSZM pro Zdrav. plány. Dle sdělení zástupců města na návštěvě a dle textu auditu je Zdravotní plán vyhodnocován pravidelně v prac.skupině, kde také dochází k jeho aktualizaci. Výsledky studie HBSC, byť prezentované na odborných fórech, nebyly dostatečně vytěženy pro tvorbu zdrav.politiky města. V rámci Komunitního plánu zdraví a kvality života je prokazatelně pravidelně vyhodnocováno pouze Desatero problémů, vzešlé z Fóra zdravého města.Přetrvává situace, že jmenované strategické dokumenty jsou spíše deklarací, než nástrojem sloužícím ke konkrétnímu plánování.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava se zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Statutární město Jihlavy analyzuje zdravotní stav obyvatel 

- Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihalvy I. a II. část, zpracována v roce 2010 a v roce 2014 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=486440https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062);

- Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy - prosinec 2016 (https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062).

a zpracovává Zdravotní plán města Jihlavy

- Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2012 - 2014 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=493051);

(dokument projednán a schválen na 14. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 11. 12. 2012, usnesení č. 670/12-ZM)

- Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=509333)

(Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 včetně aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy II. část z roku 2014 byl projednán a schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy dne 16. června 2015, usnesení č. 261/15-ZM)

Na přelomu 2017/2018 připravujeme vyhodnocení Zdravotního plánu 2015 - 2017 a nový Zdravotní plán na další roky. Při zpracování nového Zdravotního plánu budeme vycházet  z nově zpracované Analýzy zdravotního stavu obyvatel - prosinec 2016.

Ve sledovaném období vznikla Komise PZM a MA21. Někteří členové Komise PZM a MA21 se v rámci svých profesí zabývají přímou podprou zdraví obyvatel a jsou velkým přínosem při plánování aktivit města v této tématice - MUDr. Roman Peschout, Nemocnice Jihlava, zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení, zastupitel; Ing. Milan Brychta - ředitel Odboru hygieny obecné a komunální, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina; Jan Hofman, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, vedoucí pracoviště Jihlava, zástupce centra hygienických laboratoří pro pracoviště Jihlava.

Více informací o složení a činnosti Komise PZM a MA21 na webu Zdravého města - http://www.jihlava.cz/komise-pzm-a-ma21/ds-56274/p1=106089

Zdravé město Jihlava spolupracovalo při vyhodnocování a aktualilzaci Zdravotního plánu s odbornými partnery z oblasti zdravotnictví a souvisejících služeb - odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy MMJ, Krajským úřadem - odbor zdrvotnictví, koordinátorkou Zdravého kraje Vysočina, Nemocnicí Jihlava, Státním zdrvotním ústavem. MZ ČR, Zdravou Vysočinou, Krajskou hygienickou komorou, Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, VZP ČR, Zdravá škola ZŠ Březinova apod.

Při zpracování a aktualizaci dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. jsou zahrnovány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu. 

Ve Strategickém plánu rozvoje města Jihlavy do r. 2020 jsou 4 prioritní oblasti, tématem zdraví se zabývá Prioritní oblast B – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Specifický cíl: B2. Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence
Opatření: B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež
Opatření: B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Plán zdraví a kvality života
Opatření: B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158

Ve 2. polovině roku 2017 bude aktualizován Strategický plán města. V rámci aktualilzace budou zohledněny všechny aktuální analytické a strategické dokumnety města včetně auditu udržitelného rozvoje, analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a Zdravotního plánu města Jihlavy.

V Územním plánu města Jihlavy jsou respektovány cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Navrhované lokality územního plánu budoucího rozvoje lze považovat z hlediska životního prostředí a vlivu veřejného zdraví za akceptovatelné.

http://www.jihlava.cz/tvorba-integrovaneho-planu-rozvoje-uzemi/ds-55843/p1=89765

Komunitní plán sociálních služeb byl schválen v červnu 2016 - http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=80511

Před jeho projednáním v Zasupitelstvu města Jihavy bylo statutární město Jihlava uspořádalo veřejnou diskusi - http://www.jihlava.cz/pozvanka-k-setkani-nad-komunitnim-planem-socialnich-sluzeb/d-512896

Zdravé město Jihlava má nastaven od roku 2013 dotační program, který podoruje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity a mládeže na tvorbě programů, jsou součástí kampaní Zdravého města, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse a neposlední řadě navazují na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava má zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy a průběžně analyzuje zdravoní stav obyvatel. Výsledky analýz zohledňuje při plánování a rozhodování o dalším rozvoji města.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava disponuje základními a potřebnými strategickými dokumenty, které jsou vytvářeny na základě pravidelně se opakující se analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města, a které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. Strategické dokumenty jsou pro veřejnost snadno dohledatelné na webových stránkách města. Zdravotní plán města byl vč. Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy schválen zastupitelstvem města. Jeho vyhodnocení se připravuje a proběhne na přelomu 2017/2018.

Velkým pozitivem je existence, funkčnost a zejména velmi komplexní složení Komise PZM a MA21a spolupráce s mnohými státními, veřejnými i neziskovými organizacemi.

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice od roku 2014 systematicky přistupuje k plánování zdravotních a souvisejících služeb prostřednictvím Zdravotního plánu města Kopřivnice, který vychází z Analýzy zdravotního stavu. V roce 2017 byl tento Zdravotní plán aktualizován (schválen 16.03.2017 v ZM) navazuje na původní dokument.

Problematikou zdraví souvisí taktéž další strategické materiály města:  II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013-2016 (prodloužený do konce roku 2017), Plán zdraví a kvalita života služeb, Akční plán…, , Zimní krizový plán a další.

Ročně bývá problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s veřejností na veřejném projednání Desatera problémů města Kopřivnice. Zde se diskutují problémy jako např. rekonstrukce základní školy, protidrogová prevence, zvýšení bezpečnosti chodců aj.

Oblastí zdraví zařazuje město i do prováděných průzkumů (např. Výzkum veřejného mínění - květen 2014, srpen 2016), v r. 2015 nechalo město zpracovat samostatnou studii Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Kopřivnice, na kterou navážou i příslušná opatření.  V srpnu 2016 se uskutečnilo Mapování potřeb veřejnosti v sociálních službách v návaznosti na přípravu III. Střednědobého plánu soc. služeb -      http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/Zaverecna_zprava_Koprivnice_socialni_oblast.pdf

Městský úřad neeviduje žádný odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví. Oblast je zaštítěná aktivitami Zdravého města a MA 21, dále také Odborem sociálních věcí a zdravotnictví; Odborem školství, kultury a sportu; Odborem životního prostředí.

Odkaz na studii HBSC:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/studie_HBSC.pdf

Příloha: priloha-c.-1.pdf
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/ocima-lidi/nejvetsi-problemy

http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Zimní krizový plán pro osoby bez přístřeší – Příloha č. 1

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2014.pdf

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf

Sebehodnocení +2

Oproti předchozím letům došlo k výraznému zlepšení stavu, kdy kromě řešení zdraví obyvatel v různých strategických materiálech města, byl zpracován přímo Zdravotní plán města na léta 2017-2019.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Kopřivnice má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty, vztahující se k problematice ochrany veřejného zdraví. Pozitivní je vzájemná provázansot jednotlivých strategií a jejich dlouhodobé integrování do politiky města - dokumenty jsou vyhodnocovány, předkládány radě města a zastupitelstvu a aktualizovány.  

Poznámku směřuji k opatřením, která mají, dle sdělení auditu, navazovat na výsledky studie Životní styl a zdraví dětí a mládeže: tato studie proběhla v r. 2015, čili opatření z ní vycházející by již měla být nejen stanovena, ale i v procesu realizace.  

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město zohledňuje problematiku zdraví a dopadu na zdraví ve svých strategických dokumentech.

Strategický plán rozvoje města

V roce 2012 byl aktualizován Strategický plán rozvoje města Litoměřice (SPRM).
Jednou z hlavních vizí SPRM je “Litoměřice – atraktivní město pro život všech generací, bydlení, práci i podnikání, město kultury, vzdělanosti, vědy I výzkumu, sportu, zdravého životního stylu a čistého životního prostředí.” 
Oblast zdraví je součástí rozvojové oblasti "C” – Litoměřice zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti (sociální oblast, zdraví, společenský život, vzdělávání).
Cíl C IV. – Cílem města je vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotní péči a efektivní síť sociálních služeb, která bude odrážet aktuální potřeby obyvatel města. Bude optimalizováno řízení systému poskytovatelů sociálních služeb pomocí průběžně aktualizovaného komunitního plánu. Město si uvědomuje důležitost komunitního plánování a zapojení cílových skupin do procesu přípravy a realizace konkrétních produktů a opatření. Optimálním řešením této problematiky je zajistit kvalitně propojený a spolupracující systém zdravotní a sociální péče a komunitního plánování.
Vazba na Strategický plán je zajišťována prostřednictvím dílčích koncepcí a strategií (koncepce rodinné politiky apod.) a v rámci těchto dokumentů byly identifikovány konkrétní oblasti, kterými jsou: vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/SPRM_2012_FINAL_pro_web-2014.pdf

Komunitní Plán zdraví a kvality života

V komunitním plánu zdraví a kvality života, který je každoročně aktualizován po Fóru Zdravého města, je řešena oblast zdraví v rámci oblasti D - Zdravý životní styl, zdravotní služby  a dále v oblasti C - Sociální služby (senioři)

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-litomerice-2017-2018?typ=o

Komunitní plán sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá úsek komunitního plánování sociálních služeb při odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a služeb souvisejících. V roce 2017 byl dokončen nový komunitní plán, který je již pátým v pořadí a je prvním, který je vytvořen na celou oblast ORP Litoměřice. Komunitní plán byl zpracován na základě Analýzy potřebnosti sociálních služeb, kterou si město nechalo zpracovat. Všechny informace o komunitním plánování jsou obsaženy na webových stránkách http://www.komplanlitomerice.cz/.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/4-KomunitniPlan.pdf

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

Koncepce proseniorské politiky

Koncepce proseniorské politiky na roky 2017 - 2020 řeší téma zdraví ve velké části bodů, řeší zejména zapojení seniorů do různých aktivit, které jsou důležité pro zlepšení zdravotního stavu seniorů. 

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/koncepce-proseniorske-politiky-pro-rok-2017-2020.pdf

Koncepce rodinné politiky

V Koncepci rodinné politiky 2014 - 2019 je oblast zdraví obsažena v oblastech:
1 Služby pro rodiny – opatření 1.8. Podpora zdravého životního stylu

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_prorodinne_politiky_2014.pdf

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.1.B:

Ve strategických dokumentech je zohledňována problematika zdraví.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Problematika zdraví a dopadu na zdraví je součástí strategických dokumentů města. Zdravotní plán vychází z ezinárodních programů  Zdraví21/Zdraví2020.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Téma zdraví je součástí všech předkládaných strategických a koncepčních dokumentů města. Oblast zdraví je městem vnímána citlivě -město reaguje na potřeby obyvatel, současně přiměřeně realisticky -stanovuje si splnitelné cíle. Při hodnocení dotačních projektů město zohledňuje naplňování zdravotního plánu, který je v souladu s národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
2.2 - BEZPEČNOST A SNIŽOVÁNÍ PROJEVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Strategické cíle: Zvyšovat míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků rizikového chování
2.2.1 specifický cíl: Podpora prevence rizikového chování a informování občanů
 
2.4 – ZDRAVÍ OBYVATEL
Strategické cíle: Podporovat zdravý životní styl obyvatel městské části Praha 14
2.4.1 specifický cíl: Podpora akcí zaměřených na zdraví obyvatel

 

Akční plán 2017 -2018 ke Strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/62p2_9MZ.pdf

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Městské části Praha 14 na období 2017 – 2020 je zpracovaný formou komunitního plánování. Je pravidelně projednávaný se zástupci municipality a následně aktualizován.

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/04/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf

 

Zdraví obyvatel je také řešeno prostřednictvím kontinuálního zvyšování kvality životního prostředí.

5.1 – DOPRAVNÍ OBSLUHA NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Strategický cíl: Usměrněná automobilová doprava zajišťující dobrou obslužnost městské části s omezením nepříznivých dopadů na obyvatele
5.1.1 - specifický cíl:  Snížit dopravní zatížení na hlavních dopravních osách včetně hluku a prachových částic, zejména realizací opatření směřujících ke snížení zatížení tranzitní dopravou na radiálních komunikacích Chlumecká, Českobrodská, Poděbradská, Kbelská, Kolbenova a průtahu mezi S-J ul. Broumarská.

Mezi stěžejní aktivity v oblasti patří řešení zájmů cyklodopravy a pěších. Je preferováno budování pěších tras a cyklotras.

 

5.2 – VYTVÁŘENÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO OBČANY
Strategický cíl: Zdravá a čistá Praha 14 s dostatkem veřejné zeleně
5.2.1 - specifický cíl: Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně
5.2.2 - specifický cíl: Rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí
5.2.3 - specifický cíl: Optimalizace systému péče o životní prostředí

Praha 14 usiluje o získání pozice rekreačního centra pro místní občany a okolní městské části. Stávající zelené plochy s potenciálem pro rekreační účely a volnočasové vyžití jsou v maximální možné míře chráněny před další zástavbou. Tyto plochy jsou kultivovány a přeměněny na hodnotný „zelený“ veřejný prostor.

Problematika zdraví je s obyvateli každoročně projednávána v rámci Veřejných lokálních fór a průběžně řešena v rámci pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Výstupy z veřejných lokálních fór a komunitního plánování sociálních služeb jsou projednávány Komisí pro komunitní plánování sociálních služeb a MA21, Komisí pro sociální věci  a následně zapracovány včetně návrhu opatření do komunitního plánu "Příležitosti Prahy 14" a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, které jsou schvalovány Radou a Zastupitelstvem MČ. Oba dokumenty slouží jako podklady pro Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje MČ.

Výstupy z fór jsou k dispozici na webu Prahy 14. https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/.

Plánování v zdraví je také zahrnuto v aktivitách Plánu zlepšování MA21 (PZ)

https://www.praha14.cz/samosprava/plan-zlepsovani-ma21/.

Příklady aktivit v PZ:

 • Realizace kampaně Dny Zdraví - 2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
 • Realizace analýz bezbariérovosti - 2011,2012
 • Zpracování programu Bezpečná cesta do škol - 2017, 2018

 

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO

Téma zdraví se objevuje ve strategických dokumentech i podpůrných dokumentech. (Strategický plán rozvoje MC Prha 14, Akční plán ke STRP, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb,  Plán zlepšování MA21, Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán.

 

Sebehodnocení +1

Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 je strategickým dokumentem v oblasti zdraví. Problematika zdraví a dopadu na zdraví je součástí strategických dokumentů.

Hodnocení oponenta +1

Připomínky byly zohledněny, po doplnění textu auditu je odpověď dostačující. Audit dokládá, že téma zdraví je zohledněno v politice a strategiích městské části. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategické dokumenty zpracované pro potřeby města – Územní plán – je posouzen z hlediska SEA. Problematika zdraví je poté integrována do nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města, který je posouzen také z hlediska SEA – i ve vztahu ke zdraví. http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/strategicke_dokumenty/sp_chrudim_sea_2015.pdf

V rámci hodnocení vlivů jednotlivých opatření - viz kapitola 6 - nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy na lidské zdraví. Naopak u řady opatření se dají předpokládat potenciálně pozitivní vlivy na veřejné zdraví.

Speciální význam přičítám doporučenému opatření  B.2.4 Snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí - v případě působení silniční dopravy jde nejen o hluk, ale i dopravní zplodiny, bezpečnost apod. Realizace záměrů v této oblasti má potenciálně významný pozitivní vliv na zdraví a životní prostředí - komplexní.

Navržená opatření plně korelují s dlouhodobou snahou o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování města - systematickým zájmem o zdraví obyvatelstva.

V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel (dle stanovených odborných indikátorů) a data z této studie jsou využívána pro procesy rozhodování ve městě i jako podklad pro tvorbu strategických dokumentů města - mj. části STRATEGICKÉHO PLÁNU.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030

Nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim je připraven ke schválení na březnové ZM. Jeho hlavní vizí je Chrudim -  město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností – udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít.

V tomto novém strategickém dokumentu je problematika zdraví zahrnuta do  Rozvojové oblasti C

Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity). 

V oblasti je řešena jak problematika zdraví, tak i sociálních služeb – je třeba chápat zdraví jako komplexně. V opatřeních je zdraví řešeno v těchto bodech - C 3.1. – C 3.7. (příloha strategická mapa)

Zdraví je také součástí KPSS. Oblast prevence úrazů je řešena odbornou koncepcí – Bezpečná komunita.

V komunitním Plánu zdraví a kvality života, který je každoročně po veřejném projednání aktualizován, je řešena oblast zdraví v rámci následujících oblastí: 

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

E. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST

F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016

Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016 - 2018

Zdravotní problémy jsou řešeny částečně také v rámci Komunitního plánování sociálních služeb. V lednu 2016 byl schválen Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016 - 2018.

V rámci komunitního plánování se schází 3 pracovní skupiny:

1. skupina Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

2. skupina Oblast péče o rodinu, děti a mládež

3. skupina Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi, nepřizpůsobivé, minority, osoby v krátkodobé sociální krizi, nezaměstnané

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Návrhové lokality územního plánu lze, v případě uplatnění výše doporučených opatření, považovat z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví považovat za akceptovatelné.

Hodnocení oponenta 0
Téma zdraví se objevuje ve všech příslušných strategických dokumentech. Výhrady jsou popsány v kap.5.1.1.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na magistrátu města Jihlavy (MMJ) neexistuje odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví obyvatel. Toto téma je součástí Projektu Zdravého města a MA21, jehož agenda spadá od roku 2015 pod Kancelář primátora (pozn. pan primátor je politikem Zdravého města a MA21) a částečně pod odbor sociálních věcí.

Problémy města v oblasti zdraví a prevence nemocí byly identifikovány v rámci Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy I. a II. část, zpracovaných v roce 2010 a v r. 2014. Z předložené analýzy zdravotního stavu jasně vyplývá, že řada onemocnění a jiných poruch zdraví je preventabilní, tzn. že řadě onemocnění se dá předejít úplně nebo alespoň včas rozpoznat a zmírnit závažnost nemoci účinnou a včasnou prevencí. V původní analýze je řada dat zpracována na úrovni Kraje Vysočina, což částečně zkresluje data o městě. Pro bližší identifikace dat jsme nechali zpracovat analýzu na úrovni ORP Jihlava, což nám přináší přesnější informace o našem městě - Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracováno Národní sítí podpory zdraví

V rámci PZM a MA21 byly zpracovány Zdravotní plány města Jihlavy:

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2012 - 2014

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017

Město se ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 a dalšími partnery v těchto a dalších strategických dokumentech zabývá zdravím a dopadem na zdraví, vč. potřebných opatření v oblasti podpory a ochrany zdraví a prevence nemocí.Na přelomu 2017/2018 připravuje vyhodnocení Zdravotního plánu 2015 - 2017 a nový Zdravotní plán na další roky. Při zpracování nového Zdravotního plánu bude vycházet  z nově zpracované Analýzy zdravotního stavu obyvatel - prosinec 2016.

Každoročně je problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s mládeží na Fóru mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima mladých, příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví - nekuřácké prostory, oprava dětských hřišť, podpora malých sportů, více obchodů se zdravou výživou, zlepšit obědy ve školních jídelnách, více otevřených sportovišť a školních hřišť ve volném čase, delší veřejné bruslení, dokončení cyklostezek apod.

a na Fóru Zdravého města a MA21 aneb Desatero problémů města Jihlavy očima veřejnosti, příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví - stravování dětí s bezlepkovou dietou, podpora nekuřáckých restaurací, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvoření venkovních sportovišť, nepřetržitý provoz pohotovostních služeb, podpora primární a sekundární prevence, problematika obézních dětí apod.  

Stav řešení problémů je zpracován v Plánu zdraví a kvality života (PZKŽ) a Plánu zdraví a kvality života mládeže (PZKŽM) pro příslušné roky.

http://www.jihlava.cz/plan-zdravi-a-kvality-zivota/ds-55052/p1=104064

V rámci řešení výše zmíněných problémů probíhá pravidelná komunikace zástupců vedení města a příslušnými úředníky s odborníky v oblasti zdraví.

Aalborgské závazky byly přijaty na 3. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 10. 2. 2015, usnesení č. 55/15-ZM. V kapitole 7. Místní akce pro zdraví se zavazujeme pořádat osvětové kampně a naplňovat Zdravotní plán města Jihlavy - více viz. závazky http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

Od roku 2008 je každoročně zpracováván Plán zlepšování, kde jsou pro příslušné roky popisovány jak kroky vedoucí k zlepšování MA21 globálně tak i v oblasti podpory zdraví - osvětové kampaně, analýzy, plánování, spolupráce s partnery apod.

http://www.jihlava.cz/strategicke-dokumenty/ms-104060/p1=104060

Komunitní plán sociálních služeb byl schválen v červnu 2016 - http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=80511

Ve Strategickém plánu rozvoje města Jihlavy do r. 2020 jsou 4 prioritní oblasti, tématem zdraví se zabývá Prioritní oblast B – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Specifický cíl: B2. Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence
Opatření: B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež
Opatření: B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Plán zdraví a kvality života (PZKŽ)
Opatření: B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě

K těmto opatřením jsou nastaveny ve Strategickém plánu indikátory:

(údaje jsou uvedeny za rok 2016)

Počet konaných besed zaměřených na cílovou skupinu: 5 (MŠ, ZŠ, SŠ, senioři a další)   

Počet účastníků preventivních programů: 6000 účastníků

Počet článků a prezentací informujících o kampaních: 10

Počet veřejných projednání v rámci přípravy PZKŽ: 2

Počet článků a prezentací informujících o PZKŽ: 9 (5 článů, 2 prezentace, 2 videa)

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158

Ve 2. polovině roku 2017 bude aktualizován Strategický plán města. V rámci aktualilzace budou zohledněny všechny aktuální analytické a strategické dokumnety města včetně auditu udržitelného rozvoje, analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a Zdravotního plánu města Jihlavy.

 

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava se ve svých strategiích zabývá zdravím a dopadem na zdraví.

 

 

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, město Jihlava se dlouhodobě zabývá zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategických dokumentech a v návaznosti na ně i v dotačních programech, ve kterých podporuje zdraví, zdravý životní styl, pohybovou aktivitu a životní pohodu. Situace se navíc stále zlepšuje.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice se zdravím a dopadem na zdraví zabývá ve strategických dokumentech, jedná se konkrétně o  tyto dokumenty:

Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2017-2019

Strategický  plán města Kopřivnice pro období 2014 – 2022

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2017-2018

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a  Ženklava na období 2013-2016 (prodloužený do 2017 ).

Sebehodnocení +2

Vytvořením a schválením Zdravotního plánu města Kopřivnice a tím, že při tvorbě jednotlivých strategií a plánů spolupracují všechny zainteresované odbory, došlo k významnému zlepšení

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Kopřivnice se prostřednictvím strategických dokumentů, uvedených v auditní zprávě, zabývá dlouhodobě a systematicky problmatikou ochrany a podpory veřejného zdraví a prokazatelně vyvíjí snahu ovlivňovat pozitivně  faktory, které mají na zdraví obyvatel města vliv. Předností je i dobrá spolupráce jednotlivých odborů MÚ v této oblasti.  

5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zdravotní plán města Litoměřice

V roce 2007 bylo město Litoměřice v rámci Projektu Zdravé město WHO vybráno Ministerstvem zdravotnictví jako jedno z pilotních měst pro zpracování Zdravotního plánu města. Komise ZM a MA 21 schválila v červnu roku 2007 zpracování první etapy „Zdravotního plánu“, tzv. Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Analýza byla zpracována ve spolupráci s odbornými zdravotnickými institucemi. V dubnu roku 2015 byl schválen Zastupitelstvem města Zdravotní plán města Litoměřice na roky 2015 - 2020. Základní struktura toho plánu byla zpracována na základě závěru z analýzy odborným týmem, kterým je pracovní skupina ke Zdravotního plánu. Tato struktura definuje priority, oblasti vytipované ve Zdraví 21/Zdraví 2020, cíle, opatření, náměty a poté byla doplněna komisí zdravotní a sociální při Radě města. Zdravotní plán je pravidelně aktualizován a reaguje na aktuální výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatel.

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-litomerice-2015-2020?typ=struktura

TOP 3 zdravotní problémy

Alespoň jednou ročně se schází pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, která má mimo jiné na starost vybrat TOP zdravotní problémy na období tří let. Vybrané problémy jsou řešeny například při osvětových akcích.  V roce 2017 přešla agenda Zdravotního plánu zakomponována do činnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Na období let 2009 – 2010 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporován aktivní život seniorů (vč. fyzického a duševního zdraví)
2. Budou probíhat programy sexuální výchovy (vč. výchovy k odpovědnému rodičovství)
3. Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu všech věkových kategorií. 
Na období let 2011-2014 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporována výchova ke zdraví ve školách
2. Bude podpořena prevence cukrovky
3. Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města. 
Na období 2015 – 2017 byly vybrány TOP3 :
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
TOP 3 problémy v letech 2015 - 2017 byly vybrány TOP3:
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů
Vyhodnocení TOP 3 P 2015 - 2017 přílohou
TOP 3 problémy v letech 2018 - 2020 byly vybrány TOP3:
1. Bude zlepšováno duševní zdraví
2. Bude podporováno zdravé chování ve výživě a stravování a aktivní trávení volného času
3. Bude se snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město zpracovalo zdravotní plán, který byl schválen zastupitelstvem v roce 2015. Skupina ke zdravotnímu plánu vybrala TOP problémy, které jsou každoročně vyhodnocovány.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město má zpracován, využívá a vyhodnocuje Zdravotní plán města Litoměřice.

Současný zdravotní plán je platný pro období let 2015-2020, byl připraven expertní pracovní skupinou, která je od roku 2015 rozšířena o nové lékařské kapacity. V plánování se zohledňují potřeby vyplývající z pravidelných veřejných fór, sociologických průzkumů, Analýzy zdravotního stavu obyvatel (2014), Strategického plánu rozvoje města (2012), Koncepce prorodinné politiky 2014-2019, 4. komunitního plánu soc. služeb (2014-2017).

Zdravotní plán je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty města (Komunitním plánem zdraví a kvality života Litoměřice 2017-2018, s Akčním plánem zlepšování 2017 projektu ZM a MA 21 v Litoměřicích a národní strategií Zdraví 2020).

Je zřejmé, že znečištěné ovzduší je problém, který se občanů Litoměřic opakovaně dotýká, podařilo se však nalézt zdroj znečištění, jak vyplynulo z vyhodnocení Zdravotního plánu za roky 2015-2017. Dalším dlouhodobým problémem je  nedostatek psychiatrické péče. Nově byla navázána spolupráce s 1 dětským psychologem.

Indikátory úspěšnosti pro hodnocení zdravotního plánu byly splněny (popř. odůvodněny).

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
 • MČ Praha 14 ani hl. m. Praha nemají zpracovány zdravotní plány.

 

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO
Sebehodnocení -1

MČ Praha 14 nemá zpracovaný zdravotní plán.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek. Zdr. plán není povinnou podmínkou. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 Zdraví 2020.

Zdravotní plán města Chrudim je zpracováván již od roku 2008. Od této doby probíhá pravidelně jeho aktualizace. Zdravotní plán je rozpracován ve struktuře - Priority (s ohledem na priority Zdraví 21 a Zdraví 2020), cíle, opatření a aktivity. Poslední verze Zdravotního plánu na období 2015 - 2018 byla schválena Zastupitelstvem města dne 18. 5. 2015.

příloha - Zdravotní plán města 2015 - 2018

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018?typ=struktura

Na stanovené priority jsou navazovány opatření a konkrétní aktivity, které jsou dle možností provazovány s rozpočtem města. Tyto priority se také stávají tématy pro grantová témata Zdravého města a MA 21. Zde se naskýtá možnost pro podporu partnerských organizací, které se stávají realizátory dílčích akcí podporující zdravý životní styl.

Pro realizaci Zdravotního plánu je RM ustavena pracovní skupina pro Zdravotní plán. Ta je složena ze zástupců MěÚ, lékařů, ale i zástupců organizací, které uvádějí priority plánu do praxe. Tato skupina se schází cca 2 ročně, jinak dle potřeby. Připravuje aktualizaci plánu, vyhodnocuje indikátory a zabývá se i analýzou výsledků těchto nastavených indikátorů.

příloha - složení pracovní skupiny pro zdravotní plán města

Zdravotní plán je projednáván i v komisi sociálně zdravotní, která je tvořena převážně lékaři. Dochází zde i k rozboru výsledků analýz.

Sebehodnocení +1

Zdravotní plán má město již od roku 2008. V roce 2015 zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Zdravotního plánu. Do projednávání plánu je zapojena i odborná veřejnost.

Hodnocení oponenta 0
Město má aktuální Zdravotní plán, který je v souhladu s rámcovými cíly Zdraví 2020/Zdraví 21. Výhrady jsou popsány v kap. 5.1.1. Situaci hodnotím jako srovnatelnou s rokem 2013.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano. Zdravotní plán města Jihlavy představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na mezinárodní dokumenty Světové zdravotnické organizace Zdraví 21 a Zdraví 2020. Zpracování prvního Zdravotního plánu města Jihlavy na r. 2012 – 2014 předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města jihlavy, kterou zpracovalo o. s. Zdravá Vysočina. Byl prověřen zdravotní stav obyvatel města Jihlavy (délka života, nemocnost, úmrtnost apod.).  Pro analýzu byly využity zdravotní indikátory, pro něž poskytly data ČSÚ a ÚZIS.

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 – 2017 byl zpracován na základě aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva z roku 2014 a vyhodnocení stávajícího Zdravotního plánu města Jihlavy (viz. priloha-3-zdravotni-plan-mesta-plneni.pptx) . Aktualizaci analýzy zajistil MUDr. Miloslav Kodl a navazuje na původní Analýzu zdravotního stavu obyvatelstva města Jihlavy z r. 2010. 

http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

Na přelomu roku 2017/2018 připravujeme vyhodnocení Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2015 - 2017 a aktualizaci dle nové metodiky tvorby ZP a na základě nové Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva z prosince 2016.Do tohoto procesu budou opět zapojeni partneři z oblasti zdravotních a souvisejících služeb ve městě.

 

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +2

V rámci hodnoceného období byl analyzován zdravotní stav obyvatel a zpracován Zdravotní plán města Jihlavy.

Hodnocení oponenta +2

Město Jihlava má Zdravotní plán, který je v souladu s rámcovými cíli Programu a Národní strategie Zdraví 2020 a Zdraví 21. Zdravotní plán vychází z opakovaně prováděných Analýz zdravotního stavu obyvatel města a veřejných diskuzí a je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice má zpracován Zdravotní plán, ten tvoří důležitou součást strategických dokumentů města. Jedná se o odbornou koncepci, jejíž cílem je nastavení základního rámce v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 a je v souladu s principy nového strategického dokumentu ČR pro tuto oblast: Zdraví 2020.

Zdravotní plán byl poprvé zpracován v roce 2013, v roce 2017 proběhla aktualizace tohoto plánu na období let 2017-2019,  a to za účasti zástupců vedení města, spolupráce OSVZ a odborných členů pracovní skupiny. Schválení dokumentu proběhlo 16.3. 2017 Zastupitelstvem města Kopřivnice.

Ve Zdravotním plánu jsou nastaveny odpovědné osoby (odbory) za plnění a předpokládané termíny jednotlivých aktivit. Aktivity jsou realizovány průběžně dle časového harmonogramu, který je součástí dokumentu. Jednou ročně je předložena pravidelná hodnotící zpráva o plnění Zdravotního plánu zastupitelstvu města.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

Zdravotní plán:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

Tisková zpráva

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=zastupitele-schvalili-zdravotni-plan-na-obdobi-2017-19&clanek=22266

Sebehodnocení +2

Došlo k významnému zlepšení situace.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Zdravotní plán je zpracován dle aktuální metodiky MZ a NSZM, je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice má  5 dotačních titulů, které souvisí s oblastí zdraví. Tato oblast je součástí dotačních programů Zdravého města Litoměřice, odboru sociálních věcí  a zdravotnictví a odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. 

Dotační program Zdravého města Litoměřice

Dotační program Zdravého města Litoměřice  vychází z problémů z veřejných diskusních fór "Desatero problémů Litoměřic " a "Mladé fórum", Komunitního plánu zdraví a kvality života - oblast D Zdravý životní styl, zdravotní služby a tématu stanoveného pro daný rok Komisí ZM a MA21. Tento dotační program je vypisován už o roku 2003, od roku 2015 tématicky zaměřený na zdraví. Každý rok je pravidelně rozdělována částka 150 tis. Kč:
2015 - Po městě zdravě a bezpečně
2016 - Zdraví nás baví
2017 - Ve zdravém těle zdravý duch
2018 - Zdravě mezi generacemi

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=105

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program podpory zdravotních a sociálních aktivit pro občany města Litoměřice je jedním z dotačních titulů města. Tento dotační program podporuje aktivity už od roku 2006. Dochází k postupné navyšování přerozdělované částky, kdy bylo v roce 2017 schváleno navýšení o 50 tis. Kč na 250 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče vypisuje několik dotačních programů, které pomáhají k podpoře zdraví
- Sport pro zdráví/sport pro všechny
- Podpora v oblasti volného času dětí
- Podpora celoroční činnosti sportovních spolků

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Litoměřice, čímž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Dotační program města byl vytvořen již v roce 2003, od roku 2015 je tematicky zaměřený na zdraví. Nabízí širší využití než jak jsou vymezeny cíle národní strategií Zdraví 21/Zdraví 2020. Program město zohledňuje mimo jiné odkazem na zdravotní plán.

Silnou stránkou města je, z pohledu aktivit i ze strany financování, zejména sociální oblast - prorodinná politika a podpora sociálně znevýhodněných skupin, včetně seniorů. Plánování se odvíjí od konkrétních problémů v obci a zohledňují se problémy obyvatel, které vyplývají z veřejných fór. Jmenované oblasti se zdraví více či méně dotýkají, zejména pokud jde o oblast duševního zdraví a pohybové aktivity je možné oblast hodnotit velmi pozitivně.

Dotační titul Zdravého města a MA 21 nabízí krytí nákladů projektu do výše 80 % nákladů (celková alokovaná částka je 150 tis. Kč)

Došlo k navýšení financí v dotačním titulu "Podpora sociálních a zdravotních aktivit" o 50 tis. Kč (v návaznosti na komunitní plán). Celková částka dosahuje 250 tis. Kč, žadateli mohou být fyzické i právnické osoby. Priority programu nejsou pro žadatele přímo vyspecifikovány.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

 MČ Praha 14 nemá konkrétní dotační program na podporu zdraví, ale zdraví podporuje skrz jiné dotační programy nebo realizací každoročních kampaní, které jsou koordinovány a financovány z rozpočtu MČ. Zdraví je koncepčně zakotveno ve Strategickém plánu rozvoje MČ P14. /Klíčová oblast 2 - Sociální a zdravotní péče a bydlení/

Od roku 2010 se pravidelně realizuje kampaň Program Zdraví. Program zdraví 2018 MČ Praha 14 je  zaměřený  na širokou  veřejnost  a obsahuje  aktivity, které jsou realizovány v průběhu roku. Cílem je prevence  nemocí, ochrana  a podpora  zdraví občanů městské  části Praha 14 a integrace a harmonizace   aktivit směřujících k podpoře zdraví. Realizátorem bude Městská část Praha 14, která pravidelně spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze, VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Ligou proti rakovině  Praha z. s. , Klub ZAP,  MUDr. D. Zlatohlávková, Českým červeným křížem Praha 9.

Zdraví je podporováno dotačními programy v oblastech sociální, volnočasové, podpoře zdravého životního stylu, MA 21, apod.

Programy v sociální oblasti:

 • Dotační program příspěvek na zajištění služby /např. aktivizační služby pro rodiny s dětmi, senior doprava, sociální rehabilitace, osobní asistentce pro vozíčkáře, sociálně terapeutické programy, denní stacionář, apod./
  • 2016 - 400 000 Kč
  • 2017 - 500 000 Kč
  • 2018 - 500 000 Kč
 • Dotační program pro sociální a návazné služby - dvouletý program /např. dobrovolnické centrum, nízkoprahový klub, terénní program, odlehčovací služba, apod./
  • 2015 - 2016 - 3 819 000 Kč
  • 2018 - 2018 - 3 998 000 Kč

Klíčové  skupiny občanů pro, které jsou určeny programy v sociální oblasti: 1) osoby se zdravotním znevýhodněním, 2) senioři, 3) rodina, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci 4) cizinci a menšiny.

Dotační program pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21

 • Kultura a umělecká činnost /kulturní, hudební a výtvarné koncerty, výstavy, nové počiny, akce pro děti/
  • 2016 - 2018 - 200 000 Kč
 • Sport, tělovýchova a volný čas /podpora sportovních klubů naplňujících volný čas dětí, mládeže a seniorů, realizace akcí pro veřejnost ve sportovním duchu, apod./
  • 2016 - 638 000 Kč
  • 2017 - 695 000 Kč
  • 2018 - 740 000 Kč
 • Podpora aktivit spojených s realizací MA 21 /podpora komunitních aktivit a aktivizací, místní úklidové akce, podpora zdravého životního stylu, zdravá strava v rámci aktivit žáků na školách, aktivity Žákovského zastupitelstva, preventivní a ekologické osvětové akce a aktivity, apod./
  • 2016 - 132 000 Kč
  • 2017 - 105 000 Kč
  • 2018 - 60 000 Kč

Dotační program pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže /podpora zaměřená na rekonstrukci budov místních NNO/

- nově od roku 2018 - 5 000 000 Kč

Dotační programy jsou vyhlašovány dle potřeb a možností MČ.

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Plánování je
zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz kvality života obyvatel  a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Veřejné fórum, Dětské fórum, Fórum prevence, projednávání Střednědobého plánu sociálních služeb apod.).

Zdravotní a související služby, které je zajištuje nebo podporuje MČ, jsou také plánovány včetně naplnění potřeb místních obyvatel v rámci aktualizací Střednědobého plánu sociálních služeb formou komunitního plánování. Na setkáních při kulatých stolech se zástupci všech zainteresovaných stran /klienti, poskytovatelé i zástupci MČ a další/.

Střednědobý plán soc. služeb je jedním z podkladů pro aktualizaci Akčního plánu SPR.

Sebehodnocení +1

Zdraví a zdravotní životní styl je jedním ze strategických cílů MČ.

MČ Praha 14 podporuje oblast zdraví formou dotačního programu.

Hodnocení oponenta 0

Připomínky byly v průběhu auditu zohledněny, odpověď je nyní dostačující. Ačkoliv MČ nemá konkrétní dotační program na podporu zdravotně osvětových aktivit, kampaň Program zdraví toto částečně supluje. Zdraví se dotýkají i ostatní v auditu jmenované dotační tituly MČ. Do budoucna přesto doporučuji zvážit vlastní dotační systém pobídek pro aktivity podpory zdraví, určený pro organizace realizující tyto aktivity na území MČ.    

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Problematiku zdraví můžeme najít ve  4 existujících dotačních titulech:

Grantový systém Zdravého města a MA 21 - příloha grantová témata 2016

Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám:

Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Chrudim 

Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra – „Desatero problémů města Chrudim"

Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra - Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace

Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi - např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.

Dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu

Dotace sportovní – podpora sportu pro registrované sportovce

Dotace přímé – především pro organizace působící v sociální sféře

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/granty-zm.html

Sebehodnocení +1

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Chrudimi, přičemž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

Hodnocení oponenta +1
Systém grantové podpory je v oblasti zdraví dobře nastavený a fungující, hodnotím jako stabilní.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zdravé město Jihlava má nastaven od roku 2013 dotační program, který podoruje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity a mládeže na tvorbě programů, jsou součástí kampaní Zdravého města, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse a neposlední řadě navazují na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

Výzvu na poskytování dotací vyhlašuje statutární město Jihlava. Dotace schvaluje Rada města Jihlavy na návrh Komise PZM a MA21.

Na jeden projekt lze přispět maximální částkou 20 000 Kč.

V letech 2013 - 2015 statutární město Jihlava vyčlenilo z rozpočtu města 200 000 Kč na dotace v rámci PZM a MA21.

V roce 2016 došlo k navýšení alokace na 300 000 Kč. Se stejnou částkou je počítáno na rok 2017.

V r. 2015 město rozdělilo 197 000 Kč na projekty, kterých se zúčastnilo cca 1770 osob.

V roce 2016 bylo rozděleno celkem 295 866 Kč mezi 18 projektů, do projektů bylo zapojeno cca 3 500 osob na 80 akcích a aktivitách (přednášky, besedy, kurzy první pomoci, pohybové, osvětové aktivity apod.)

Pravidla pro poskytování dotace ze statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21, Výzva k podávání žádostí a seznamy podpořených projektů za jednotlivé roky jsou k nalezení na webu Zdravého města - 

http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=89149

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava od roku 2013 pravidelně vyčleňuje z rozpočtu města finanční prostředky na dotace v rámci PZM a MA21. Tato částka se v roce 2016 navýšila z 200 tis. Kč na 300 tis. Kč.

Hodnocení oponenta +1

Systém grantové, dotační podpory ze strany města na realizaci projektů pro oblast zdraví, podpory zdraví a životního stylu, MA 21 apod. je ve městě Jihlavě již dlouhodobě nastaven a je stabilní a funkční, což lze hodnotit velmi kladně. Za stávající situace se pouze doporučuje zvážit navýšení jak celkových finančních prostředků (např. na 500 tis. Kč), tak i podporu jednotlivých projektů (např. max. na 50 tis. Kč), zvláště u projektů, které jsou realizovány celoročně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Municipalita má vlastní dotační program “Zdravé město Kopřivnice”, který je jedním z dotačních programů města a přímo podporuje aktivity související se Zdravotním plánem města Kopřivnice.  Výše dotace činí částku 30 000 Kč, město má další dotační programy, (na podporu kultury, sportu aj..) ze kterých je také možno čerpat na některé aktivity plynoucí ze Zdravotního plánu.

V případě seniorských aktivizačních programů pro zdravé stárnutí byly uvolněny finanční prostředky z rozpočtu města, a to ve výši 130 000 Kč v roce 2016 (jednalos e o prostředky do společenského aktivu, kluby důchodců...).

Město také každoročně usiluje o získání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví. V souvislosti s přímým zařazením aktivit Zdravotního plánu do jednoho z dotačních programů města Kopřivnice a získávání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví.

Využití dotace pro mládež a event. rekreační vyžití občanů přikládám viz příloha. 

Seznam aktuálních i dřívějších dotačních programů naleznete pod tímto odkazem: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice

Sebehodnocení +1

V dotačním programu byly nově zohledněny i aktivity související se Zdravotním plánem města Kopřivnice

Hodnocení oponenta 0

Situaci hodnotím jako stabilní.

 

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020

Město se soustřeďuje zejména na TOP 3 problémy, které vychází ze Zdravotního plánu, tyto cíle jsou každoročně vyhodnocovány. Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020 jsou provázány s tímto plánem Litoměřic následovně:

Cíl 4: Zdraví mladých
Cíl 5: Zdravé stárnutí
Cíl 6: Zlepšení duševního zdraví - součástí aktualizované podoby ZP
Cíl 8: Snížení výskytu neinfekčních onemocnění
Cíl 10: Zdravé a bezpečné životní prostředí
Cíl 11: Zdravější životní styl
Cíl 12: Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
Cíl 13: Zdravé místní životní podmínky

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  ANO - viz komentář
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Komentář k indikátoru 5.1.C:

Byla vytvořena expertní skupina ke zdravotnímu plánu, jejími členy je ředitel Nemocnice Litoměřice, zástupce KHS, zástupci OSVaZ, zástupci Zdravého města, 5 privátních lékařů a další.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020, dochází vyhodnocování cílů vybraných v rámci TOP 3 problémů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zdravotní plán města je v souladu se Zdravím 21. Vyhodnocení zdravotního plánu je přehledně doloženo ve vztahu k nastaveným prioritním cílům. V hodnoceném období (2015-2017) byly všechny významné cíle dosaženy. U některých dílčích cílů kvantitativní ukazatele během hodnoceného období rostly (prevence zubního kazu) nebo došlo k jejich přechodnému zvýšení (zdravé stravování a výživa, prevence užívání návykových látek). Významným úspěchem je nalezení zdroje hlavního znečistitele ovzduší a pravidelný monitoring ovzduší, ke kterému přispělo pořízení 12 měřících stanic v roce 2017. Ve městě průběžně dochází ke zvyšování množství zeleně.

Je zřejmé, že vytyčené cíle městem jsou průběžně řešeny a vyhodnocovány, případně jsou zdůvodněny změny, které vedly k omezení splnění.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Cíle zdraví 21 se prolínají do Strategického plánu rozvoje MČ, Akčního plánu, Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Městské části Praha 14 na období 2017 – 2020 a Příležitosti Prahy 14 - komunitní plán.

Prioritními cíli MČ definovaných ve strategických dokumentech v oblasti zdraví jsou:

 • Podpora zdravého životního stylu obyvatel MČ Prahy 14 prostřednictvím realizace kampaní a rozšířené nabídky volnočasových aktivit pořádaných nebo podporovaných MČ Praha 14
 • Vytvoření podmínek pro zajišťování prevence rizikového chování v základních školách a dalších zařízeních
 • Podpora a realizace projektů a aktivit, jejichž primárním cílem je předcházet či minimalizovat projevy rizikového chování především u dětí a mládeže, a to zejména v oblasti vandalismu, užívání návykových látek, násilí a šikany, projevů rasismu a xenofobie
 • Podpora aktivního stáří formou nabídky volnočasových, klubových a společenských, kulturních a sportovních aktivit, zejména ve spolupráci s organizacemi, které se zaměřují na podporu důstojného a aktivního stáří
 • Podpora komplexu služeb umožňujících setrvání v domácím prostředí (ambulantní odlehčovací služby, pečovatelská služba, sociálně-zdravotní služba/homecare)
 • Rozšíření kapacit pobytových zařízení pro seniory a vytváření podmínek pro kvalitní a aktivní život seniorů
 • Spolupráce se spolky a zájmovými skupinami při rozvoji infrastruktury pro zdravotně znevýhodněné občany

 • Omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele Prahy 14, zejména formou zklidňování dopravy (omezování tranzitu, zóny 30 v obydlených oblastech, zklidnění Poděbradské, Ocelkovy, Cíglerovy a Chlumecké) a podpory protihlukových opatření
 • Rozšiřování a vznik zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí
 • Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně

 

Ve Strategickém plánu je vymezeno 5 klíčových oblastí, jednou z nich je oblast "Sociální a zdravotní péče a bydlení", která zahrnuje podporu a rozvoj sociálních služeb, bezpečnost a snižování rizikového chování a zdraví obyvatel. https://www.praha14.cz/samosprava/wp-content/uploads/sites/3/2014/04/SPR-M%C4%8C-Praha-14-v-final-1.pdf

2.2 - BEZPEČNOST A SNIŽOVÁNÍ PROJEVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Strategické cíle: Zvyšovat míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků rizikového chování
2.2.1 specifický cíl: Podpora prevence rizikového chování a informování občanů
2.4 – ZDRAVÍ OBYVATEL
Strategické cíle: Podporovat zdravý životní styl obyvatel městské části Praha 14
2.4.1 specifický cíl: Podpora akcí zaměřených na zdraví obyvatel

Akční plán 2017 -2018 ke Strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/10/62p2_9MZ.pdf

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Městské části Praha 14 na období 2017 – 2020 je zpracovaný, pravidelně projednávaný se zástupci municipality a následně aktualizován.

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/04/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf

Zdraví obyvatel je také řešeno prostřednictvím kontinuálního zvyšování kvality životního prostředí.

5.1 – DOPRAVNÍ OBSLUHA NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Strategický cíl: Usměrněná automobilová doprava zajišťující dobrou obslužnost městské části s omezením nepříznivých dopadů na obyvatele
5.1.1 - specifický cíl:  Snížit dopravní zatížení na hlavních dopravních osách včetně hluku a prachových částic, zejména realizací opatření směřujících ke snížení zatížení tranzitní dopravou na radiálních komunikacích Chlumecká, Českobrodská, Poděbradská, Kbelská, Kolbenova a průtahu mezi S-J ul. Broumarská.

Mezi stěžejní aktivity v oblasti patří řešení zájmů cyklodopravy a pěších. Je preferováno budování pěších tras a cyklotras.

5.2 – VYTVÁŘENÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO OBČANY
Strategický cíl: Zdravá a čistá Praha 14 s dostatkem veřejné zeleně
5.2.1 - specifický cíl: Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně
5.2.2 - specifický cíl: Rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí
5.2.3 - specifický cíl: Optimalizace systému péče o životní prostředí

Aktivity Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 • Přednášky související s prevencí rizikového chování či zdravého životního stylu jsou využívány všemi ZŠ a hrazeny z rozpočtu MČ Praha 14
 • Kurzy prevence rizikového chování či zdraví jsou využívány všemi ZŠ a hrazeny z rozpočtu MČ Praha 14
 • Fórum prevence – pravidelná tematicky zaměřená setkání zástupců MČ, městské policie, preventistů ze škol, NNO se konají 1x za 6 týdnů
 • Rozvoj informovanosti a vzájemné spolupráce v soc. oblasti – vytvoření aktuálního katalogu poskytovatelů soc. služeb, mapa sociálních služeb na webových stránkách MČ
 • Realizace aktiv zaměřených na zdraví obyvatel – Program zdraví, Prevence rakoviny prsu, Prevence péče o dětský chrup atd.

Aktivity Odboru investičního

 •  Kompletní rekonstrukce domova pro seniory v ul. Bojčenkova – připravuje se projektová dokumentace, řeší se náhradní ubytování pro seniory

Aktivity oddělení strategického plánování a komunikace

 • Kampaň Respektuj18! - Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila do kampaně Respektuj 18!, jejímž cílem je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. V rámci Respektuj 18! byla realizována řada aktivit. Byli osloveni majitelé restaurací na území Prahy 14, zejména ti, s nimiž spolupracuje Plzeňský Prazdroj, aby vyjádřili podporu kampani tím, že na viditelné místo ve své provozovně vylepí nálepku s logem Respektuj 18!. Druhá linie vycházela ze spolupráce s místními základními školami. Žáci napsali tematické eseje, z nichž ty nejpovedenější (dvě za každou školu) putují na letní výstavu na náměstí v Hloubětíně a dále u stanic metra Rajská zahrada a Černý Most. Kampaň doplnil také AntiFETfest, který ve spolupráci s městskými částmi pořádá Magistrát hl. m. Prahy. Jde o soutěžní festival amatérských filmů žáků základních a středních škol.
 • Realizace sportovních a výchovných akcí – turistický pochod 14 km Prahou 14, dětské plavecké závody, závody na koloběžkách, cyklojízda Prahou 14, aktivity v rámci kampaně Den Země, Dny Zdraví, Evropský týden mobility, komunitní procházky Prahou 14, sportovní den ve spolupráci se společností Decathlon atd.
 • Prevence dětských úrazů – Vítání Cykloobčánků

Aktivity Odboru dopravy a životního prostředí

 • Podpora cyklodopravy: 2013 vstup do Asociace měst pro cyklisty, 2014 vytvoření pozice cyklokoordinátora, realizace cyklostezek a opatření zvyšující cyklistickou dopravu.
 • Projekt bezbariérová Praha 14
 • Vybudování senior parku Klánovická
 • Vybudování 2 hřišť s fitness prvky
 • Vybudování 2 workoutových hřišť
 • Rozšiřování zelených ploch s rozvíjející se rekreační funkcí – Park V Čeňku, revitalizace parku Vidlák

Aktivity Odboru řízení ekonomiky a školství

 • Podpora zdravého stravování na ZŠ, MŠ
 • Ve dvou MŠ (MŠ Obláček a od roku 2015 také MŠ Chvaletická) jsou zřízeny speciální třídy pro děti s vadami řeči a kombinovanými vadami, ostatní provozují logopedické kroužky (náprava poruch řeči prostřednictvím klinického logopeda docházejícího do mateřských škol v odpoledních hodinách formou kroužku pro děti)

Cíle Zdraví 21 jsou systematicky naplňovány na ZŠ a MŠ.

MŠ  - naplňování cílů Zdraví 21 probíhá v rámci školních vzdělávacích programů.

 • Zdravé stravování – do jídelníčku se zařazují nové druhy zdravých potravin, vaří se z čerstvých surovin, nepoužívají se dochucovadla a náhražky, výběr z několika druhů ovoce a zeleniny, podpora pití vody namísto sladkých nápojů
 • Program Zdravá pětka - unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, je zaměřen především na děti v MŠ
 • Prevence zubního kazu – Dětský úsměv
 • Tělovýchovné chvilky jsou každodenní součástí programu mateřských škol, zaměřují se na průpravné cviky vyrovnávající špatné držení těla
 • Podpora každodenní pohybu venku, v případě vhodného počasí i v odpoledních hodinách
 • Plavecký výcvik - seznamování předškolních dětí s vodou a základy plavání, celkový rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Ve dvou MŠ zřízeny speciální třídy pro děti s vadami řeči a kombinovanými vadami, ostatní provozují logopedické kroužky (náprava poruch řeči prostřednictvím klinického logopeda docházejícího do mateřských škol v odpoledních hodinách formou kroužku pro děti)

ZŠ - naplňování cílů Zdraví 21 probíhá v rámci školních vzdělávacích programů.

Školní preventivní strategie a Minimální preventivní program

Zdravé stravování - projekt "OVOCE DO ŠKOL" pro základní školy v celé České republice, automaty na zdravou výživu

Programy primární prevence - 1. stupeň

 • První pomoc (preventivní program)
 • Besedy s policistou (preventivní program Policie ČR)
 • Bezpečně online – Rizika a nebezpečí internetu
 • Česká koalice proti tabáku – Nekuřátka (program věnovaný problematice kouření)
 • Prev – Centrum (program všeobecné primární prevence 4x ročně)
 • Duhová pohádka – program zaměřený na prevenci
 • Čisté zoubky (preventivní program)
 • Zdravá výživa (preventivní program)
 • Z housenky motýlem (program věnovaný dospívání)
 • Jeden svět na školách (přehlídka dokumentárních filmů o lidských právech)
 • Dopravní hřiště (preventivní program)

Programy primární prevence – 2. stupeň

 • Blok první pomoci, doprovázený tradičně nácvikem první pomoci
 • Zážitkový adaptační kurz
 • Bezpečně online – rizika a nebezpečí internetu.
 • Program všeobecné primární prevence realizovaný Prev - Centrem
 • Česká koalice proti tabáku – Típni to!
 • Než užiješ alkohol, užij svůj mozek – program O. S. Sananim
 • Interaktivní beseda o zdravém životním stylu
 • Adam a Eva – program společnosti MP Education zaměřený na pohlavní dospívání a na ochranu reprodukčního zdraví.
 • Čas proměn - dívky, Na startu mužnosti – chlapci
 • Pohled do zrcadla aneb jak se vidím já - program zaměřený na problematiku mentální anorexie a jiných výživových poruch
 • Hrou proti AIDS – zaměřeno nejen na HIV a AIDS, ale i na pohlavní choroby, možnosti antikoncepce a rizika spojená s předčasným zahájením pohlavního života
 • Dům světla v Karlíně – beseda o možnostech přenosu viru HIV a o možnostech prevence, důraz kladen na zdravý životní styl a na zodpovědné sexuální chování
 • Beseda zaměřená na problematiku výživových poruch
 • Policie ČR – Beseda o problematice extremismu v ČR

 

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Komise pro sociální věci (zastoupeni 3 lékaři), komise pro komunitní plánování a MA21, Komise bezpečnostní a protidrogová, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  ANO
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Cíle zdraví 21 se prolínají do Strategického plánu rozvoje MČ, Akčního plánu, Komunitního plánu sociálních služeb a komunitního plánu - Příležitosti Prahy 14.

Základní a mateřské školy cíle naplňují prostřednictvím vzdělávacích a preventivních programů.

Hodnocení oponenta +1

Bez zásadních připomínek. Prioritní cíle jsou směřovány ke všem věkovým a sociálním skupinám, pozitivem je vyvážené zaměření pozornosti na stav prostředí i na služby občanům. Z hlediska podpory veřejného zdraví by bylo vhodné do budoucna dále vydefinovat hlavní problémy a potřeby běžné většinové populace ve vztahu ke zdraví podle reálné potřeby, ne pouze obecně podporu zdravého životního stylu.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu. Je zde také soulad priorit města s Akčními plány v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020.

Realizované cíle Zdraví 21, na nichž spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA
CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH
CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ
CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY
CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM
CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Sebehodnocení +1

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020.

Hodnocení oponenta +1
Soulad s hodnocením města.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava plní prostřednictvím aktivit a projektů (vlastních - převážně osvětových; partnerských organizací - podpořených v rámci dotací) a vyhodnocuje vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020. Některé projekty jsou podpořeny z dotace v rámci PZM a MA21.

V Pravidlech pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 je Zdravotní plán přímo uveden jako jeden z výchozích strategických dokumentů. Žadatelé o dotaci v rámci PZM a MA21 ve své žádosti uvádějí vazbu na Zdravotní plán. Tato změna byla do Pravidel pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 zanesena na základě podnětů Komise PZM a MA21 a schválena ve Výzvě  k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21 na rok 2017. V rámci vyhodnocení Zdravotního plánu na roky 2015 - 2017 bude možno úvést konkrétní příklady podpory projektů z dotace v rámci PZM a MA21 v návaznosti na Zdravotní plán města Jihlavy.

Na přelomu roku 2017/2018 připravujeme vyhodnocení současného Zdravotního plánu a v roce 2018 přípravu Zdravotního plánu dle nové metodiky.

Prioritní oblasti Národní strategie Zdraví 2020 a cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu města Jihlavy, který má 7 priorit a 16 místních cílů.

Na všech tématech statutární město Jihlava spolupracuje s partnery PZM a MA21:

CÍL 1: Zdraví mladých (prioritní oblast 1. Zdraví 2020, cíl 4 Zdraví 21)

CÍL 2: Zdravé stárnutí (prioritní oblast 1. Zdraví 2020, cíl 5 Zdraví 21)

CÍL 3: Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (prioritní oblast 2. Zdraví 2020, Cíl 8 Zdraví 21)

CÍL 4: Zdravější životní styl (prioritní oblast 4. Zdraví 2020, Cíl 11 Zdraví 21)

CÍL 5: Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem (prioritní oblast 4. Zdraví 2020, cíl 12 Zdraví 21)

CÍL 6: Zdravé místní životní podmínky (prioriní oblast 4. Zdraví 2020, cíl 13 Zdraví 21)

CÍL 7: Mobilizace partnerů pro zdraví (součástní strategických cílů 1. a 2. Zdraví 2020, cíl 20 Zdraví 21)

Prioritní oblasti jsou stejné pro původní Zdravotní plán z roku 2012 i navazujícího na roku 2015 - 2017.

V lednu 2015 proběhlo zhodnocení Zdravotního plánu z roku 2012 - Zdravotní plán města Jihlavy - plnění . Zhodnocení Zdravotního plánu proběhlo v součinnosti s Komisí PZM a MA21 a partnery z oblasti zdraví a zdravotnictví. Jednotlivé cíle a priority byly posouzeny z hlediska naplňování patřičnými aktivitami a projekty. Účastníci posoudili relevantnost aktivit a projketů v rámci vybraných priorit a cílů.

(ve zdravotním plánu nebyly uvedeny indikátory, které by vyhodnocení mohli kvantitativně posoudit)

Jednání se zúčastnili členové Komise PZM a MA21, ředitel NSZM ČR, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina, vedoucí odboru zdravotnictví Kraje Vysočina, zástupce MZ ČR, zástupce VZP ČR, zástupci Krajské hygienické stanice Vysočina, zástuce ředitele Zdravé školy ZŠ Březinova, pan primátor a vedoucí odborů OŠKT, OSV.

Účasníci jednání vybrali priority pro Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 a po několik následujících měsíců dále spolupracovali na tvorbě dokumentu. Prioritní oblasti zůstaly v aktualizovaném Zdravotním plánu nezměněny (viz. výše cíl 1 - 7).

Vybrané místní cíle na roky 2015 -2017:

1.1 Budou podporovány programy a aktivity sloužící k motivaci mladých 

5.1 Bude zajištěna prevence kriminality

6.1 Bude se zvyšovat kvalita (všech složek) životního prostředí ve městě

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava si zvolilo 7 cílů v návaznosti na Zdraví 21/Zdraví 2020, které jsou naplňovány prostřednictvím 16 místních cílů. V roce 2015 byly jednotlivé cíle a priority ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 a partnery z oblasti zdraví a zdravotnictví vyhodnoceny z hlediska naplňování patřičnými aktivitami a projekty.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, které si stanovilo ve svém Zdravotním plánu základní priority a cíle v souladu s Programe Zdraví 21 a Národní strategií Zdraví 2020. Plnění těchto priorit a cílů průběžně vyhodnocuje a hodnocení promítá jak do přípravy a tvorby dalších strategií, tak i do svých dotačních titulů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cíle Zdraví 21, které jsou kompatibilní s cíli Zdraví 2020, se prolínají do realizace Zdravotního plánu. Na realizaci cílů spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

Vybrané cíle municipality:

Zdraví mladých; Zdravé stárnutí; Zlepšení duševního zdraví; Zdravé a bezpečné místní životní podmínky; Zdravější životní styl;  Snížení škod způsobených alkoholem, drogami
a tabákem; Mobilizace partnerů pro zdraví.

Hodnocení plnění vybraných cílů je podstatou ročního vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města, který je každoročně předložen Zastupitelstvu města, a to vždy na počátku roku.

Příloha: priloha-c.-2.pdf
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?

Příloha 2:  Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Sebehodnocení +2

Plnění vybraných cílů probíhá od roku 2014 v souvislosti s plněním Zdravotního plánu

Hodnocení oponenta +1

Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016 (viz příloha) je přehledné a doporučeným semaforovým systémem hodnotí stav plnění jednotlivných naplánovaných opatření a aktivit, členěných dle vybraných cílů strategie Zdraví 21/2020.

Lze ocenit skutečnost, že město hodnotí konkrétně každé jednotlivé opatření a nezastírá nesplnění některých cílů, je zdravě sebekritické. Bylo by vhodné u nesplněných opatření doplnit důvod nesplnění - zda došlo v průběhu let k přehodnocení priorit, zda se jedná o finanční důvody či o jiné skutečnosti, které ve splnění původně naplánovaných cílů zabránily.      

5.1.6* Vyhodnocuje pravidelně municipalita plnění vybraných cílů Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vyhodnocování je prováděno pravidelně v pracovní skupině pro Zdravotní plán města, která je jmenovaná Radou města. Pracovní skupina je složena z odborníků – lékařů, KHS, ale i osob, které se zabývají prevencí obecně u různých cílových skupin. Probíhá pravidelně cca každý rok. Na základě vyhodnocení je pak aktualizován Zdravotní plán města Chrudim. V mezidobí plánu probíhá analýza výsledků, trendů. Na jejich základě se poté připravují akce, kampaně a dílčí projekty.

příloha - indikátory ke Zdravotnímu plánu města

Úrazy jsou vyhodnocovány v rámci komunitního projektu Bezpečná komunita.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

Sebehodnocení +1

Vyhodnocování probíhá pravidelně v pracovní skupině pro Zdravotní plán. V letošním roce budeme mít už výsledky k porovnání.

Hodnocení oponenta +1
Vyhodnocování pomocí systému indikátorů je přehledné pro pracovní skupinu, méně pro externí hodnotitele. Od posledního auditu došlo k posílení odborné složky týmu. Výhrady k systému hodnocení Zdravotního plánu jsou popsány v kap. 5.1.1.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město společně s NNO připravuje řadu akcí a kampaní pro všechny věkové generace. NNO jsou podporovány buď přímo z rozpočtu (neziskové organizace) nebo formou dotací. Počet akcí na podporu zdraví je vysoký, a tak už nedochází k zvyšování počtu akcí, ale je tu snaha o zvýšení kvality a efektivity.
Město je dobře zasíťováno dětskými a sportovními hřišti, a tak za poslední roky nedošlo k výraznému zvýšení jejich počtu, v poslední době dochází spíše k rozšiřování nebo obnově stávajících hřišť. Dále na podporu pohybové aktivity město velmi podporuje Městská sportovní zařízení a sportovní kluby. Účast obyvatel na veřejných fórech je stabilně vysoká a pomáhá k tomu mimo jiné dobrá medializace akcí. Městský úřad začal pro své zaměstnance každoročně připravovat přednášky na téma zdraví, a tak probíhá vzdělávání i v této oblasti. Město má tuto podporu nastavenou na vysoké úrovni, a tak oproti minulému auditu nedošlo k tak výraznému posunu, proto snižujeme hodnocení na +1 pozitivní vývoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora zdraví je ve městě dlouhodobě na velmi dobré úrovni.  Město se snaží o rozvoj podmínek pro rekreační sport a aktivní távení volného času svých občanů, ať už z hlediska budování infrastruktury, tak doprovodných aktivit a kampaní. Vzhledem k tomu, že problém hypomobilty většiny české populace je zapříčiněn zejména vyřazením chůze jako hlavního zdroje aktivního pohybu, je plánované omezení parkování v centru města vítaným opatřením podporujícím pěší pohyb občanů. 

Podpora zdraví ve městě je pestrá, mezigenerační, přesto se zde nabízí příležitost většího zapojení škol a školských organizací do ověřených, akreditovaných preventivních programů. Např. vyzývá město školy, kterých je současně zřizovatelem (MŠ, ZŠ), k implementaci programů podporujících zdraví?

 

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1

Městská část Praha 14 pravidelně od roku 2011 realizuje Program Zdraví. Cílem programu je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví občanů městské části Praha 14 a integrace a harmonizace aktivit směřujících k podpoře zdraví. Je zaměřen na širokou veřejnost i cílové skupiny.

V rámci podpory zdraví a prevence se MČ Praha 14 zaměřuje na obnovu a rozvoj kvalitní městské zeleně, rozšiřování zelené plochy s rozvíjející se rekreační funkcí, realizaci dětských hřišť a sportovišť ve všech lokalitách pro různé věkové skupiny.

MČ Praha14 podporuje aktivní stárnutí.

Hodnocení oponenta +1

Audit popisuje rozsáhle všechny činnosti, kterými Městská část Praha 14 podporuje nebo přímo zajišťuje oblast podpory zdraví a prevence nemocí občanů. Jedná se o velké množství pestrých aktivit i podpůrných procesů, které jsou určeny pro různé věkové i sociální skupiny obyvatel. Občané jsou o těchto činnostech informováni v dostatečné míře a mají možnost se aktivně účastnit také výběru a plánování akcí prostřednictvím různých forem komunitního plánování.    

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1

Město Chrudim zná ukazatele zdravotního stavu obyvatel a přihlíží k výsledkům z monitoringu ve strategickém plánování. Aktivně působí v oblasti osvěty veřejnosti se zaměřením na problémová témata vyplývající z dat o zdravotním stavu obyvatel Chrudimi. Podporuje preventivních aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též vytváří vlastní preventivní programy.

Zhodnocením dosavadního vývoje zdravotních ukazatelů je obtížné vymezit vliv aktivit obce na zdraví lidí, přesto lze poukázat na většinu pozitivních trendů o zdravotním stavu obyvatel města Chrudimi. Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR (incidence nádorů, sexuálně přenosných onemocnění, celková úmrtnost).

Na zřetel bereme zvyšující se počet onemocnění diabetem a alergiemi, který však kopíruje celorepublikově vzrůstající trendy.

Zvláště zvýšenou pozornost zaslouží nárůst incidence hospitalizací pro nádory u mladých lidí do 24 let patrný od roku 2009 (nadprůměrně více než v ČR).

 

 

Hodnocení oponenta +1
Tuto oblast vnímám jako tradičně silnou stránku města. Od r. 2013 dochází ke kontinuálnímu zlepšení, město zohlednilo připomínky posledního auditu v této oblasti.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +2

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl.

Počet akcí na podporu zdraví se v hodnoceném období zvyšeje, zvyšuje se i rozsaz a kvalita pořádaných akcí.

Roste počet nekuřáckých restaurací ve městě.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, kterých ve městě přibývá, modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU.

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Město spoluupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány i prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy - dotační program PZM a MA21 a dotace na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru

Hodnocení oponenta +2

Tato oblast je velmi silnou a pozitivní stránkou města. Město se již několik snaží podporovat nejrůznější aktivity a akce v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí a mnohé aktivity i samo organizuje a financuje. Město by pouze mělo zvážit, zda-li kromě jednorázových a krátkodobých aktivit nepodporovat nějaký dlouhodobý projekt (trvající např. několik let) nastavený na řešení či zlepšení některé z nastavených priorit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Město každoročně připravuje nepřebernou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití. Široká veřejnost je každoročně zapojena do oblastí výzkumů a šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech má mírně stoupající trend.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Oblast podpory zdraví a prevence nemocí patří v Kopřivnici mezi silné stránky udržitelného rozvoje města. Město dlouhodobě podporuje či přímo samo organizuje řadu aktivit a kampaní pro různé věkové skupiny obyvatel, informovanost směrem k veřejnosti je velmi dobrá.  

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vládní i nevládní organizace se aktivně podílejí na podpoře zdraví společně se samosprávou. Jsou zapojovány při organizaci akcí a kampaní pro veřejnost, tyto organizace jsou podporovány buď přímo z rozpočtu města (příspěvkové organizace) nebo prostřednictvím dotací. Dále město spolupracuje s privátními lékaři, kteří jsou zapojeni především při kampani Dny zdraví, kde jsou v roli přednášejících. Město má také odborné partnery, se kterými spolupracuje při tvorbách analýz a strategií. Příkladem může být Krajská hygienická stanice. 

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ANO
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.E:

NNO jsou zapojovány do pořádaní akcí na podporu zdraví. Město tyto NNO podporuje buď přímo z rozpočtu (příspěvkové organizace) nebo formou dotací.

Hodnota indikátoru 5.2.F:

Nově probíha snídaně podnikatelů s tajemníkem, která je uskutečněna vždy na konkrétní téma a podnikatelé se tak mohou dozvědět plánované kroky města. Dále se alespoň jednou ročně uskuteční podnikatelské fórum, jehož hlavním tématem je Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli pro roky 2015 – 2020.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Akce na podporu zdraví město každoročně připravuje ve spolupráci s NNO, které jsou podporovány městem. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město spolupracuje zejména s mítními příspěvkovými či neziskovými organizacemi. S odbornými organizaci na celostátní úrovni spolupracuje při kampaních pořádaných ZM. Ve vztahu ke školám a  školským organizacím je využívána spolupráce s odborem školství. Školám jsou nabízeny programy z "repertoáru" místní příspěvk. organizace. 

Město může modelovat vlastní požadavky na témata programů PZ v souladu s potřebami, které vyplývají např. z Analýzy o zdravotním stavu obyvatel a zdravotního plánu (nepřizpůsobovat se nabídce, ale hledat odborné partnetry dle potřeb) a v souladu s vědecky ověřenými postupy (EBM). 

 

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ Praha 14 podporuje a spolupracuje s těmito subjekty na více úrovních.

 • Finanční podpora - každoročně vyhlašované dotační programy, konkrétně popsáno v bodě 5.1.4

Metodická podpora - zajišťuje několik odborů z ÚMČ /dle potřeb probíhá mailová komunikace mezi dále uvedenými odbory a dalšími subjekty, v případě potřeb jsou organizovány schůzky s danou MČ, případně dalšími MČ nebo i s hl. m. Prahou - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - spolupráce s metodiky prevence, PČR, MP a neziskovým sektorem; Odbor strategického plánování a komunikace - spolupráce v rámci PR a v rámci realizace MA 21; Odbor řízení ekonomiky a školství - spolupráce s pedagogy, psychology, metodiky apod./

 • Informační podpora - sdílení aktuálních informací formou mailingu, případně zajištění seminářů či školení na dané téma (legislativa, marketing, měkké dovednosti, preventivní programy, apod.)
 • Koordinační podpora - sdílení informací, předávání zkušeností, znalost prostředí

Spolupráce probíhá na několika úrovních:

 • Spolupráce se samosprávou při tvorbě strategických dokumentů a koncepcí
 • Zástupci NNO jsou zastoupeni v komisích a výborech, zejména v Komisi pro komunitní plánování a MA21, Sociální komisi, Komise pro výchovu a vzdělávání
 • Zástupci NNO jsou zastoupeni v pracovních skupinách komunitního plánování sociálních služeb
 • Spolupráce s NNO na projektech financovaných z externích dotačních titulů
 • MČ pravidelně vyhlašuje dotační programy, jejichž součástí je i podpora MA 21
 • Spolupráce a zapojování do osvětových akcí a kampaní
 • Dlouhodobé partnerství a spolupráce s Českým červeným křížem - MČ Praha 14 poskytuje ČČK prostory, ve kterých CČK provozuje Domov pro seniory.

MČ, případně samotné školy využívají spolupráci s neziskem k zajištění metodické podpory, realizaci seminářů, adaptačních pobytů či přednášek pro žáky.

 • Prev cetrum - spolupráce na základě dlouhodobé smlouvy, realizace primární prevence v podobě několikahodinových přednášek pro žáky, škola si vybírá z různých témat/
  • využíváno pravidelně každý rok, je stanovena x-odinová dotace pro každou ze šesti ZŠ
 • Národní centrum bezpečnějšího internetu /z MHMP v rámci prevence kriminality/ - realizace seminářů na všech ZŠ provozovaných Prahou 14.
  • semináře probíhají min. 1x dok roka na každé z šesti ZŠ, mají k dispozici výběr z více přednášek
 • Progresiv  - spolupráce v podobě práce s klienty a uživateli návykových látek
  • probíhá po celé Praze 14 kontinuálně během celého roku od 2013 doposud
 • Státní zdravotní ústav Praha - přednášky Hrou proti AIDS
  • 2017 - 1x na ZŠ
 • Jahoda, o.p.s. pořádá letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin
  • probíhá 1x do roka 2014 - 2018
 • Pacifik nízkoprahový klub - pořádá dětský tábor pro neorganizované děti ze sídliště Černý Most
  • probíhá 1x do roka 2014 - 2018
 • Jules a Jim - organizace zajišťuje přednášky k prevenci kouření
  • 2017 5x na ZŠ
  • 2018 2x na ZŠ
 • Křižovatka nízkoprahový klub s aktivitami pro děti z Prahy 14
 • Džagoda nízkoprahový klub s aktivitami pro děti z Prahy 14
 • MP Education realizuje přednášky na různá témata
  • 2017 1x Žena jako symbol života - o dospívání
 • CK Star line zajišťuje adaptační pobyty pro nové kolektivy dětí
  • 2017 využily 4 ZŠ pro 12 tříd
  • 2018 využily 3 ZŠ pro 9 tříd

Se zdravím neodmyslitelně souvisí bezpečnost a zdravý vývoj dětí a mládeže. Na MČ se dle potřeby /v roce 2018 každé dva měsíce/ schází Fórum prevence, kde je vidět ukázková spolupráce vládních a nevládních a samosprávy. Řeší se zde aktuální věci preventivního charakteru a povahy, které těmto orgánům přísluší, takže delikty dětí, problémy na školách většího rázu, šikana apod. Vše je řešeno tak, aby práce probíhala koordinovaně, smysluplně, tak aby všechny složky mohly co neúčiněji zasahovat a problém byl co nejdříve vyřešen či aby dostatečně a včas fungovala prevence. Pravidelnými účastníky jsou  zástupci:

 • OSPOD MČ Praha 14
 • terénní sociální pracovníci
 • zástupci OSVZ ÚMČ Praha 14
 • zástupci místních nízkoprahů a neziskovek /Džagoda, Pacifik, Křižovatka/
 • MP
 • PČR
 • radní v jehož gesci je bezpečnost
 • ROM Praha
 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  ANO
 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO

Realizace osvětových akcí v rámci Programu zdraví a preventivních programů na školách

Sebehodnocení +1

Spolupráce probíhá v oblasti plánování sociálních služeb a při tvorbě koncepčních dokumentů.

Podpora spočívá v poskytování finančních prostředků v rámci dotačních programů - Podpora Zdravé MČ – MA 21.

Pravidelně a dále dle potřeb probíhá komunikace mezi jednotlivými odbory MČ, školami, neziskem a dalšími subjekty v rámci metodické podpory.

Hodnocení oponenta +1

Po upřesnění je odpověď dostačující.

Poznámka: ne vždy se shodují odpovědi na jednotlivé otázky. Např. v odpovědi 5.2.1 se hovoří o přednáškách pro děti na ZŠ v rámci prevence kuřáctví "Jules a Jim", v odpovědi 5.2.3 se zmiňují programy "Nekuřátka" a "Típni to". To se týká i dalších okruhů prevence. Pak se celkový obraz vašich aktivit skládá hůře. Bylo by lepší popsat danou problematiku komplexně a pokud je potřeba, pak jen odkazovat k místu, kde to už bylo popsáno.     

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vládní i nevládní organizace spolupracují se samosprávou aktivně a ve velké míře se podílí na podpoře zdraví a zdravého životního stylu všech generací. Bývají partnery města při pořádaných akcí pro veřejnost.

Od vstupu do NSZM se spolupráce NNO se samosprávou pozitivně vyvíjí, organizace participují na akcích pořádaných městem a naopak město organizace podporuje v rozvoji jejich aktivit, které přispívají k podpoře zdraví.

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

příloha - závěrečné zprávy z kampaní http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Je třeba dále rozvíjet spolupráci s podnikateli (Burza Filantropie apod.)

 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Školy podporijící zdraví získávají finanční podporu v rámci položky rozpočtu ZM a MA 21.

Sebehodnocení +1

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Hodnocení oponenta +1
Souvisí s předchozí otázkou. Systém spolupráce vidím jako dlouhodobě fungující, s pozitivním vývojem.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Spolupráce se na úrovni

- tvorby strategických dokumentů města Jihlavy - návodná otázka č. 5.1.1

- finanční podpory partnerů v rámci dotačných titulů - 

http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

http://www.jihlava.cz/formulare/ds-53299/p1=103728

- nejčastěji však při osvětových komunitních akcích - 

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

a další osvětové akce viz návodná otázka 5.2.2.

 

 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO, v rámci projektů NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím prostřednicvím dotačních titulů a propagace jejich činnosti při osvětových kampaních
 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  2 osvětové kampaně - Světlo pro AIDS, Do práce na kole, podnikatelé podporují sportovní a kulturní aktivity ve městě, které přispívají k fyzickému a duševnímu zdraví obyvatel

 

 

Sebehodnocení +1

S růstem finančních prostředků na dotaci v rámci PZM a MA21 a růstem počtu osvětových kampění narůstá i počet spolupracujích organizací.

Hodnocení oponenta +1

Je zřejmé, že spolupráce města s různými institucemi na různých úrovních je velmi dobrá. Jak do samotné tvorby Zdravotního plánu, vč. nastavení priorit a místních cílů, tak do jeho hodnocení a aktualizace, podobně do realizace různých projektů, aktivit a akcí je zapojena značná spousta vládní, státních i nestátních organizací a odborníků. V komisi PZM a MA21 pracuje také široké spektrum osob z nejrůznějších oblastí a institucí. Na pravidelně se opakujících veřejných forech má také vždy zastoupení široké spektrum organizací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při řešení  problematiky spojené se zdravím obyvatel spolupracujeme na místní úrovni s odbornými partnery jako je Therápon 98, a.s., Renarkon, o.p.s., KHS, základní
a mateřské školy, pediatři, rychlá záchranná služba, Armáda spásy – Klub Kamarád, Mandala, o. s. „ Máš čas“, Radamok atd. Jedná se o spolupráci na konkrétních aktivitách – např. Den země, Den sociálních služeb, přednášky na různá témata nebo při řešení aktuálních (i dlouhodobých) problémů – např. rozšiřování terénních sociálních služeb. Ve městě Kopřivnice však chybí silný partner přímo z oblasti zdravotnictví, který by  zastřešoval tuto oblast.

Jednotliví partneři z řad NNO a vládních organizací jsou zapojeni v rámci své působnosti do činností pracovních skupin (Pracovní skupina ZM a MA 21, Pracovní skupina Zdravotního plánu, prac. skupiny komunitního plánování sociálních služeb …) a komisí působících ve městě (komise prevence kriminality atd.). Podílí se na tvorbě a přípravě strategických dokumentů, kdy jsou náměty zapracovány do těchto dokumentů. Město podporuje NNO, a to prostřednictvím poskytování dotací, které jsou určeny jak na pravidelnou činnost, tak na jednorázové aktivity.

Sebehodnocení +1

Došlo k mírnému zlepšení situace.

V rámci jednotlivých aktivit město spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi, nově byly tyto organizace zapojeny do tvorby Zdravotního plánu města Kopřivnice.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. 

Město spolupracuje se všemi organizacemi, které se zabývají podporou zdraví a mají o spolupráci a podporu zájem. 

Audit opět potvrzuje již dříve zmiňovaný fakt, že město postrádá odborníky/ zdravotníky v oboru ochrany veřejného zdraví, kteří by dlouhodbě a systematicky s městem spolupracovali a politiku města v této oblasti odborně a metodicky zaštítili. Znovu se tak ukazuje nedostatek kapacit regionálního pracoviště Státního zdravotního ústavu i Krajské hygienické stanice pro oblast podpory zdraví ve městech a dlouhodobé podcenění významu těchto pozic. Tento nedostatek ovšem není chybou města.         

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na podporu zdravého životního stylu a péče o zdraví realizuje Zdravé město Litoměřice (dále ZML) v průběhu celého roku buď konkrétní akce nebo celé kampaně - viz níže: Dny zdraví, Dny bez úrazu, Dny bez tabáku.

Dny zdraví

Dny zdraví pořádá Zdravé město Litoměřice se svými partnery vždy v říjnu. Koná se mnoho akcí jak preventivního rázu, tak na podporu zdravého životního stylu - stravování, pohybu. Bližší informace - plakáty, reportáže a zprávy - jsou uvedeny v dataplánu:

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2280421kF
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2304221kF
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2383463kF

Roadshow k prevenci rakoviny

V návaznosti na Zdravotní plán proběhla v březnu roku 2015 roadshow k prevenci proti rakovině pořádanou Ministerstvem zdravotnictví. Akce se účastnili odborníci z řad lékařů, kteří přítomným blíže představili screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení rakoviny.
Další roadshow proběhla v zaří roku 2017, kdy přijela Liga proti rakovině se svou dvoudenní putovní výstavou "Každý svého zdraví strůjcem". Lidé mohli zjistit důležité informace o problematice prevence proti rakoviny, dorazilo přes 1000 lidí. Návštěvníci měli možnost nechat se vyšetřit Státním zdravotním ústavem. Této možnosti využilo 184 návštěvníků.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=UVbE4wB5HP8&feature=youtu.be
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=pQl-LFTEAEA
závěrečná zpráva viz příloha Priloha_5_2_2_zaverecna_zprava

Zdravé zoubky

Akce Zdravé zoubky se koná pravidelně každý rok pro děti z MŠ:
2015 - 3  MŠ 
2016 - 13 MŠ   
2017 - 14 MŠ 

2015 -  https://www.youtube.com/watch?v=GWk_Uwa28he, http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=644:zdrave-zoubky-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=gM7TGJwN5EA

Národní dny bez úrazu

Národní dny bez úrazu pořádá pravidelně každý rok Zdravé město Litoměřice se svými partnery - složkami IZS, ČČK, DDM, Vězeňskou službou a dalšími pro žáky MŠ, 1., 2., 5. a 9. tříd ZŠ. Akcí se účastní žáci všech litoměřických základních škol. V letních měsících organizuje Policie ČR s MěP informační kampaň pro cyklisty na cyklostezce. 

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2278537kD
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309267kD
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2351158kD

Evropský týden mobility

Aktivity Evropského týdne mobility jsou pravidelně organizovány jak ZML, tak jeho partnery. Realizované akce jsou uvedeny na webu NSZM a byly hojně navštíveny občany města všech věkových kategorií. Co do rozsahu mimořádnou akcí byla v tomto roce akce UŽÍT Litoměřice - ukázky úsporné dopravy a energetiky.
Od roku 2016 pořádá MěÚ pro své zaměstnance každoročně vyhodnocovanou akci "Úředník na kole".

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2285450kE
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2326173kE
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2371354kE

Dny bez tabáku

Akce je zaměřena především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví:

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw
 

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.A:

2015 - 6
2016 - 5
2017 - 6
Odhadovaný roční počet účastníků je 4500.
29 akcí v rámci kampaně Dny zdraví

Hodnota indikátoru 5.2.C:

Setkání seniorů - 1 200 účastníků/rok
Místa přátelská seniorům - 140 účastníků/rok
Přeplavme svůj La Manche - 100 účastníků/rok
Den seniorů - 200 účastníků
Počet sociálních služeb - 12

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet akcí je vysoký, a tak už nyní nebude docházet ke zvyšování počtu akcí, ale zejména ke zvyšování kvality.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Preventivní aktivity města jsou na vysoké úrovni a stávají se postupně tradičními programy.   Počet akcí je celkově vysoký, stejně tak počet návštěvníků dosahuje významných hodnot, které vypovídají o zájmu obyvatel města se zdravím zabývat. Aktivity město vhodně dokumentuje a dokládá pozitivními ohlasy návštěvníků. Při pořádání aktivit využívá nové možnosti spolupráce a nová témata.

Nově byla zařazena témata pro prevenci rakoviny a uspořádány kampaně ve spolupráci s celostátně působícími organizacemi (Liga proti rakovině, SZÚ). Prevence nádorů je téma, které by s ohledem na výsledky analýzy zdravotního stavu obyvatelstva mělo být zařazováno pravidelně. Kladně hodnotím spolupráci dermatologa v kampani "Každý svého zdraví strůjcem", neboť z výsledků analýzy vyplývá potřeba se zabývat prevencí a časnou diagnostikou mimo jiných dg. zhoubným nádorem kůže (melanomem).

Právě oblast 5.2.2 by měla odrážet svým zaměřením problémová témata, která vyplývají z aktuálních trendů nemocnosti a úmrtnosti obyvatel ORP Litoměřice.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zdravý životní styl a obecný zdravotní stav obyvatel Prahy

Celkem 68% obyvatel HMP subjektivně vnímá svůj zdravotní stav jako velmi dobry či dobry, což řadí HMP na první pozici (ČR 60%). Pokud se zaměřme pouze na obyvatele starší 65 let, svůj zdravotní stav hodnotí pozitivně ve shodě s celorepublikovým průměrem pouze 22 % obyvatel. Celkový podíl osob s chronickou nemocí je v HMP významné nejnižší ze všech krajů (25 %; ČR 35%), přičemž  věkové  kategorii  nad  65  let  sžije s chronickými chorobami na  území HMP z hlediska CR mírné podprůměrný podíl obyvatel (59%.) Podíl osob s dlouhodobým omezením běžných aktivit  ze zdravotních  důvodu  je  taktéž  v HMP relativně  nízký (19 %), ve věkové kategorii nad 65 let mírně pod průměrem  CR  (47 %}. Naopak podíl osob, které uvádí potíže s nějakou smyslovou či pohybovou aktivitou, je v Praze nejvyšší, a to jak mezi vsemi obyvateli (45 %; ČR 36%}, tak ve věkové kategorii nad 65 let (84 %; CR 77%). Podíl obyvatel HMP, kteří potvrzují  mírné  či  závaznější bolesti v posledních 4  týdnech, nijak  nevybočuje  z průměru. Pociťovaní bolesti udává 31% obýváte HMP, ve věkové skupině nad 65 let pak 58%.

BMI vyšší než 25 má téměř  polovina  obyvatel HMP (33,9%  obyvatel trpí nadvahou, 12,2% obyvatel je obézních), ale i presto je tento podíl nejnižší mezi vsemi kraji v  ČR (55%). Vysoký krevní tlak má 25,0% obyvatel HMP, celorepublikový průměr je 23,6 %. podíl kuřáku je mírné zvýšeny oproti průměru  ČR  (30,2 % kuřáku, 19,4%  bývalých kuřáku a 50,4%  nekuřáku).  V rizikové konzumaci alkoholu tj. 6 a více nápojů při jedné příležitosti alespoň jednou měsíčně, se HMP nachází na 4. pozici (13,1% obyvatel),přičemž podíl mužů je oproti podílu zen trojnásobný (21,0% mužů vs. 7,0% zen). v HMP je mezi kraji CR nejvyšší odhadovaný počet problémových uživatelů drog (12,7 případů na 100 000 obyvatel).

 Konzumace ovoce a zeleniny je dle dostupných datu obyvatel HMP shodná s celorepublikovým průměrem. Konzumaci ovoce alespoň jednou denně uvádí 45% obyvatel, konzumaci zeleniny 41%. Tyto podíly dosahují u zen přibližně dvojnásobných hodnot.

Četnosti návštěv u praktického lékaře se řadí HMP na průměrnou pozici mezi kraji, kdy na 100 000  obyvatel připadá  445 033 návštěv ročně. Počet nove  hlášených případu pracovní neschopnosti pro nemoc a uraz je v HMP nejnižší ze všech krajů (30,1prfpadu na 100 pojištenců; CR 35,7), zrovna tak počet nemocí z povolaní a ohrožení nemocemi z povolaní je v HMP velmi významně nejnižší (1,6 případu na 100 000,pojištenců; ČR 27).

Z pohledu životního stylu a zdravotního stavu se obyvatele HMP považují za zdravější než je celorepublikový průměr, podíl obézních obyvatel je nižší než v jiných krajích ČR. Mírně vyšší je výskyt úrazu a to  zejména sportovních.
 

Zdraví a zdravý životní styl na MČ Praha 14

Městská část Praha 14 pravidelně od roku 2011 realizuje kampaň Program Zdraví. Program zdraví Městské částí Praha 14 je zaměřený na širokou veřejnost a obsahuje několik aktivit, které jsou realizovány v průběhu roku. Cílem programu je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví občanů městské části Praha 14 a integrace a harmonizace aktivit směřujících k podpoře zdraví. Realizátorem je Městská část Praha 14, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Na programu MČ spolupracuje s VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Ligou proti rakovině Praha, NNO a lékaři. Pravidelně probíhá aktualizace seznamu zdravotnických zařízení na webu MČ.

 • jedná se o vydařenou akci, která je realizována opakované právě pro svou úspěšnost. Akce naplňuje potřeby místních obyvatel a svou náplní zvyšuje povědomí o možnostech prevence, zlepšení životního stylu a celkově šíří osvětu k zájmu lidí o zdravý životní styl.
 • aktivity jsou přizpůsobovány zájmu místních, cílovým skupinám a zdravotním trendům. Při plánování dalších ročníků se reflektují připomínky účastníků a spolupracujících organizací, se kterými se spolupracuje celoročně /např. ČČK Praha 9, Klub seniorů, místní nízkoprahy/
 • Akce samotná probíhá během celého roku v několika fázích - aktivitách, které jsou přizpůsobeny cílovým skupinám.
Účast na kampani Program zdraví Prahy 14 v letech
aktivita 2016 2017 2018
Plavání seniorů - rozdané plavenky 150 200 200
Den zdraví pro veřejnost v poliklinice Parník, počet účastníků a měření 100 140 140
Dětský úsměv - rozdané kartáčky na MŠ, počet dětí 1400 1600 1600
Soutěž první pomoci pro děti ZŠ Helpík - účast dětí 60  -   - 
Rozdané testy na karcinom tlustého střeva 180 0 0
Odborné přednášky v oblasti zdraví  - účastníků 0 100 40

Den zdraví pro veřejnost ve vestibulu polikliniky Parník

V měsíci září pravidelně pořádá Městská část Praha 14 v přízemí polikliniky Parník kampaň, jejímž cílem je podpora zdraví a prevence nemocí u dospělé populace. V době od 7 do 12 hodin si mohou občané nechat provést odborné vyšetření z kapky krve u specialisty, vyslechnout poradenství na téma diabetes a dalších civilizačních chorob, bude jim umožněno využít poradenství v oblastech prevence nádorového onemocnění prsou a prostaty či kožních znamének. Účastníkům je rozdávána také „Karta života", která obsahuje důležité informace o správném postupu při poskytování první pomoci, kontaktní telefonní čísla (např. 155, atd.) a také osobní údaje držitele včetně nezbytných informací o jeho aktuálním zdravotním stavu (např. užívané léky, alergie apod.)

Program prevence zubního kazu

Program je zaměřen na děti ve věku 3 - 6 let navštěvujících mateřské školy městské části. Dentální hygienisté v měsících září a říjnu navštěvují dle předem vytvořeného harmonogramu mateřské školy a učí děti správnému čištění zubů. Cílem aktivity je prevence vzniku zubního kazu u dětí. Realizátorem je MČ, dentální hygienisté provádí svoji činnost formou poskytnutí služby.

Cyklus odborných přednášek

V kavárně v Maňákově ulici na Černém Mostě, v mateřském centru a komunitních centrech se pořádají, za účasti odborníků série přednášek pro veřejnost (od května do prosince, 1x měsíčně). V roce 2017 proběhly přednášky s tématy zdravého životního stylu a zdravého stravování, celkem proběhlo šest přednášek. V roce 2018 budeme s přednáškami pokračovat, plánujeme se zaměřit na mateřská centra a seniory.

Program prevence nádorového onemocnění prsu

Městská část v rámci svého Programu prevence nádorového onemocnění prsu nabízí pro své občany, resp. občanky možnost částečné úhrady sonografického či mamografického vyšetření prsou. Smyslem programu je podpora prevence těchto chorob.

Plavání seniorů

K prevenci výskytu kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, lze přispět změnou životosprávy, omezením rizikových faktorů a také věnováním se zdravému pohybu. MČ Prahy 14 podporuje seniory v pohybové aktivitě mimo jiné např. poskytováním tzv. plavenek (jednorázových vstupenek) do krytého plaveckého bazénu v Hloubětíně. O tuto aktivitu mají senioři velký zájem, každý rok využijí 200 plavenek, proto jejich nákup hradí MČ nejen z dotace MHMP, ale také z vlastních zdrojů. Vstupenky jsou zájemcům k dispozici zdarma na Odboru sociálních věd a zdravotnictví.

Preventivní programy pro ZŠ

V  rámci pravidelných schůzek protidrogového koordinátora se školními metodiky prevence je školám nabízena možnost realizace dalších preventivních programů (přednášek, besed) se specifickým zaměřením dle potřeb školy. V současné době MČ spolupracuje s několika organizacemi zabývajícími se prevencí kouření, rizikového chování, zneužíváním návykových látek apod. Programy jsou financovány z rozpočtu MČ  Praha 14. MČ mimo jiné každoročně zajišťuje předplatné časopisu Prevence. Časopisy jsou distribuovány po dvou výtiscích do všech základních zřizovaných MČ Praha 14, celkem do 6 institucí. Program je hrazen z finanční podpory MHMP.V neposlední řadě se jedná také o schůzky Fóra prevence, pracovní skupiny, která na Městské části Praha 14 funguje již od roku 2011. Tato pracovní skupina si klade za cíl prohloubení spolupráce mezi odborníky pracujícími s dětmi a mládeží v oblasti prevence a vytvoření funkční sítě, která by zachytila problémy u dětí a mládeže v oblasti rizikového chování. Cílem je podpořit síťovou spolupráci zainteresovaných subjektů prostřednictvím pravidelného setkávání.

Program prevence proti kouření - Kampaň den bez tabáku

Preventivní programy na školách realizovala Česká koalice proti tabáku, o.s., která se již od roku 2005 systematicky zaměřuje na problematiku tabakismu u žáků ZŠ a SŠ. V roce 2016 byly zrealizovány tyto preventivní programy: 14 x program Nekuřátka, 3 x program Típni to I., 3 x program Típni to II.

od r. 2010 Kampaň Den Země - ekologická výchova, podpora ochrany životního prostředí, zdraví

od r. 2014 Evropský týden mobility - zapojení do kampaní Pražské cyklozvonění, Do práce na kole, Vítání cykloobčánků

2016 - MČ ve spolupráci s organizací JAHODA realizovala kurz zdravého vaření

2017 - MČ ve spolupráci s organizací NEPOSEDA realizovala seminář Dětské nohy a obouvání zaměřený na fyziologický vývoj nohou, odchylky, vady, jejich příčiny a možné řešení (plochonoží, valgozita, vtáčení/vytáčení špiček apod.); správná stimulace nohou, (ne)vhodné pomůcky, barefoot koncept; kdy (ne)začít dítě obouvat a proč; jak správně zjistit velikost nohy (způsoby měření, praktická ukázka dostupných měřidel); jak poznat vhodné boty (obuv nebránící správnému vývoji nohou) – nejdůležitější parametry (délka, nadměrek, šířka, ohebnost, podpatek, stélka atd.).

Městská část Praha 14 a její příspěvková organizace Praha 14 kulturní pořádají řadu sportovních akcí pro různé věkové skupiny, které lze také považovat za preventivní.

Přednášky v komunitním centru městské části Praha 14 (KC Kardašovská) o zdravém životním stylu pro každého

Přednášky jsou určeny rodičům a seniorům obecně, cílit však budou i na lidi, kteří trpí poruchami příjmu potravy. Na rodiče bude cílit pět seminářů zaměřených na zdravou výživu a zdravý životní styl školáků a předškoláků. Mezi hlavní témata bude patřit vhodný jídelníček, typické chyby a mýty ve stravování a obezita. Pro seniory bude připraven cyklus taktéž pěti přednášek, na nichž se zájemci dozvědí více o vhodné stravě, pohybu, denním režimu, mentálním tréninku nebo o možnostech předcházení různým onemocněním. Přednášky pro rizikové skupiny budou zaměřeny na problematiku příjmu potravy (bulimie a anorexie) a na nebezpečí, která jsou s těmito onemocněními spojená. I v tomto případě půjde o pět setkání.

 

2017

přednáška zdravý životní styl - diabetes               

přednáška zdravý životní styl - zdravé stravování u seniorů                         

přednáška zdravý životní styl - zdravé stravování u dětí a rodičů

přednáška zdravý životní styl - celiakie a alergie na lepek 

 

2018                          

přednáška zdravý životní styl - alergie na mléko vs. laktózová intolerance

přednáška zdravý životní styl - zdravá výživa                      

přednáška zdravý životní styl - začínající nadváha v nákupním košíku?   

přednáška zdravý životní styl - dětská strava od prenatálního období do 1 roku

přednáška zdravý životní styl - dětská strava od 1 roku věku

 

 

 

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Městská část Praha 14 pravidelně od roku 2011 realizuje Program Zdraví. Cílem programu je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví občanů městské části Praha 14 a integrace a harmonizace aktivit směřujících k podpoře zdraví. Je zaměřen na širokou veřejnost i cílové skupiny.

 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, rozsáhlá odpověď. 

Poznámka: Popis studie životního stylu Pražanů je pro audit MČ asi nadbytečný, zejména když se jedná o překopírování bez uvedení zdroje a data zjišťování.  

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21. V rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a Komunitního plánování sociálních služeb každoročně probíhají tyto kampaně: Den Země, Světový den bez tabáku, Národní dny bez úrazu, Dny zdraví, Biojarmark, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut , každá tato kampaň zahrnuje další dílčí aktivity.

Den Země zahrnuje aktivity jako je například Pohádkový les, Likvidace autovraků, Den sociálních služeb + Radamok, Žijeme zdravě, hravě

Den bez úrazů v sobě nese následující aktivity:  Den sociálních služeb (obvykle s mottem); Pohádkový den nejen pro děti; Preventění na Den
dětí II (v minulosti také Autobus mám rád, je náš kamarád); Ekovýstavy…

V kampaních Evropský den mobility a Evropský den bez aut
se uskutečnily následující akce:
Výstava věnovaná běhu Emila Zátopka; Minizátopek; Štafetový běh na počest Emila a Dany Zátopkových; Farmářské trhy; Běh rodným krajem Emila Zátopka; Běh dětí Kopřivnicí -Lidový běh; Kulturní večer v centru města; Den jako vymodelovaný; Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 20; Pochod všech generací šlápoty za krásami okolí Kopřivnice.

Dny zdraví jsou provázány a spojeny s různými besedami, meditativními seancemi, výlety, tréninky paměti, relaxacemi, jsou zde zapojeny také dny otevřených dveří ve SSSmK.

V ORP Kopřivnice se průzkum spokojenosti spojenými s aktivitami prozatím neprováděl.

 

Výčet akcí na podporu zdraví a zdrav. živ. stylu za poslední rok:

1) Týden pro rodinu (rodinný olympijský víceboj, opičí dráha, sportovně-zábavné odpoledne, atp.), 13. - 20.5.2017
2) Den sociálních služeb - jarmark poskytovatelů soc. služeb, 19.5.2017
3) Sportoviště zdarma - plavání, bruslení i lyžování v období Vánoc zdarma
4) Hurá na prázdniny (každoročně jiný program), 26.6.2017
5) Někdo ven??? (prázdninová aktivita Dětského zastupitelstva pro kopřivnickou mládež) 
6) Aktivní senior - celoroční série aktivit pro seniory (např. Od jamky k jamce, cyklozájezd na Jižní Moravu, Pochod generací, atp.) 
7) Do práce na kole - úředníci jdou veřejnosti příkladem, na měsíc vyměnili auto za kolo nebo šli do práce pěšky (květen 2017)
8) Parky v pohybu - cvičení pro dospělé zdarma (od května do července, od září znova) 
9) Protidrogový vlak - pro žáky 2. stupně, odpoledne zpřístupněno veřejnosti, 3.5.2017

Protidrogový vlak a cvičení "Parky v pohybu" jsou letos poprvé realizovány v Kopřivnici. Ostatní jsou každoročně se opakující aktivity.  Průzkum spokojenosti s nabízenými aktivitami neproběhl. 

 

Sebehodnocení +1

Doposud bezproblémová oblast, doporučení – provedení určité standardizace počtu a druhů aktivit.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

Město má dlouhodobou tradici s pořádáním osvětových a intervenčních kampaní a dalších aktivit Zdravého města. Pružně reaguje na nabídku nových aktivit (např. protidrogový vlak ad.). 

 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně:

Den Země, Světový den bez tabáku, Týden pro fairtrade a Férový piknik, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Biojarmark, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery. Akce pořádané v rámci Dnů zdraví jsou zaměřené na aktuální priority, které vyplývající ze Zdravotního plánu města.

V roce 2015 byla připravena pro ZŠ akce s názvem „Učíme se zdravě žít“, která vycházela ze zpracované studie HBSC.

Nově byla do programu akcí zařazena Roadshow k prevenci rakoviny, která proběhla v areálu Chrudimské nemocnice.

Více na: http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

V rámci průzkumu spokojenosti obyvatel jsme hodnotili i kvalitu osvětových kampaní – tak, jak to vnímají dotazovaní.

Dotazovaní měli rovněž uvést spokojenost s kvalitou osvětových kampaní, které se pravidelně konají ve městě. Nejvíce jsou spokojeni s kvalitou kampaně Biojarmark a Dny zdraví. Obecně lze říci, že respondenti jsou spokojeni s kvalitou všech pořádaných osvětových kampaní ve městě. Stejně tak tomu bylo v roce 2011, kdy byla otázka osvětových kampaní ve městě začleněna do dotazníku prvně.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Počty účastníků jednotlivých kampaní jsou zachyceny ve výroční zprávě Zdravého města a MA 21.

http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/pelmel/vyrocni_zprava_zm_ma21_chrudim.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/upr_vyrocni_zprava_zm_ma21_chrudim_2014.pdf

Velkou oblastí je i realizace projektů podporující zdraví, které řešíme také ve spolupráci s partnery – jak školami mateřského i základního školství, tak i patřičnými NNO. Zpočátku byly školy podpořeny ze strany města při proškolování, aplikaci metodik a byly vybaveny potřebnými pomůckami. V současné době jsou tyto programy již zahrnuty do vzdělávacích plánů škol dle potřeby.

Na základě výsledků zpracované studie dle HBSC o Zdraví a životním stylu školáků byla pracovní skupinou připravena akce Učíme se zdravě žít. Akce byla zaměřena na podporu zdravého životního stylu a opírala se o výsledky studie "O zdraví a životním stylu dětí a školáků z chrudimských základních škol", kterou zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci a metodicky byla řešena podle metody HBSC. Připraveny byly workshopy zaměřené na prevenci závislostí - kouření, požívání alkoholu či drog, prevenci úrazů - ošetření drobných poranění či poskytování první pomoci, zásady zdravého stravování a pohybové aktivity - koloběžkování, kruhový trénink a lanové aktivity zaměřené na týmovou spolupráci. Workshopy na jednotlivých stanovištích zajišťovali odborní lektoři. Se zajištěním programu pomáhali i dobrovolníci. Akce proběhla za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce.https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865102310209622.1073741853.588630844523438&type=3

S výsledky studie, kterou pro město vypracovala Univerzita Palackého v Olomouc byli na semináři seznámeni ředitelé a pedagogové základních škol v Chrudimi, zastupitelé města či členové odborných pracovních skupin či komisích Rady města.

Fotodokumentace k uskutečněným akcím:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.918138514906001.1073741857.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910009819052204.1073741856.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865102310209622.1073741853.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.858424177544102.1073741852.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746771425376045.1073741848.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740159756037212.1073741847.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733977269988794.1073741846.588630844523438&type=3

Video:

http://www.chrudim.tv/video_1197.html

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?

Hodnota indikátoru:
2012:6 osvětových akcí

2013: 6

2014: 6

2015: 7

 

Sebehodnocení +1

Počet akcí na podporu zdraví od roku 2002 stoupá, stejně jako počet zapojených organizací a účastníků akcí. Počet osob bývá měřen někdy počtem registrovaných účastníků, někdy kvalifikovaným odhadem. V roce 2015 došlo k nárůstu - byla pořádána akce Učíme se zdravě žít.

Hodnocení oponenta +1
Rozsah kampaní a akcí pro podporu zdraví je pestrý, město se snaží o zlepšování nabídky a o pokrytí aktuálních témat.Je snaha o základní vyhodnocení efektivity akcí, kritérii jsou především počty účastníků a dotazníková šetření spokojenosti. Zde je prostor pro zlepšení metod evaluace. Realizace aktivit je široce zdokumentována, dokumentace je k dispozici i na sociálních sítích.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery PZM a MA21 a v rámci jednání Komise PZM a MA21.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně:

Den Země - http://www.jihlava.cz/den-zeme/ds-53592/p1=104041

Den bez tabáku- cesta za čistým vzduchem - http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=104038

Světlo pro AIDS, problematika HIV/AIDS, Evropský testovací týden - http://www.jihlava.cz/problematika-hiv-aids/ds-53669/p1=104044

Evropský týden mobility a Den bez aut - http://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility/ds-53600/p1=104043

Jihlavské dny zdraví - http://www.jihlava.cz/jihlavsky-den-zdravi/ds-53594/p1=104042

(Den Zdraví 2x ročně ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava, 1x v rámci ETM)

V roce 2016 se o oslavám Dne Zdraví připojila i VŠPJ - http://www.jihlavske-listy.cz/clanek19833-jihlavane-ochutnavali-hmyz.html

regiony.impuls.cz/ochutnavka-hmyzu-na-vysoke-skole-polytechnicke-v-jihlave-pmw-/vysocina.aspx?c=A160407_184623_imp-vysocina_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main

 

Do práce na kole - http://www.jihlava.cz/do-prace-na-kole-v-jihlave-lamalo-opet-rekordy/d-513327http://www.dopracenakole.cz/locations/jihlava

Jihlavský den sociálních služeb - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514775

Sportujeme s VŠPJ - https://www.youtube.com/watch?v=Pei_XH6u3gA

Silák roku - http://www.jihlava.cz/silak-roku/d-511832

Silár roku 2017 - pozvánka - http://www.jihlava.cz/silak-roku-2017/a-1372/p1=103871

Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery.

Komunitní kampaně a besedy propagující zdravý životní styl v roce 2016 (akce pořádané v rámci PZM a MA21 a dotací v rámci PZM a MA21):

Počet besed zaměřených na školy, seniory a další: cca 30v rámci akcí PZM a MA21 a projektů z datací v rámci PZM a MA21 

Počet účastníků preventivních programů: 7 000

Počet článků a prezentací informujících o kampaních: 20, téměř v každém čísle Novin Jihlavské radnice je uveřejněn článek související s PZM a MA21 - http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/index.php?menu=1

 

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  13
 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 byly zaměřeny přímo na seniory

Hodnota indikátoru: 13

Den Země

Cesta za čistým vzduchem

Den Zdraví 2x ročně (ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava)

Jihlavské dny zdraví

Světlo pro AIDS

Evropský týden mobility Evropský den bez aut

Do práce na kole

Evropský testovací týden

Den sociálních služeb

Sportujeme s VŠPJ

Silák roku

Sebehodnocení +2

V hodnoceném období se statutární město Jihlava postupně připojovalo k osvětovým kampaním upozorňujícím na zdravý životní styl a začalo pořádat řadu preventivních akcí na podporu zdraví.

Hodnocení oponenta +2

Je zřejmé, že město se podílí, ať už organizačně, tak i finančně na velkém množství nejrůznějších preventivních akcí a projektů podpory zdraví a zdravého životního stylu. Rozsah kampaní a akcí na podporu zdraví a zdravého životního stylu je velmi pestrý a z hlediska prevence nemocí aktuální. Tyto aktivity je možno hodnotit velmi kladně.

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dny bez tabáku

Město od roku 2008 každoročně pořádá akci Dny bez tabáku. V rámci této kampaně probíhají přednášky, které jsou zaměřené především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví.

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw

Nekuřácké provozovny

V roce 2015 město začalo certifikovat nekuřacké provozovny. 
V květnu roku 2017 vešel v platnost zákon, který zakazuje kouření ve vnitřních prostorách restaurací, tudíž se staly všechny provozovny nekuřácké.

https://www.litomerice.cz/aktuality/2938-certifikace-nekurackych-provozoven-v-litomericich-pokracuje

Soutěž

Natoč protikuřácký videoklip proběhla v roce 2016, do soutěže bylo přihlášeno celkem 9 videoklipů.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=787:nato-protikuacky-videoklip-2016&catid=91:akce-2016&Itemid=131

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  ANO

Hodnota indikátoru 5.2.D:

Pořádání kampaní, soutěžě, certifikace nekuřáckých provozoven, přednášky pro střední školy - cca 90 účastníků na přednášku.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Počet nekuřáckých provozoven v minulosti klesal, nyní díky platnosti zákona jsou nekuřácké všechny restaurační zařízení. Dále se město zaměřuje na mládež, kdy v rámci Dnů bez tabáku organizuje přednášky o vlivu kouření na zdraví, které absolvují žáci středních škol.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti prevence kouření je město velmi aktivní, spolupracuje přitom s odbornými lékaři a významnými autoritami.

Podporu nekuřáctví společně s nadužíváním alkoholu město vnímá jako opatření proti jedné z nejvýznamějších příčin  nemocnosti a úmrtnosti obyvatel, kterou je možné, přes složitosti spojené s omezováním kouření na veřejnosti, eliminovat.

Ruku v ruce s podporou nekuřáctví a prevencí kouření může být aktivně nabídnuta pomoc kuřákům (odkazy, kontakty na lékaře, poradny, centra pro závislé na tabáku, farmaceuty proškolené v odvykání kouření apod.).

 

 

 

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci novely zákona platí od 31. 5. 2017  "Protikuřácký zákon". Norma zavedla také zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech. Tyto cigarety byly povoleny naopak v kavárnách, barech i restauracích. Výjimku budou mít i vodní dýmky.

MČ finančně zajišťuje preventivní programy na základních školách Nekuřátka, Típni to I. a Típni to program II. Celkem bylo uspořádáno v roce 2017 20 seminářů Nekuřátka a Típni to I, II.

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  preventivní programy na základních školách Nekuřátka, Típni to I. a Típni to program II
Sebehodnocení +1

Od 31. 5. 2017 začal platit "Protikuřácký zákon". Norma zavedla také zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech.

MČ finančně zajišťuje preventivní programy na podporu nekouření.

Hodnocení oponenta 0

Bez zásadních připomínek. Bylo by vhodné doplnit, zda se MČ setkala s nějakými problémy v rámci zavádění legislativních změn ve vztahu ke kouření do praxe, jak hodnotí současnou situaci, zda mapuje názory veřejnosti, jestli prováděla nějakou podpůrnou kampaň apod.  

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravilo projekt s názvem „Nekuřácké provozovny ve městě Chrudim“. Ten reaguje především na jeden z bodů Desatera problémů města Chrudim očima mladé generace (Zvýšit počet nekuřáckých zařízení).

Cílem projektu Nekuřácké provozovny je certifikovat a označit provozovny, které vytvoří místo ve svém zařízení, kde budou občané chráněni před vlivy pasivního kouření – vymezí minimálně samostatnou místnost určenou výhradně nekuřákům po celou dobu provozu, do které je zajištěn přístup přes nekuřácké prostředí.

 

Do projektu se v roce 2010 přihlásilo 13 zařízení. Po zhodnocení stanovených podmínek odbornou komisí složenou ze zástupců Krajské hygienické stanice, Městské policie a Městského úřadu v Chrudimi, bylo nakonec certifikováno 9 z nich, 5 z nich je zcela nekuřáckých. Komise posuzovala označení kuřáckých a nekuřáckých prostor, skutečný stav, kde se smí a nesmí kouřit, možnost odvětrávání a celkový přístup provozovatele k projektu.

V roce 2012 se v rámci druhého kola tohoto projektu přihlásilo 8 zařízení. Po zhodnocení stanovených podmínek odbornou komisí složenou ze zástupců Krajské hygienické stanice, Městské policie, Městského úřadu Chrudim, Mama klubu a Studentského parlamentu, prošla certifikací všechna zařízení.

Komise posuzovala označení kuřáckých a nekuřáckých prostor, skutečný stav, kde se smí a nesmí kouřit, možnost odvětrávání a celkový přístup provozovatele k projektu. Všechna zařízení jsou nyní zcela nekuřácká.

V rámci Světového dne bez tabáku 31. 5. slavnostně předal starosta města Chrudim Petr Řezníček zástupcům těchto provozoven certifikát „Nekuřácký prostor“ spolu se samolepkou, která označuje jednotně všechna tato zařízení.

Certifikovaná zařízení v roce 2010:

 • Kavárna „V Mraveništi“
 • Restaurace „ U Kapličky
 • Pizzerie Pod letištěm Chrudim
 • Restaurace Bohemia a Cukrárna u Myšáka
 • Čajovna Lůna
 • Restaurant Neuperský dvůr
 • Pizzerie U žíznivého mnicha v Hrochově Týnci
 • Farma Slunečný Dvůr spol.s.r.o.

Certifikovaná zařízení v roce 2012:

 • Cukrárna Alena
 • HOTEL RESTAURANT FORTNA
 • Jídelna – KRUH ZDRAVÍ
 • Cukrárna – kavárna Melvin
 • Obchod MLSNÝ PECIVÁL – ČAJ & KÁVA & ČOKOLÁDA
 • Duhová kavárna Momo Chrudim, o. p. s.
 • Pension a Café Polosport
 • Restaurace Tlustá Matylda

V současné době máme v Chrudimi již 15 nekuřáckých provozoven s certifikátem města Chrudim (cukrárny, kavárny, restaurace, pizzerie, penziony, jídelny apod.).

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/nekuracke-provozovny/nekuracke-provozovny.html
http://www.chrudim.tv/video_315.html
http://www.chrudim.tv/video_317.html

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?

Hodnota indikátoru:

V současné době máme v Chrudimi již 15 nekuřáckých provozoven s certifikátem města Chrudim (cukrárny, kavárny, restaurace, pizzerie, penziony, jídelny apod.).

Sebehodnocení +1

Počet nekuřáckých provozoven ve městě v současné době klesá vlivem ukončených pronájmů. V roce 2016 budeme opět připravovat další kolo certifikace. 

Hodnocení oponenta 0
Od posledního auditu v roce 2012 nedošlo v oblasti k rozvoji, jak dokazuje i text auditu. Vzhledem k připravovaným úpravám legislativy v této oblasti je sporné, zda má město realizovat další kolo certifikace nekuřáckých provozoven, spíše je vhodné zaměřit se na jinou formu podpory nekuřáckého veřejného prostoru.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Už od r. 2011 v rámci osvětové kampaně Světový den bez tabáku se Zdravé město Jihlava rozhodlo iniciovat vznik Sítě nekuřáckých restaurací. Smyslem projektu je propagovat nekuřácká restaurační zařízení a pomoci obyvatelům a návštěvníkům města, aby se sami rozhodli, v jakém zařízení stráví svůj volný čas.

Zástupci provozoven, jejichž prostředí je výhradně nekuřácké, případně s oddělenou nekuřáckou místností, se mohou bezplatně zaregistrovávat do této sítě pomocí online formuláře, který je umístěn na adrese http://www.jihlava.cz/formular-k-registraci-do-site-nekurackych-provozoven/d-483707/p1=104057.

V r. 2012 bylo do projektu přihlášeno 22 zařízení, v současné době je zapojeno celkem 29 provozoven: 17 zcela nekuřáckých a 12 s oddělenou nekuřáckou místností.

rok

2012

2013

2014

2015

2016

nekuřáckých

11

10

14

17

17

s oddělenou místností

11

11

12

12

12

celkem

22

21

26

29

29

Přehled nekuřáckých restaurací, mapu, formulář apod. k nalezení na webu:

http://www.jihlava.cz/sit-nekurackych-restauraci/ms-89107/p1=89107

Statutární město Jihlava také vydalo propagační leták „Síť nekuřáckých restaurací v Jihlavě“, který je nedílnou součástí propagace PZM a MA21 při všech komunitních kampaních i na všech veletrzích cestovního ruchu, kterých se statutární město Jihlava účastní (v roce 2016 např. ITF Slovakia Tour v Bratislavě či Holiday Word Praha).

V rámci akcí Zdravého města Jihlavy jsou zváni pracovníci Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava. Široká veřejnost má možnost se dozvědět o činnosti poradny, nechat si otestovat zanesení plic CO2 a diskutovat možnosti boje se svou závislostí, vlivu na nejbižší okolí apod..

V roce 2016 v rámci Dne bez tabáku probíhly minipřednášky odbornic ze SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina, více o celém programu akce v závěrečné zprávě -  http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513233

 

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  Cesta za čistým vzduchem - Den bez tabáku, Jihlavské dny zdraví, Síť nekuřáckých restaurací
Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období dochází ke zvyšování počtu nekuřáckých restaurací, v posledním roce s přípavou změny legislativy další nekuřácké restaurace již neměly potřebu registrace v Síti nekuřáckých restaurací.

Zdravé město Jihlava rozšiřuje počet akcí, na které zve pracovníky z Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava, na osvětové akce a zprostředkovává možnost poradenství a testování široké veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2

Město se zapojuje do protikuřácké kampaně, organizuje Den bez tabáku, aktivně se podílí na zvyšování sítě nekuřáckých provozoven, jejichž počet se postupně navyšuje, spolupracuje v této oblasti s mnohými jinými institucemi, na svém webu umisťuje přehled nekuřáckých restaurací a vydává propagační leták. Proto je možno hodnotit aktivity města v této oblasti velmi kladně. Vzhledem k přijatým legislativním změnám bude do budoucna vhodné, aby se město zaměřilo i na jiné formy podpory nekuřáckého veřejného prostoru.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jednou z aktivit Zdravotního plánu na období 2013 – 2016 v oblasti 6 Snížení škod způsobených alkoholem, tabákem a drogami vyvstala aktivita: 6. 1. 4. 1 Zmapování nekuřáckých provozoven. Město Kopřivnice od roku 2014 mapovalo nekuřácké provozovny, a to na základě přihlášených provozoven prostřednictvím formuláře a hodnotících kritérií. V roce 2016 toto mapování proběhlo naposled z důvodu  úpravy legislativy. V daném roce se přihlásilo celkem 11 provozoven, které splnily podstatné náležitosti a následně byly ohodnoceny.

Z celkového počtu přihlášených 11 provozoven, bylo 8 provozoven plně nekuřáckých, těmto provozovnám byl předán certifikát s roční platností u příležitosti „ Světového dne bez tabáku“.  Všechny tyto provozovny jsou doposud prezentovány na webu města Kopřivnice.

S ohledem na legislativní úpravu v oblasti problematiky kouření před prostory restauraci doposud město Kopřivnice nerealizovalo žádnou aktivitu. Tato otázka nebyla zatím řešená na úrovní pracovnich skupin či jednání.

V případě potřeby a zájmu o řešení problematiky v oblasti závislosti na tabáku se mohou občané obracet na poradenské místo Renarkonu, které sídlí ve vestibulu radnice a je přístupné veřejnosti. Město Kopřivnice podporuje poradenské místo Renarkonu z rozpočtu města na dotace,  v roce 2016 byla fiannčí podpora ve výši 130 000 Kč.

V rámci prevence v měsíci květnu do Kopřivnice zavítal "Protidrogový vlak" který měl za účel děti motivat a připravit na následky spojené s užíváním návykových látek. Vlak zde stavěl jeden den, účast byla zajištěná prostřednictvím základních škol, které nabídky využily.

 

Sebehodnocení +2

Realizací kampaně Nekuřácká provozovna se toto dostalo do širšího povědomí občanů a zvýšilo prestiž těchto zařízení.

Hodnocení oponenta 0

Podpora nekuřáckých provozoven veřejného stravování byla v Kopřivnici v uplynulém období tradičně na dobré úrovni. Nová legislativa, které nekuřácké prostředí stanovuje ve všech provozovnách, dává městům příležitost obrátit pozornost na další aktivity na podporu nekuřáckého prostředí. V Kopřivnici tato možnost zatím není uchopena, doporučuji se zaměřit tímto směrem v dalším období.  

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dětská hřiště

V současné době spravuje město celkem 33 dětských hřišť. Počet hřišť přibývá, průběžně se modernizují a doplňují novými prvky. Všechna hřiště procházejí referenční odbornou technickou kontrolou dle ČSN EN 1176-7. Na webu  je možno najít mapu hřišť a sportovišť v Litoměřicích.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Dotační program

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny" alokace 150 tis. Kč, informace o dotačním titulu viz odkaz.

https://www.litomerice.cz/dotace

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz:
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

Dům dětí a mládeže Rozmarýn nabízí 76 kroužků, z nichž je 30 kroužků zaměřených na pohybovou aktivitu, kterou pravidelně navštěvovalo kolem 250 dětí.

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Základní školy

6 základních škol má zázemí pro celosezónní využití - tj. tělocvičny a školní víceúčelová sportovní hřiště, která slouží jak k vlastní výuce TV na školách, příp. aktivitám družiny a školních klubů, tak i pro sportování široké veřejnosti v odpoledních/večerních hodinách. Využívají je jak organizované sportovní kluby, tak i veřejnost.

Mateřské školy

Mateřské školy – 11 provozoven – zařazují tělesnou výchovu v různých formách prakticky každý den. Předškolní děti navštěvují kurzy plavání, některé MŠ využívají zimní stadion pro výuku bruslení, dále pak i její tělocvičnu a saunu.

Viz také Koncepce sportu: http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=626:koncepce-sportu&catid=52:strategicke-dokumenty&Itemid=82

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.B:

50 hřišť - z toho 33 dětských a 17 míst pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město je dostatečně pokryto dětskými hřišti, a tak v posledních letech nedochází k výraznému rozšíření počtu hřišť, ale zejména k rozšiřování a dovybavování stávajících hřišť. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Zajímavou inspirací pro jiné municipality, které mohou přispět k prevenci ortopedických problémů a vadného držení těla,  může být vybudování "bosé stezky", která vznikla, při jednom ze sportovišť v areálu základní školy.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ Praha 14 velmi podporuje pohybovou aktivitu nejen dětí a mládeže, ale všech svých obyvatel, a proto má hřiště pro různé věkové skupiny. Všechna hřiště jsou kontrolována dle ČSN EN 1176 -7.

 • Ve správě MČ je celkem 37 veřejně přístupných hřišť, z toho 22 dětských hřišť (určena pro věkovou kategorii 3 -12 let) a 17 sportovišť pro širokou veřejnost: 6 sportovní plochy a 9 multifunkčních hřišť (hřiště + workout, fitness prvky nebo hřiště + sportoviště). Pro sportovní vyžití majitelů psů má MČ na svém území 2 psí louky.
 • Sportovní areály všech 6ti základních škol jsou volně přístupné veřejnosti a dále je pak na MČ evidováno 7 dětských hřišť a sportovišť ve vlastnictví jiných vlastníků. V rámci spolupráce se školskými zařízeními a neziskovým sektorem jsou k dispozici pro sportovní vyžití občanů všech věkových kategorií i kryté prostory v objektech těchto organizací.
 • MČ disponuje celou řadou různých sportovních ploch a areálů, které (nejen) její obyvatelé mohou využít. Jde o krytý bazén, golfové hřiště, minigolf, fotbalová hřiště, hřiště na softbal, parkour hřiště, tenisová hřiště, skatepark, kuželny, fitness centra či sauny. Některá z nich vznikla na základě přání obyvatel např. z Lokálních fór či dětského fóra: druhá psí louka, parkourové hřiště, nový skatepark a jiné.
 • Hřiště a sportoviště na území MČ Praha 14

  TYP PROSTORU

  MAJITEL/SPRÁVA

  POČET

  dětské hřiště
   
  ve správě MČ 22
   
  dětské hřiště jiný vlastník a správce 7
  sportovní plochy /sportoviště, parkourové hřiště, skate park/ ve správě MČ 6
  multifunkční hřiště /hřiště + workout, fitness, hřiště +sportoviště/ ve správě MČ 9
  psí louka ve správě MČ 2
  sportovní areály /ovál, multifunkční hřiště, basketbalové hřiště/ základní školy 6
  vnitřní plavecký bazén jiný vlastník a správce 1

 

MČ pořádá pravidelně sportovní akce pro děti a mládež:

 • Stop Zevling - 1x rok, dvoudenní festival, sportovní akce, turnaje
 • Vítání cykloobčánků - 1x rok, návštěvnost 400 dětí
 • Plavecké závody - 1x rok, návštěvnost 220 dětí
 • Závody na koloběžkách - 1x rok, návštěvnost 40 dětí
 • Závody na in line bruslích - 1x rok, návštěvnost 250 dětí
 • Turnaj ve stolním tenise - 1x rok, návštěvnost 50 dětí
 • Sportovní odpoledne na všech 6 základních školách - 1x rok, návštěvnost 400 dětí 6x150
 • Sportovní turnaj mezi školami - 1x rok, návštěvnost 600 dětí
 • Taneční škola Hip - Hop - pravidelné kurzy, každé pondělí,návštěvnost 15 dětí
 • Rybářské závody - 1x rok, návštěvnost 90 dětí

Příspěvková organizace Praha14kulturní organizuje:

 • Dětský den s organizací Coca - Cola - 1x rok, sportovně zaměřený,  návštěvnost odvislá od počasi 500 - 1000 lidí
 • Škorpilova 14 - běžecký závod 1x rok,  2016 i 2017 obdobná účast , cca 100 osob v hl. kategorii, 30-50 doplňkové kategorie (děti a rodiče s kočárky) + diváci
 • Box na Plechárně - pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost  627 (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 3x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 15 dětí)
 • Skate škola na Plechárně - pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost 400  (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 2x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 15 dětí)
 • Skateové závody na Plechárně  -  1x rok, cca 50 závodníků každý rok, diváci 100-250 v závislosti na počasí
 • Cirkusová škola - pravidelný kurz,za období 9/2017-12/2017  návštěvnost 65 (opakovaná účast) 1x týdně , kapacita jednoho kurzu 10 dětí ( jednalo se o úplně nový kurz, podpořený z EU grantu)
 • Vnitřní in line kurz -  pravidelný kurz,  v období 2/2017 - 4/2017 a 10/2017 - 11/2017   návštěvnost 729 (opakovaná účast) 2x týdně, kapacita 30 dětí
 • Baby judo -  pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost  1986 (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 2x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 20 dětí)
 • Irské tance pro děti -  pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost  4780 (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 3x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 20 dětí)
 • Pohybová chvilka pro děti -  pravidelný kurz, aktivita vedená neziskovou organizací Neposeda pouze v období leden-duben 2017, celková návštěvnost 36, pro malý zájem zrušeno

MČ Praha 14 požádala na základě výzvy MHMP v Celoměstských programech podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016 o dotaci na projekt „Sportovní odpoledne Prahy 14“. Tato žádost byla přijata a projektu byla přidělena podpora ve výši 60 tis Kč Zastupitelstvem hl. m. Prahy usnesením č. 14/65 dne 25. 2. 2016.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  Dohromady 50 venkovních hřišť + vnitřních zařízení
Sebehodnocení +2

MČ má zpracovánu Koncepci rozvoje dětských hřišť a sportovišť, která je pravidelně aktualizována a doplňována.

Dětská hřiště a sportoviště jsou rovnoměrně rozmístěna ve všech lokalitách Prahy 14.

Na MČ existují dětská hřiště a sportoviště pro různé věkové skupiny.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má celkem 60 hřišť. Z toho je 33 dětských hřišť (plocha o jednom či více herních prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka, pískoviště a pod. nebo plocha o jedné či více herních sestavách).

Z toho je 27 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková, pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal a pod.). Další možností je sportování na travnatých plochách.

Ze zákona č. 22/1997 Sb.,  nařízení vlády č. 173/1997 a ČSN EN 1176-1 až 1176/7, ČSN EN 1177 je odpovědný za provozování dětských a sportovních hřišť jejich vlastník, což je Město Chrudim.

Správu a údržbu dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech zajišťuje úsek údržby zeleně Odboru investic města Chrudim.

V rámci komplexní správy a údržby hřišť je prováděna:

 1. Hlavní roční kontrola dětských a sportovních hřišť  1x za 12 měsíců
 2. Provozní kontrola  1x za 3 měsíce (4x za rok)
 3. Běžná vizuální kontrola je prováděna dle četnosti užívání hřišť od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 43 prohlídek /8 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 21 prohlídek /7 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 14 prohlídek /4 oblastí/za rok)
 4. Běžná údržba, včetně úklidu dětských a sportovních hřišť, je prováděna dle četnosti užívání hřišť, od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 45 prohlídek /8 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 22 prohlídek /7 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 15 prohlídek /4 oblastí/za rok)

 

V Rekreačních lesích Podhůra zajišťují správu a údržbu dětských a sportovních hřišť Městské lesy Chrudim s.r.o., a to na základě smlouvy o výpůjčce.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
Hodnota indikátoru:
60 hřišť
Sebehodnocení +1

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, v roce 2014 byly instalovány prvky pro seniory.

Je nutné dětská hřiště modernizovat a přizpůsobovat požadavkům občanů.

Hodnocení oponenta +1
Stav i vývoj je pozitivní, souhlasím s hodnocením města. Při návštěvě ve městě bylo doloženo vedení veškeré potřebné dokumentace parků, dětských hřišť, případně prostorů pro neorganizovanou pohybovou aktivitu. Pro další období vidím prostor ke zlepšení při otevírání sportovních prostor škol (školních hřišť a zahrad mateřských škol) veřejnosti.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

O využití území pro sport rozhoduje město, odpovídá za bezpečnost a kvalitu prostředí pro děti, rozhoduje i o umístění a provozu hřišť a sportovišť pro dospělé. Co se týče dětských hřišť postupně od roku 2008 docházelo k rušení těch nevyužívaných a nevyhovujících (herní prvky neodpovídaly normám ČSN/EN, apod.) a k výstavbě nových dle současné legislativy, takže sice došlo „opticky“ ke snížení počtu, avšak k podstatnému zvýšení kvality hřišť. V roce 2016 bylo 75 dětských hřišť - viz. příloha č. 1.

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, v roce 2016 jich v Jihlavě bylo 38 - viz. příloha č. 1. 

Další sportoviště ve správě města: hokejový zimní stadion velký a malý, fotbalový stadion, sportovní stadion Na Stoupách, plavecký stadion a Vodní ráj, sjezdovka Šacberk. Tyto sportoviště jsou pronajímány a provozovány jinými subjekty - viz. příloha.

Statutární město Jihlava připravuje webovou aplikaci, kde budou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

Pro zvýšení aktivní mobility dětí a mládeže město ve sledovaném období zbudovalo více jak 17 km nových cyklostezek ve městě - http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438 a upravilo více jak 40 přechodů pro chodce, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska bezbariérovosti - více viz Audit UR - téma Doprava.

Na podporu pohybové aktivity dětí a mládeže statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční dary z rozpočtu města na SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNÝ ČAS. V roce 2016 to byla čerpána částka 50.176.843 Kč - Dotace poskytnuté statutárním městem Jihlava na sport a volný čas v r. 2016 

Příloha č.1 - Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých

 

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  75 dětských hřišť, 38 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 7 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých, které město pronajímá, 34,5 km cykloopatření (cyklostezek a cyklotras)

Hodnota indikátoru:

 

 

Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období město vybudovalo a opravilo dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost uživatelů. Z hlediska zvýšení možnosti pohybové aktivity dětí a mládeže se dále zaměřilo na budování cykloopatření a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. V neposlední řadě se zvyšuje objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit. 

Hodnocení oponenta +2

Hodnoceno velmi kladně, bez výhrad, výrazně se zlepšující oblast.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

 

V rámci svěřené působnosti příspěvkové organizace zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší. Příspěvek na provoz těchto zařízení na byl v roce 2016 ve výši téměř 15 mil. Kč.

 

Na organizovanou sportovní činnost mládeže v roce 2016 město Kopřivnice vyhradilo 8,2 milionu korun, které měly k dispozici sportovní a mládežnické spolky prostřednictvím účelových dotací (Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu). Město Kopřivnice pořádá během roku několik tradičních akcí, např. Pochod všech generací, Běh rodným krajem Emila Zátopka, Někdo ven?, Sportovec města Kopřivnice aj., dále podporuje finančními prostředky téměř 70 krátkodobých akcí, které jsou organizovány přímo sportovními spolky nebo školami.

 

V neposlední řadě je realizováno sportovní vyžití v rámci p.o., tj. základních škol a především Domu dětí a mládeže na ulici Kpt. Jaroše.

 

Nejvyšší náklady jsou spojeny s údržbou a obnovou sportovních areálů (investice), přičemž v poslední době bylo řešeno.:

Rekonstrukce zimního stadionu - výměna sedaček - R - 5 mil. Kč.

Modernizace vestibulu zimního stadionu - R - 1,5 mil. Kč.

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině - 65 tis. Kč (v roce 2016 - PD), realizace je plánovaná pro R 2017 - 5,7 mil.

Šatny, hřiště Vlčovice - 108 tis. Kč (v roce 2016 PD), v návrhu rozpočtového opatření pro R 2017 je navrhovaná částka na realizaci 6 mil.

Házenkářské hřiště - výkup pozemků 1,5 mil. Kč, doplatek v rozpočtu 2017 - 0,5 mil. Kč

Házenkářské hřiště - studie využití území - 80 tis. Kč.

Rekonstrukce zim.stadionu - I.et.(rekonstrukce chlazení) - 8 tis. Kč (doplatek k projektu realizovaného v předchozím roce).

Zimní stadion - oprava střechy - aktualizace PD - 238 tis. Kč (v roce 2016 PD), v návrhu rozpočtového opatření pro R 2017 je navrhovaná částka na realizaci 9 mil.
Zimní stadion - údržba, opravy - 1 091 tis. Kč .

ZŠ E.Zátopka - rekonstrukce soc. zařízení ve sportovní hale - 2,5 mil.

ZŠ 17. listopadu - rekonstrukce tělocvičny - 1,5 mil.

Zpracování projektu na rekonstrukci Letního stadionu cca 300 tis. Kč.

Město Kopřivnice se doposud nezabývalo řešením otázky klesající aktivity u dětí a mládeže, tuto otázku plánujeme zakomponovat v dalším období do strategfických dokumetů.

Sebehodnocení +1

V posledních letech proběhlo mnoho rekonstrukcí dětských hřišť, které jsou mimo jiné i využívány veřejností.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Město zodpovědně pečuje o sportoviště a hřiště na svém území a podporuje sportování dětí a mládeže.  

Doporučení pro další období: Audit by bylo vhodné doplnit odhadem procenta dětí ve městě, které se věnují  organizované sportovní či tělovýchovné aktivitě (i související, např. skauting) a odhadem procenta dětí, u nichž je fyzická aktivita dostatečná - zde lze využít např. studie Životní styl a zdraví dětí a mládeže, kterou město má k dispozici. Výsledky lze srovnat s celostátním průměrem a na základě toho pak odhadnout, na jaké úrovni v Kopřivnici pohybová aktivita dětí a mládeže je. Pokud je v Kopřivnici stejně jako v celé ČR úroveň pohybové aktivity u dětí a mládeže klesající, bylo by vhodné definovat pro další období strategie, jak tento problém v Kopřivnici zmírnit. 

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak město podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Hřiště

Od roku 2003 se ve městě Litoměřice podařilo zajistit na všech hřištích u základních škol „správcovství hřišť“. Zrekonstruovaná hřiště předalo město do správcovství základních škol. Každá základní škola má 2 - 3 správce, kteří hřiště dále udržují. Všechna hřiště u základních škol jsou v odpoledních hodinách a někde i do pozdních večerních hodin přístupná sportovní veřejnosti. Správcovstvím hřišť se podařilo minimalizovat vandalství na zařízení a vybavení hřišť. Správce se o hřiště stará, dohlíží na pořádek, kázeň, půjčuje sportovní výbavu, je k dispozici v případě technických potíží apod.

http://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=56abd03db2d0434c87633936936b9114

Příspěvkové organizace

Zřizovatel příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, která spravuje letní koupaliště, plavecký bazen, multifunkční Kalich arenu (zázemí pro veřejné bruslení, bruslení základních a mateřských škol, lední hokej, judo, tenis, florbal, basketbal a další ) a fotbalový stadion – roční příspěvek na provoz
2015 - 26.976 tis. Kč
2016 – 27.917 tis. Kč
2017 – 28.051 tis. Kč
2018 – 30.320 tis. Kč

http://mszltm.cz/
http://www.ddmrozmaryn.cz/

Činnost sportovních klubů

Finanční podpora celoroční činnosti sportovních klubů a oddílů v Litoměřicích – alokace:
2015 – 13.700 tis. Kč
2016 – 14.300 tis. Kč
2017 – 15.200 tis. Kč
2018 – 15.900 tis. Kč

Dotační programy

Každoročně je vypisován dotační program "Sport pro zdraví - sport pro všechny", roční alokace činí 150 tis. Kč.

https://www.litomerice.cz/dotace

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  ANO

50 hřišť z toho 33 dětských a 17 prostor pro pohybovou aktivitu ve správě města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má dostatek zařízení pro sportovní aktivitu, která mají svého správce. Dále město velmi podporuje sportovní kluby a příspěvkové organizace, které podporují právě pohybovou aktivitu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Podpora pohybové aktivity, aktivní trávení volného času a příležitosti k využití sportovišť jsou stabilně dobré a významně podporované též dotačními tituly. Město ve Zdravotním plánu na období 2015-2020 zohledňuje snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví lidí, plánuje zvýšit podíl cyklodopravy a pěších cest. V blízkosti nádraží je budována cyklověž. ZM pořádá na podporu cyklistiky aktivity v duchu programu "do práce na kole" pořádá vlastní soutěž "Úředník na kole".

Město zvyšuje každoročně příspěvek na provoz  městských sportovních zařízení, počet dětských hřišť se zvýšil o 1 DH. DH je k dispozici široké veřejnosti, plánuje se další modernizace a rozšíření DH.

Bude se omezovat parkování automobilů ve středu města.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

 

Podpora pohybu

Na MČ existují dětská hřiště pro různé věkové skupiny. Celkem 37 veřejně přístupných hřišť ve správě MČ, z toho 22 dětských hřišť, 6 sportovní ploch (sportoviště, parkourové hřiště, skate park), 9 multifunkčních hřišť (hřiště + workout, fitness nebo hřiště + sportoviště) a 2 psí louky. Všechna hřiště jsou kontrolována dle ČSN EN 1176 -7. Dále je na MČ evidováno 7 dětských hřišť a sportovišť ve vlastnictví jiných vlastníků a 6 školních hřišť přístupných veřejnosti. V rámci spolupráce se školskými zařízeními a neziskovým sektorem jsou pro sportovní vyžití občanů všech věkových kategorií k dispozici i kryté prostory v objektech těchto organizací. Dětská hřiště jsou určena pro věkovou kategorii 3 -12 let, sportovní plochy pro širokou veřejnost. MČ disponuje krytým bazénem, fotbalovými hřišti, skateparkem, minigolfy, fitness centry, kuželnami, golfovým hřištěm atd. Sportovní areály všech základních škol jsou volně přístupné veřejnosti. MČ Praha 14 disponuje sítí cyklostezek, in - line stezek a tras.

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/cyklomapa-P14_mapa_final.pdf

Plánované akce pro rok 2018

Na začátku roku 2018 bylo vydáno stavební povolení na stavbu bikeparku.

V roce 2018 proběhne v rámci revitalizace parku U Čeňku rozšíření cestní sítě pro in-line, vybudování dvou nových dětských hřišť a venkovní posilovny.

Vybudování hřiště přírodního charakteru při ul. Jamská.

 

Podpora mobility občanů

 • Realizace programu Bezpečná cesta do škol - 2 z 6 základních školmí program zpracovány včetně školních plánů mobility, další 2 školy budou program realizovat v letech 2019 -2020
 • dotační program - podpora činnosti sportovních klubů

 

 • podpora cyklodopravy - Důležitým bodem v oblasti bezmotorové dopravy bylo schválení konkrétní částky z rozpočtu MČ na opatření pro bezmotorovou dopravu od roku 2014, což umožnilo připravit řadu projektů a následných realizací.
 • rok 2014 - 2015

 • proznačení úseku páteřní cyklotrasy celoměstského významu (A26) v úseku Vysočany – Hloubětín – Lehovec – Rajská zahrada, včetně stavebních úprav v oblasti hřiště Slavoj Hloubětín
 • místní cyklotrasa (Kbely - Hloubětín), spojující Kbely se severní částí Hloubětína, která vznikla na základě úzké spolupráce se sousední městskou částí
 • úpravy dopravního značení pro cyklisty v oblasti Hloubětína (napojení trasy A26 na metro Hloubětín a propojení oblasti Na Hutích na trasu A26 ve Vysočanech), která čeká v nejbližší době na zpracování dalšího projektu, který by měl zlepšit dopravní prostupnost a obslužnost pro cyklisty v oblasti Kyjí napojením na stanici metra Rajská zahrada a propojením na trasu A25 směrem do centra
 • vznik seznamu drobných opatření jako je výměna dopravních značek (např. tam, kde je zákaz vjezdu všech vozidel a není přitom žádný důvod omezovat cyklistům průjezd) - výměna značek zvýší povědomí o tom, že tudy lze projet po klidné trase a zvýší využívání trasy i důvěru lidí na kole v dopravní značení
 • seznam vhodných míst pro legalizaci průjezdu jednosměrkou pro cyklisty zřízením tzv. cykloobousměrek
 • studie na trasu EURO VELO
 • propojení tras A 25 a A 26 od Rajské zahrady do ulice Hodějovská včetně stavebních úprav přechodu na Broumarské
 • zpracovaná studie na úpravy stezky pro cyklisty v ulici Bobkova a doplnění úseku A 44 v ulicích Bryksova a Ocelkova
 • zadány studie na cyklotrasy přes Čihadla, oblast skleníků za Kyjským rybníkem a podél Průmyslové na Prahu 10
 • zpracována studie na cyklozónu Hodějovská a propojení do Lednické a Rožmberské

rok 2016

 • v prosinci 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci železniční trati Vysočany - Lysá nad Labem. Tento důležitý dokument umožňuje vést cyklostezku podél trati z Balabenky až do Horních Počernic. Pod tratí budou na více místech než dnes široké průchody pro cyklostezky. K samotné rekonstrukci trati by mělo podle současného harmonogramu Správy železniční dopravní cesty dojít mezi lety 2019 a 2022. Některé cyklostezky v okolí trati lze postavit již dříve. Cyklostezky se podařilo do rekonstrukce trati zapracovat díky několika jednáním a spolupráci se SŽDC a SUDOP Praha a hotové studii Severovýchodní cyklomagistrály.
 • v prosinci získala Praha 14 od magistrátu Prahy 3,5 mil. Kč na podrobné projektování Etapy 6 cyklomagistrály. Jde o cyklostezku, která začne v Blatské ulici, podejde železniční trať, po polích kolem Ekospolu, překříží Budovatelskou ulici a podél Kbelského letiště bude pokračovat směrem na Letňany a Vysočany (bude obsahovat lávku přes Kbelskou ulici). Stezka by měla obsahovat i napojení na Ekospol, za tímto účelem se Praha 14 s Ekospolem sešla. V lednu nechala Praha 14 celou cyklostezku zaměřit a následně zadá projekt pro vydání územního rozhodnutí. Předpokládané zprovoznění cyklostezky bude v létě 2018. Jednou s cyklostezek, kterou lze postavit před rekonstrukcí železnice je stezka podél trati mezi Blatskou ulicí a Stoliňskou ulicí v Horních Počernicích. Praha 20 zadá projekt pro vydání územního rozhodnutí. Stezka bude obsahovat lávku přes Pražský okruh.
 • zhotovení  studie a v terénu zaměření pro cyklostezky na Čihadlech. Cyklostezky povedou převážně místy dnešních vyježděných cest z ulice Za Rokytkou a z Broumarské do ulice Dobrovolného.
 • zhotovena studie cyklostezky podél Rokytky od Čelákovické ulice ke Kyjskému rybníku.
 • Praha 14 má zhotovenou studii cyklostezky izolační zelení podél Českobrodské mezi křižovatkou Za Horou a Objízdnou ulicí. K výstavbě může dojít nejdříve v roce 2019.
 • vypracován projekt úprav dopravního značení pro cyklotrasu A240, která povede od křižovatky Za Horou ulicemi Mílovská, Dářská a následně podél Českobrodské. Napojí se na cyklostezku u Alberta na Jahodnici.
 • vypracován projekt úprav dopravního značení pro cyklotrasu A262, která povede podél Kolbenovy ulice od Kbelské k Penny, dále ulicí K Hutím. Cyklotrasa se v Jamské ulici napojí na asfaltovou cestu do Satalic.

rok 2017

 • V březnu 2017 Rada MČ Praha 14 schválila, že Hodějovská ulice bude nově pro motorová vozidla jednosměrná od Kyjí do Hostavic. Vyznačení jednosměrky proběhlo tentýž měsíc. Při rekonstrukci ulice bude postaven chodník.
 • byla zadána studie na cyklostezku z Lednické a Rožmberské ulice jižně podél trati k Lomnické ulici.
 • byla vypracována studie na cyklostezku od Kyjského hřbitova podél Broumarské a Českobrodské k zastávce autobusu Sídliště Jahodnice.
 • byla vypracována dokumentace pro oddělení motorové a bezmotorové dopravy v ul. Hodějovská - realizace je plánována na 1.polovinu roku 2018.
 • Městská část Prahy 14, vydala v roce 2017 aktualizovanou verzi cyklomapy na území Prahy 14 a jejím okolí. V mapě naleznete vyznačené i plánové cyklotrasy, cykloservisy, cyklostojany, pakroviště B+R i dětská hřiště. Na webu MČ a vtištěné podobě na ÚMČ Praha 14 jej k dispozici cyklomapa:

  https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/Cyklo-Praha-17-nahled2.jpg

  https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/Cyklo-Praha-17-texty-nahled2.pdf

  Síť cyklotras se neustále vyvíjí, ovšem již dnes v mapě i v terénu naleznete tyto trasy: A25, A26, A44, A256, Kbely-Kyje a další, které pokračují do přilehlých městských částí.

 • podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované - Na přelomu let 2016 a 2017 bylo v Praze 14 nainstalováno 63 stojanů na 30 místech. Začátkem roku 2018 již bylo po MČ Prahy 14 nainstalováno 84 stojanů na 43 místech.
 • zakoupení 2 elekrokol pro účely služebních cest a pochůzek zaměstnanců ÚMČ Praha 14
 • Praha 14 má také zpracovaný koncepční projekt Bezbariérová Praha 14, jehož cílem je odstranění bariér při vstupu do státních a veřejných institucí, zkvalitnění služeb, zpřístupnění dopravy a zvýšení mobility občanů. Postupně se upravují chodníky na bezbariérové a probíhají úpravy přechodů pro chodce, které Praha 14 doplňuje o hmatovou úpravu, vodící linie a snižuje obruby chodníků tam, kde tyto náležitosti chybí. V rámci Bezbariérové Prahy 14 byly také vytyčeny trasy pro přednostní odklízení sněhu z chodníků na Černém Mostě. V roce 2015 -2016 proběhlo mapování přístupnosti objektů na Praze 14.
 • byla vytvořena mapa přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části Praha 14 pro osoby s tělesným postižením pohybujících se po území městské části, tento projekt navazuje na předchozí aktivity městské části Praha 14 v této oblasti.

   

 

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  Dohromady 50 venkovních hřišť + vnitřních zařízení
Sebehodnocení +2
Hodnocení oponenta +2

MČ dokládá v odpovědích 5.2.4 i 5.2.5 kvalitní a dobrou péči o rozvoj podmínek pro pohybovou aktivitu a aktivní trávení volného času svých občanů, a to jak z hlediska budování infrastruktury, tak i doprovodných aktivit a kampaní podporujících aktivní pohyb a mobilitu občanů. Značná část odpovědi je věnována podpoře cyklodopravy a rekreační cyklistiky, méně prostoru je věnováno systému podpory pěší chůze. 

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, v roce 2016 jich v Jihlavě bylo 38 - viz. příloha č. 1. 

Další sportoviště ve správě města: hokejový zimní stadion velký a malý, fotbalový stadion, sportovní stadion Na Stoupách, plavecký stadion a Vodní ráj, sjezdovka Šacberk. Tyto sportoviště jsou pronajímány a provozovány jinými subjekty - viz. příloha č. 1.

Statutární město Jihlava připravuje webovou aplikaci, kde budou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

Pro zvýšení aktivní mobility dospělých město ve sledovaném období zbudovalo více jak 17 km nových cyklostezek ve městě - http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438 a upravilo více jak 40 přechodů pro chodce, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska bezbariérovosti - více viz Audit UR - téma Doprava.

Na podporu pohybové aktivity dospělých statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční dary z rozpočtu města na SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNÝ ČAS. V roce 2016 to byla čerpána částka 50.176.843 Kč - Dotace poskytnuté statutárním městem Jihlava na sport a volný čas v r. 2016.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  75 dětských hřišť, 38 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 7 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých, které město pronajímá, 34,5 km cykloopatření (cyklostezek a cyklotras)
Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období město vybudovalo a opravilo dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost uživatelů. Z hlediska zvýšení možnosti pohybové aktivity dětí a mládeže se dále zaměřilo na budování cykloopatření a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. V neposlední řadě se zvyšuje objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit. 

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit celou oblast kladně se zlepšujícím se vývojem. Velmi pozitivně lze hodnotit přípravu webové aplikace ke zveřejnění sportovišť a jejich režimu. Jediné, co doporučuji ke zlepšení je větší podpora tzv. menší sportů a pohybových aktivit oproti fotbalu a hokeje, kam směřuje velká část z dotací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

Město mimo jiné podporuje také aktivity pro dospělé občany, pro které je  speciálně zaměřené workoutové hřiště u skautského střediska Vanaivan. Sportovní aktivity dospělých jsou podporovány částečně hlavním dotačním programem (společně s mládeží a dětmi) a zvlášť v rámci individuálních dotací (hokej, házená).


V rámci svěřené působnosti příspěvkové organizace zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší.

Na všech sportovištích jsou realizovány aktivity jak pro dospělé (snad kromě pískovišť a dětských hřišť), tak i pro děti. Na většině sportovišť funguje rezervační systém, popř. je tamní aktivita organizována správcem hřiště. Pro účely cyklistické dopravy je ve městě řešen cyklogenerel.

Město každoročně dotačním titulem podporuje sportovní hry zdravotně postižených, které se v roce 2017 uskuteční již dvacátým rokem. Hry jsou hojně navštěvovány zdravotně postiženými dětmi i dospělými z celé republiky.

Město Kopřivnice podporuje též aktivní mobilitu v oblasti peší chůze, jednou ze stálých akcí pořádaných městem je aktivita "Pochod všech generací". V roce 2016 absolvovalo tento pochod nad 50 účastníků, jednalo se o sportovně zábavnou akci pro celou rodinu.

 

 

 

Sebehodnocení +2

Město se aktivně snaží rekonstruovat a rozšiřovat hřiště a zejména zpřístupnit tato hřiště veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Oblast podpory sportu a pohybové aktivity dospělých je možno hodnotit kladně. 

 

5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Objem činností věnovaný aktivnímu stárnutí má v Litoměřicích vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Aktivní senioři

Služby pro seniory jsou v Litoměřicích zajištěny v rámci nestátních neziskových organizací, které město podporuje. Ve měste se náchazí 12 sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou právě senioři, jedná se o následující služby: pečovatelské a odlehčovací služby, denní a týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a zdravotní péči.

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí  je možno využít následujících aktivit: 
• Vzdělávání pro seniory – počítačové kurzy 
• Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.
• Dobrovolnické centrum DCH LTM – dobrovolníky i uživateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních
• 2 seniorské kluby při Knihovně KHM - Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní.
• V rámci služeb Knihovny KHM je nabízena výuka anglického jazyka, počítačové gramotnosti, psychomotorická cvičení  a trénování paměti pro seniory.
• Univerzita třetího věku.
• Setkání seniorů – pravidelně v červnu a v prosinci (vánoční posezení) pořádá město setkání seniorů v Domě kultury. Město zajišťuje kulturní program a občerstvení. Akce bývá navštěvována na jaře cca 300 seniory, na Vánoce cca 500.
• Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP zdarma.
• Senioři nad 65 let mají slevu na vstupném v kulturních a městských zařízeních města.

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům

Město od roku 2013 každoročně pořádá Místa v Litoměřicích přátelská seniorům, jejímž cílem je představit organizace, které mimo jiné připraví i program, kterým bývají přednášky, sportovní aktivity a podobně. Vyvrcholením této akce je červnové vyhodnocení v kulturním domě.

2015 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=692:mista-patelska-seniorm-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&catid=91%3Aakce-2016&id=823%3Amista-patelska-seniorm-2016&Itemid=131
2017 - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=995:mista-patelska-seniorm-2017&catid=95:akce-2017&Itemid=133

Spolupracující organizace

Kromě sociálních služeb zajišťují aktivity pro seniory i další organizace, který mi jsou Knihovna KHM, spolek LiPen, DDM Rozmarýn, Diecézní charita, Zdravé město, KPSS, Farní charita, Klub seniorů, SŠ Ekonom.

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.2.C:

Setkání seniorů - 1 200 účastníků/rok
Místa přátelská seniorům - 140 účastníků/rok
Přeplavme svůj La Manche - 100 účastníků/rok
Den seniorů - 200 účastníků
Počet sociálních služeb - 12

13 spolupracujících organizací

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má velký počet NNO, které se starají o činnosti zaměřené na aktivní stárnutí. Město podporuje tyto organizace a reaguje tak na demografický vývoj.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

 Souhlas s hodnocením města. Demografický vývoj město zohledňuje ve svých strategiích. Proseniorská politika města je jeho silnou oblastí (viz Komunitní plán služeb, koncepce prorodinné politiky, koncepce proseniorské politiky). V rámci komunitního plánování je zřízena speciální pracovní skupina pro seniory složena ze zástupců příspěvkových a neziskových organizací působicích v ORP Litoměřice (podrobněji komunitní plán 2018-2020). Péče o seniory je zajišťována mnoha organizacemi, které pořádají pro seniory mmj. řadu kulturních, vzdělávacích a zájmových činností. Je podporována péče seniorů v jejich domácím prostředí (soulad se Zdravím 2020). Město na tyto činnosti přispívá významnými částkami.

V prioritách zdravotního plánu  jsou v letech 2015-2020 plánovány aktivity na zdravé stárnutí a podporu počítačové gramotnosti s předpokládanými náklady ve výši 370 tis. Kč. Případný přesun fin. prostředků město využije v oblasti sociálních služeb.

 

 

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ Praha 14 se aktivně problematikou stárnutí zabývá. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory poskytují základní a odborné sociální poradenství v oblasti sociálních služeb, navštěvují seniory v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti se návštěvy opakují, návštěvy zprostředkovávají kontakty na poskytovatele sociálních služeb a spolupráci s nimi. Na webových stránkách MČ je zřízena sekce pro seniory.

MČ realizuje pro seniory následující aktivity:

MČ zdarma poskytuje seniorům vstupenky do krytého plaveckého bazénu a probíhají kurzy sebeobrany. V roce 2014 bylo vybudováno nové sportoviště Seniorpark s venkovními cvičebními prvky v sousedství dětského hřiště u Klánovické ulice v Hloubětíně. Pravidelně každý rok je pořádán turistický pochod a turnaj v tenisu.

Sebeobrana pro seniory

Kurz realizován od roku 2015. Zahrnuje osm 75 minutových lekcí pod vedením zkušeného instruktora sebeobranného systému Krav Maga. Účast na kurzu byla zdarma, podmínkou byl pouze věk nad 65 let a místo bydliště v naší městské části. Sebeobrana byla realizována v r. 2016 i v r. 2017, pro r. 2018 plánujeme také realizaci.

Senior akademie

Senior akademie je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na vzdělávání občanů seniorské generace prostřednictvím přednášek vztahujících se k ochraně života, zdraví a majetku před kriminalitou, a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku. Cílem senior akademie je naučit seniory (či zdravotně a tělesně postižené občany) předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se něco stane apod. Záměrem přednáškového cyklu je, aby posluchači senior akademie své znalosti předali svému okolí. Tato forma preventivních programů umožňuje i neorganizovaným seniorům a ZTP získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí a majetku. Přednášky absolvovalo celkem 46 seniorů z 54 přihlášených. Senior akademie obsahuje celkem 12 setkání (slavnostní zahájení, 12 přednášek a slavnostní ukončení). V rámci programové náplně senior akademie jsou podrobně probírána následující témata prevence kriminality: Prevence osobního bezpečí, Zabezpečení majetku, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Základy právního vědomí, Kriminalistika jak ji neznáte, Mimořádné události, Základy první pomoci, Požární ochrana, Domácí násilí, Senioři versus podvodníci, Chov psů na území hl. m. Praha, Finanční gramotnost. Součástí senior akademie bude také exkurze (např. do Muzea Policie České republiky, Psího domova v Troji či Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy).

V září 2017 bylo otevřeno v lokalitě Lehovec nové komunitní centrum Kardašovská. provozovatelem je MČ Praha 14. V nově otevřeném komunitním centru jsou mimo jiné realizovány aktivy zaměřené na aktivní stárnutí seniorů. Všechny aktivity jsou realizovány zdarma.

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/komunitni-centrum-kardasovska/

Aktivity realizované v komunitním centru Kardašovská


Výlety po okolí Prahy 14

Jarní výlety do přírody jsou  vhodné pro aktivní seniory, maminky s dětmi v kočárku nebo s dětmi, které aktivně chodí. Trasy jsou plánované maximálně do 5 kilometrů. Nemusíte se bát, začneme méně náročnými trasami, okolo 2 kilometrů. Výlety se budou konat pravidelně jednou za 14 dní ve středu, v dopoledních hodinách. Startuje ve středu 7. března 2018.

Rukodělné činnosti

Rukodělné činnosti jsou určené pro seniory, kteří mají výtvarného ducha, rádi tvoří,
malují, učí se nové dovednosti, techniky, jsou aktivními lidmi a mají rádi společnost druhých.

Počítačové kurzy

Počítačové kurzy nabízíme aktivním seniorům, kteří se chtějí naučit novým dovednostem s počítačem.
Momentálně máme otevřené 3 počítačové kurzy a tj.: začátečníci, mírně pokročilí a středně pokročilí.
Počítačové kurzy vede Ing. Miroslav Rada, zkušený učitel a lektor. Jeden kurz činí cca 12 lekcí, čili přibližně 3 měsíce.
Začátek prvního běhu kurzů je čtvrtek 4. ledna 2018.

Kondiční cvičení

Kondiční cvičení pro seniory vede zkušená lektorka Ing. Lenka Flašárová kombinací lehké jógy, protahování, posilování a relaxace.

Trénování paměti
Od ledna 2018 odstartovaly kurzy Trénování paměti pro seniory.
Jeden kurz činí cca 12 lekcí, čili přibližně 3 měsíce. Začátek prvního běhu kurzů je úterý 9. ledna 2018.
Lekce vedou lektorky z organizace Právě Teď! o. p. s., které mají bohaté zkušenosti.

Hraní společenských her 
V komunitním centru je k dispozici mnoho deskových, společenských a karetních her, které jsou k dispozici nejen samotným seniorům, ale každý má možnost přijít s kamarády, dětmi nebo vnoučaty.

PONDĚLÍ:      9:00 – 15:00

ÚTERÝ:         9:00 – 15:00

STŘEDA:       9:00 – 18:00

ČTVRTEK:     9:00 – 15:00

PÁTEK:         9:00 – 15:00

 

Příspěvková organizace MČ Prahy 14  - Praha14 kulturní organizuje řadu aktivit pro seniory:

Aktivním stárnutím se také zabývá příspěvková organizace prahy 14 - Praha 14 kulturní, která v komunitním a volnočasovém centru Plechárna provozuje klub seniorů. Klub seniorů vznikl v dubnu 2016 a nabízí mimo jiné bezplatné odborné konzultace s organizací Neposeda. V rámci klubu probíhají různé cestopisné přednášky, tvůrčí dílny a sportovní aktivity.

http://www.plecharnacernymost.cz/cz/pravidelne-kurzy/klub-senioru

Aktivity realizované např. v únoru 2018 http://www.plecharnacernymost.cz/archiv///klub_senioru_a3_unor.pdf

Příklady aktivit:

Pingpongové turnaje na Plechárně

Sebeobrana pro seniory na Plechárně

Zdravotní cvičení pro seniory a seniorky na Plechárně

Cvičení na židlích pro seniory na Plechárně

Z dotačního programu městské části Praha 14 byly v roce 2017 podpořeny projekty zaměřené aktivní stárnutí:

Akademie třetího věku - Šance žít - kulturní přednášky

Olympiáda seniorů - TJ Kyje- sportovní akce pro seniory

Spolupráce s dalšími subjekty

Organizace zabývající se aktivním stárnutím na MČ Praha 14 úzce spolupracují s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. MČ Praha 14 jejich činnost podporuje také formou dotačního programu.

Péči o seniory na MČ Praha 14 zajištují organizace:

 • Oblastní spolek Českého červeného kříže - poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory. Oblastí spolek provozuje v budově MČ Praha 14 Domov pro seniory. https://www.cckp9.cz/domov-pro-seniory-dss-bojcenkova
 • Prosaz - poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a poradenství prostřednictvím bezplatné telefonní linky a dalších služeb.
 • Život 90 - Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče – Home Care, zajištění půjčovny kompenzačních pomůcek a další služby, od roku 2017 tato organizace aktivně spolupracuje v rámci pracovní skupiny senioři a na MČ realizuje tzv. přátelské návštěvy, tj. dobrovolníci z řad seniorů navštěvuji osamělé seniory

  Neposeda, z. ú. – kontaktování osamělých seniorů s cílem řešit jejich aktuálních sociální či jinou náročnou situaci či jen obyčejné „popovídání“

 • Cesta domů - nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči – domácí hospicová péče), které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma.
 • Diakonie Církve Bratrské – Centrum Slunečnice
 • Eset – help - nabízí péči a rozvoj pro osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, podporované zaměstnání, psychologickou pomoc aj.

Na Městské části Praha 14 působí několik organizací zabývající se aktivním stárnutím seniorů. MČ Praha 14 jejich činnost podporuje také formou dotačního programu.

 • Klub seniorů Prahy 14 - (Český červený kříž)
 • Kristínka z. s., Život 90 z. s. - zajištuje kurzy trénování paměti, práce s moderními technologiemi a školení proti podomním prodejcům
 • Církev římskokatolická organizuje volnočasové aktivity pro důchodce

MHMP ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha vydává dvouměsíčník PRAŽSKÝ SENIOR. Časpois je mimo tištěné formy k dispozici také elektronicky: http://www.prazskysenior.cz/ .

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Na Městské části Praha 14 působí několik organizací zabývající se aktviním stárnutím seniorů. MČ Praha 14 jejich činnost formou dotačního programu.
Aktivity a činnosti zaměřené na aktivní stárnutí jsou realizovány MČ Praha 14 v nově otevřeném komunitním centru Kardašovská a  také příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní v komunitním centru Plechárna. V roce 2014 bylo pro senioryvybudováno nové sportoviště Seniorpark.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, velmi dobře zpracovaná odpověď dokládá širokou škálu sociálních služeb i aktivizačních programů pro seniory.

Data o demografickém vývoji v MČ jsou uvedena v části 5.3. Chybí ale počet seniorů (alespoň odhad) ve věku nad 65 a nad 80 let, žijících v MČ.  

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Objem činnosti věnovaný aktivnímu stárnutí má v Chrudimi vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Problematikou aktivního stáří se zabývá Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim – příspěvková organizace města.

http://www.socialni-sluzby.cz/zakladni-prohlaseni-centra-socialnich-sluzeb-a-pomoci-chrudim.php

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí je možno využít následujících aktivit:

Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim – dobrovolníky i využivateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních

Městská knihovna má pro seniory připravenu nabídku vzdělávacích aktivit : http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP od roku 2016 zdarma.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim ve spolupráci s Městskou policií Chrudim, Rychlou lékařskou pomocí a firmou ELZO Chrudim zajišťuje nepřetržitou službu 24 hodin denně "Signál v tísni".

Ve městě funguje Společnost seniorů a jejich přátel, která připravuje projekty a aktivity pro seniory města.

V rámci příkladu dobré praxe je zveřejněn projekt „Aktivitou proti stárnutí“

https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-aktivitou-proti-starnuti

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/seniori/chrudim-mezigeneracni-souziti

Pro toto cílovou skupinu jsou ve spolupráci s MŠ a NNO realizovány projekty zaměřené na mezigenerační soužití. Nově se zapojují i nově vzniklé NNO.

https://www.youtube.com/watch?v=V9Y5s1ldTRw

https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/912024365517416/?type=3&theater

https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/913629712023548/?type=3&theater

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?

Hodnota indikátoru:

Problematikou aktivního stáří se zabývá příspěvková organizace města – Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Máme podepsanou dohodu o spolupráci.

S programy přicházejí i nové NNO. Akce mají vzrůstající tendenci.

Sebehodnocení +1

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány městem a NNO.

Hodnocení oponenta +2
Zde vidím od posledního auditu v roce 2013 výrazné zlepšení. Jako velmi pozitivní vnímám rozšiřující se nabídku aktivizačních programů pro "neorganizované" seniory, čili pro osoby vyššího věku, žijící samostatně, dosud nevyužívající systém sociálních služeb. Pozitivem je také pestrost nabídky a důraz na posilování mezigenerační spolupráce.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město spolupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Aktivnímu stárnutí a volnočasovým aktivitám se věnují např. tyto organizace:

Klub seniorů Jihlava (https://www.jihlava.cz/klub-senioru/d-1746), Svaz důchodců ČR - místní organizace Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz/) - kulturní a společenská činnost, zájezdová činnost 

Svaz důchodců ČR - místní organizace Jihlava- zdravotní akce pro seniory, přednášky 

Odbor sociálních věcí, Senior Point v Jihlavě (https://www.jihlava.cz/senior-point-jihlava/os-43620) - tematické besedy pro seniory 

Klub seniorů Jihlava, Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/kraj-vysocina/okresni-organizace-jihlava/)- klubová, zájezdová činnost

Svaz důchodců ČR v místní organizace Jihlava, Senior Point -internet pro seniory

Klub českých turistů (http://www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz/) - většina členů je v seniorském věku 

VŠPJ - Univerzita třetího věku (http://u3v.vspj.cz/obecne-informace) - studijní programi, pohybové aktivity

Knihovna Jihlava (http://www.knihovna-ji.cz/50-aktualni-akce.html) - široké spektrum přednášek zaměřených na zdravý životní styl i na aktivní stárnutí

ZOO Jihlava (http://www.zoojihlava.cz/cz/pro-zvidave/zazitkove-programy/22-obsah/zazitky/pro-seniory) - zážitkové programy pro seniory

Specifické služby pro seniory jsou v Jihlavě zajišťovány odborem sociálních věcí, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem a neziskovými organizacemi, které město podporuje.

http://www.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5967&id_u=40068&p2=2&p1=50133

Jedná se zejména o následující služby: pečovatelská služba (Integrované centrum sociálních služeb Jihlava), domovy pro seniory (Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, Domov pro seniory Stříbrné terasy), zajištění  a zprostředkování sociálních služeb, sociální a odborné poradenství (odbor sociálních věcí)

Pro další možnosti trávení volného a možnost zůstat nadále v domácím prostředí je možno využít následujících služeb a aktivit:

tísňová péče AREÍON – hlídací a zabezpečovací systém pro seniory - Život 99

pobytová odlehčovací služba - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

denní stacionář „Domovinka“ - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Dobrovolnické centrum Jihlava - Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava

odborné sociální poradenství - Bílý kruh bezpečí

pomoc seniorům ohrožených trestnou činností - Nebojte se policie, z.s.

V rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 podporujeme další aktivity pro seniory: např. Noc sokoloven, NordicWalking pro seniory, S městem Jihlava plave celá rodina, biojarmark, dlouhodobý program „Seniorem v pohodě“, zaměřenou na podporu zdravého životního stylu, zdravou výživu, předcházení nemocí a zapojení do pohybových aktivit. Ve spolupráci se  z. s. Nebojte se policie podporujeme od r. 2013 Policejní akademie pro seniory, specializované besedy a pohybové aktivity.

 

3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 v roce 2016 byly zaměřeny přímo na seniory:

- Seniorem v pohodě, realizátor Zdravá Vysočina, z.s. - přednášky, pohybová cvičení, pochodem proti Alzheimerově chorobě

- Nordic Walking pro seniory, realizátor Ing. Hana Medřická - přednášky, pohybové aktivity

- Druhý ročník branného závodu pro jilavské seniory, Nebojte se policie, z.s. - pohybové aktivity

Příloha 2: Akce pro seniory-Nebojte se policie

Projekt Zdravé město a MA21 má své kampaně také zaměřené na seniory: Dny zdraví, Evropský týden mobility, Dny seniorů, Den Země apod. Všechny aktivity pro seniory jsou zahrnuty také ve Zdravotním plánu města Jihlavy 2015-17, které jsou zaměřeny na podporu jejich zájmů, vzdělávacích a pohybových aktivit, poradenství i zábavu.

Město má za cíl stále zlepšovat pohybobou aktivitu a odpočinek seniorů: bezbariérová doprava, rozšiřování odpočinkových zón /Borovinka, Sasov/, maximální využívání terénních sociálních služeb, zřizování lůžek paliativní péče, organizování tématických procházek po okolí. Kontaktním místem je Senior Point Jihlava, kde lze vyřídit seniorpasy www.seniorpasy.cz.

Příloha 3: Akce pro seniory- Klub seniorů

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 byly zaměřeny přímo na seniory

 

 

 

Sebehodnocení +1

Se zvyšujícícm se počtem seniorů vzrůstá počet aktivit věnovaných aktivnímu stárnutí.

Hodnocení oponenta +1

Zde dochází postupně k významnému zlepšování, město poměrně dostatečně reaguje na nepříznivý demografický vývoj, zvyšuje své aktivity směrem ke zdravému stárnutí, vč. dotační podpory, spolupracuje v této oblasti s velkým množstvím institucí. Pozitivem je také pestrost nabídky a důraz na posilování mezigenerační spolupráce. Pouze doporučuji, aby finanční podpora projektů a aktivit zdravého stárnutí v rámci dotačního titulu byla vyšší - max. 20 tis. na celoroční projekty se jeví jako nedostatečné.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci organizačního řádu MÚ se zabývá aktivitami zaměřenými na seniory odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se jak o koordinaci činností a spolupráci se seniory v rámci činností jednotlivých klubů seniorů (KS Kopřivnice, KS Lubina, KS Mniší a Vlčovice), ale také o zajišťování aktivit pro ostatní osoby v seniorském věku, a to v úzké spolupráci se seniory. Od roku 2012 město každoročně připravuje na daný rok soubor aktivit zaměřený na seniory pod názvem Aktivní senior 2012, 2013 atd.

Jednotlivé akce jsou zaměřeny buď cíleně na seniory, nebo jsou senioři jednou z cílových skupin  aktivit pořádaných městem či partnery: Dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Dny seniorů.

Kluby důchodců s podporou města organizují pro své členy akce, které mají ve svém důsledku přispět k aktivizaci života seniorů – pravidelná setkávání v klubech, besedy, poznávací a turistické zájezdy, výstavky ručních prací, společné návštěvy aktuálních výstav ve městě, pravidelné vycházky po blízkém okolí města v rámci seniorské pěší turistiky(min. 2x týdně)   apod.

Knihovna Kopřivnice, p.o. města Kopřivnice organizuje řadu let pro seniory velmi oblíbenou  „Akademii 3. věku”;  kurzy „Trénování paměti” – s cílem posílení duševní pohody seniorů a získání nových informací a vědomostí v rámci celoživotního vzdělávání; Seniorcomp – kurz ovládání a zdokonalování se v práci na PC. O aktivity tohoto typu je také velký zájem ze stran seniorů, ročně navštíví kurzi v průměru 85 osob.

O aktivity pro seniory je značný zájem, senioři se ve velkém počtu účastní veškerých aktivit. Při plánovaní akcí na další období jsou nápomocní, sami posykutjí náměty, nápady či informace o dalších možnech využití aktivního způsbu života. V případě, kdy je některá aktivita neuskutečněná, žádají o ponechání či znovuobnovení. Zájem o pořádané aktivity se dle zkušenosti pořadatelů stále zvyšuje, senioři by přivítali více plánovaných aktivit. Domníváme se, že aktivity pro seniora spňují plánovaný účel.

 

V letošním roce byla zřízená webová srtánka pro aktivní seniory, která obsahuje přehled plánovaných aktivit, plakáty, fotogalerií a jiné.

 

Přehled jednotlivých aktivit pro aktivního seniora v roce 2016 Kopřivnice

Název aktivity

Datum realizace

Počet účastníků (seniorů)

S písničkou a zvesela do nového roku

28.01.2016

58

Křeslo pro hosta

23.02.2016

39

Školení řidičů seniorů a účastníků silničního provozu

03.03.2016

119

Národní týden trénování paměti

14.-20.03.2016

kapacita naplněná

SENIORCOMP

21.06.2016

36

Šikovné ruce seniorů

23.03.2016

12 vystavovatelů, akce pořádaná ve vestibulu radnice, hojná účast z řad veřejnosti, nelze doložit počtem navštívených osob

Jarní seniorské odpoledne

14.04.2016

210

„Chci Zůstat doma“ – nové trendy v sociálních službách

26.04.2016

32

Mami, táto, babi, dědo – pojďme spolu ven!

14.05.2016

50

Přes hory, přes doly – směr Špakov!

25.05.2016

50

Cyklozájezd – Na kole po Slezské magistrále

15.06.2016

47

Od jamky k jamce - minigolf

22.06.2016

44

Akademie III. věku

05.09.2016

???

Podzimní cyklovýlet

07.09.2016

47

Outdoorový den na Vanaivanu

14.09.2016

53

Zábavné soutěžní odpoledne

06.10.2016

47

Kreativní dílny

20.10.2016

14

Podzimní seniorské odpoledne

10.11.2016

210

Cestou, necestou po naší Zemi Kulaté

22.11.2016

31

 

Sebehodnocení +1

Objem aktivit věnovaným aktivnímu stárnutí je hodnocen jako nadprůměrný. Návštěvnost jednotlivých akcí pro seniory je víc než průkazná. Doporučení  - udržet stávající počet aktivit pro seniory a jejich různorodost

Hodnocení oponenta +2

Situaci hodnotím v této oblasti jako výbornou.

Senioři, kteří mají zájem, mohou v Kopřivnici využívat širkou škálu aktivit, podporujících zdravé stárnutí. Je zaručena dostatečná informovanost různými informačními kanály. 

 

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Dny zdraví

Dny zdraví pořádá Zdravé město Litoměřice se svými partnery vždy v říjnu. Koná se mnoho akcí jak preventivního rázu, tak na podporu zdravého životního stylu - stravování, pohybu. Bližší informace - plakáty, reportáže a zprávy jsou uvedeny v dataplánu:

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2280421kF
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2304221kF
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2383463kF

Zdravé zoubky

Akce Zdravé zoubky se koná pravidelně každý rok pro děti z MŠ:
2015 - 3  MŠ 
2016 - 13 MŠ   
2017 - 14 MŠ 

2015 -  https://www.youtube.com/watch?v=GWk_Uwa28he, http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=644:zdrave-zoubky-2015&catid=89:akce-2015&Itemid=129
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=gM7TGJwN5EA

Národní dny bez úrazů

Dny bez úrazu pořádá pravidelně každý rok Zdravé město Litoměřice se svými partnery - složkami IZS, ČČK, DDM, Vězeňskou službou a dalšími pro žáky MŠ, 1., 2., 5., a 9. tříd ZŠ. Akcí se účastní žáci všech litoměřických základních škol. V letních měsících organizuje Policie ČR s MěP informační kampaň pro cyklisty na cyklostezce. 

2015 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2278537kD
2016 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2309267kD
2017 - https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2351158kD

Dny bez tabáku

Akce je zaměřena především na studenty prvních ročníků středních škol, každoročně probíhají besedy lékařských kapacit s ukázkami vlivu kouření na zdraví:

2015 - https://www.youtube.com/watch?v=CDbvJRmvu1U
2016 - https://www.youtube.com/watch?v=a8YxEfkTd6g
https://www.youtube.com/watch?v=dQr_QrzogP0
2017 - https://www.youtube.com/watch?v=uzl3mgRTCfc&t=7s      
https://www.youtube.com/watch?v=HYcTb-AxCzw

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO

2015 - 6
2016 - 5
2017 - 6
Odhadovaný roční počet účastníků je 4500.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet akcí je vysoký, a tak už nyní nebude docházet zvyšování počtu akcí, ale zejména o zvyšování kvality.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Výchova ke zdraví jako tematická oblast je značně obsáhlá a město může svými podněty či konkrétními aktivitami přispět k vyššímu zájmu škol o problémová témata, reagovat na aktuální vývoj ve společnosti a také zohlednit data o zdravotním stavu obyvatel na základě analýzy zpracovanou za oblast ORP.

Zvláště kladně lze hodnotit město v oblasti prevence kouření a výživy. Např. město vhodně reagovalo na veřejné diskuze okolo tzv. "protikuřáckého zákona" pořádáním přednášek, které byly vedeny odbornými lékařskými autoritami. Drobná výtka se týká způsobu, jakým je téma široké veřejnosti předkládáno - je vhodné citlivěji uvádět téma "proti kouření" tak, aby nedocházelo ke stigmatizaci kuřáků (viz "protikuřácký" versus "proti kuřáctví") . Posun celospolečenského vnímání, které se vyhrazuje proti kouření, by mohl v konečném důsledku vést k sociálnímu vyloučení některých občanů, jimž by měla být aktivně nabízená pomoc namísto restrikce. Primární prevenci kouření město plánuje zaměřit kromě studentů SŠ také na žáky 2. st. ZŠ.

Město spolupracuje se Střední pedagogickou školou, jejíž studenti se účastní programů ZM v oblasti PZ.

V rámci všech těchto aktivit je potřebné ověřovat odbornou úroveň poskytovaných informací, zejména pak s ohledem na programy o výživě.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci dotačního programu pro podporu sportu, tělovýchovy a volného času MČ Praha 14 podporuje finančními příspěvky činnost sportovních klubů a neziskových organizací, které realizují sportovní akce pro děti a mládež.

Od roku 2011 pravidelně realizuje Program Zdraví. Program zdraví Městské částí Praha 14 je také zaměřen na děti. Cílem programu je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví dětí a mládeže městské části Praha 14. Pravidelně je pořádána akce "Prevence výskytu zubního kazu u dětí předškolního věku", která je zaměřena na 1600 dětí ve věku 3 - 6 let z mateřských škol městské části. Do mateřských škol jsou dodávány dětské zubní kartáčky se zubními pastami, což je každoročně hrazeno z rozpočtu městské části a následně jednotlivé školky navštěvuje dentální hygienistka, která učí děti správnému čistění zubů. V roce 2016, 2017 a 2018 byl Program Zdraví podpořen účelovou dotací hl. m. Prahy na realizaci projektů MA21.

Na základních školách je realizován ve spolupráci s MČ Program všeobecné primární prevence, který je v oblasti zdraví zaměřen na přednášky týkající se prevence HIV/AIDS, rizika spojených s užíváním drog, zdravého životní stylu, poruchy příjmu potravy, boje proti kouření a realizaci kurzů první pomoci.

V základních školách jsou realizovány programy:

Sananim o. s.

 • Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Česká koalice proti tabáku

 • Nekuřátka, Típni to I. a Típni to II

Prev – Centrum, z. s.

 • Závislostní chování – legální návykové látky  

 • Závislostní chování – nelegální návykové látky  

 • Závislostní chování – nelátkové závislosti

 • Prevence rizikového sexuálního chování, prevence HIV/AIDS
 • Zdravý životní styl

MEDICOR o. s.

 • První pomoc

Městská část a její příspěvková organizace Praha 14kultruní pravidelně pořádá akce podporující zdraví  dětí a mládeže.

Na ZŠ bylo v roce 2017 realizováno 23 preventivních seminářů/přednášek, které hradila MČ P14 ze svého rozpočtu - 23 450 Kč. Počet účastníků 690.

V rámci Programu zdraví  probíhá program Dětský úsměv. Prevence výskytu zubního kazu u dítě předškolního veku . Aktivita  je zaměřena na děti ve veku 3- 6 let. Aktivita proběhla na navstevujfcfch 14 mateřských školách městské části Prahy 14.Počet účastníků 1600.
 

MČ pořádá pravidelně sportovní akce pro děti a mládež:

 • Stop Zevling - 1x rok, dvoudenní festival, sportovní akce, turnaje
 • Vítání cykloobčánků - 1x rok, návštěvnost 400 dětí
 • Plavecké závody - 1x rok, návštěvnost 220 dětí
 • Závody na koloběžkách - 1x rok, návštěvnost 40 dětí
 • Závody na in line bruslích - 1x rok, návštěvnost 250 dětí
 • Turnaj ve stolním tenise - 1x rok, návštěvnost 50 dětí
 • Sportovní odpoledne na všech 6 základních školách - 1x rok, návštěvnost 400 dětí 6x150
 • Sportovní turnaj mezi školami - 1x rok, návštěvnost 600 dětí
 • Taneční škola Hip - Hop - pravidelné kurzy, každé pondělí,návštěvnost 15 dětí
 • Rybářské závody - 1x rok, návštěvnost 90 dětí
 • Hip - Hop škola - pravidelný kurz 15 dětí

Příspěvková organizace městské části Praha 14 kulturní organizuje:

Dětský den s organizací Coca - Cola - 1x rok, sportovně zaměřený,  návštěvnost odvislá od počasi 500 - 1000 lidí

 • Škorpilova 14 - běžecký závod 1x rok,  2016 i 2017 obdobná účast , cca 100 osob v hl. kategorii, 30-50 doplňkové kategorie (děti a rodiče s kočárky) + diváci
 • Box na Plechárně - pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost  627 (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 3x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 15 dětí)
 • Skate škola na Plechárně - pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost 400  (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 2x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 15 dětí)
 • Skateové závody na Plechárně  -  1x rok, cca 50 závodníků každý rok, diváci 100-250 v závislosti na počasí
 • Cirkusová škola - pravidelný kurz,za období 9/2017-12/2017  návštěvnost 65 (opakovaná účast) 1x týdně , kapacita jednoho kurzu 10 dětí ( jednalo se o úplně nový kurz, podpořený z EU grantu)
 • Vnitřní in line kurz -  pravidelný kurz,  v období 2/2017 - 4/2017 a 10/2017 - 11/2017   návštěvnost 729 (opakovaná účast) 2x týdně, kapacita 30 dětí
 • Baby judo -  pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost  1986 (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 2x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 20 dětí)
 • Irské tance pro děti -  pravidelný kurz, za rok 2017 návštěvnost  4780 (opakovaná účast), kurzy probíhají 10 měsíců v roce, 3x týdně, kapacita jednoho kurzu cca 20 dětí)
 • Pohybová chvilka pro děti -  pravidelný kurz, aktivita vedená neziskovou organizací Neposeda pouze v období leden-duben 2017, celková návštěvnost 36, pro malý zájem zrušeno

 

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  ANO

MČ realizuje ve spolupráci s NNO na svém území řadu aktivit podporujících zdravý životní styl.

Probíhá  cílená spolupráce s MŠ a ZŠ v rámci preventivních programů hrazených z rozpočtu MČ Praha 14.

Sebehodnocení +1

Městská část realizuje ve spolupráci se zákalnými školami programy primární prevence, které jsou zaměřeny i na oblast zdraví.

Městská část a její příspěvková organizace Praha 14 kultruní pravidelně pořádá akce podporující zdraví dětí a mládeže.

 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Rozsáhlá odpověď. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Přednášky k prevenci onemocnění sexuálně přenosných chorob - Světlo pro AIDS - každoročně pořádané Zdravým městem Jihlava ve spolupráci se SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina - http://www.jihlava.cz/svetlo-pro-aids-2016/d-512529/p1=104044

Další osvětové kampaně pořádané Zdravým městem Jihlava, kam jsou zvány jihlavské školy a spociálně pro ně i připravený program - tématické pohádky pro nejmenší, soutěže, kvízy apod. - více viz závěrečné zprávy - http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

např. simulovaná srážka vozidel a ukázka zásahu hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby, soutěž Do přírody kolmo-pěšky apod.

Řadu preventivních akcí zaměřených na podporu zdraví, první pomoci a zdravého životního stylu pořádá pro jihlavské děti, mládež i veřejnost

- Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jihlavě, za podpory statutárního města Jihlavy - http://www.cck-jihlava.cz/fotogalerie.html

- SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina - http://www.szu.cz/oddeleni-podpory-zdravi-1

Cyklus preventivních akcí každoročně pořádá Městské policie Jihlava - Bezpečně na cyklostezce - např. https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=1614067r2314159kD

V rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 podporujeme další aktivity zaměřené na preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu - např. Zachraň život s městem Jihlava, Společně a jinak, S městem Jihlava plave spolu celá rodina, POhybová příprava dětí a mládeže, Dopinkněte se ven apod. viz. - seznamy podpořených projektů - http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

 

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  13
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období se zvyšuje podpora města aktivitám zaměřeným na preventivní akce na podporu zdraví a zdravého životního stylu, od roku 2013 funguje dotační program v rámci PZM a MA21 podporující projekty partnerských organizací.

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit opět kladně, město zvyšuje v této oblasti své aktivity, zvyšuje se podpora města, a to i finanční v rámci dotačního programu, mnohé aktivity i samo město organizuje a podílí se na jejich realizaci.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci Zdravotního plánu města v oblasti Zdraví mladých pracuje tým koordinátorů zdravotního plánu. Koordinátoři jsou pedagogové z jednotlivých kopřivnických základních škol. Tento tým každoročně připravuje plán aktivit pro naplňování zdravotního plánu. Činnost je koordinována odborem školství, kultury a sportu. V roce 2017 se konají vzdělávací akce na téma poskytnutí první pomoci, besedy o zdravém stravování, Kopřivnice se stala zastávkou protidrogového vlaku. Na tyto aktivity existuje samostatná položka v rozpočtu města Kopřivnice (pro rok 2017 - 127 tis. Kč).

Co se týče aktivit podporovaných městem Kopřivnice, tak pod záštitou Odboru školství kultury a sportu, ze strany manažera pro volnočasové aktuivyty proběhyly v roce 2016 tyto akce:

Kurzy sebeobrany - žáci osmých tříd všech kopřivnických základních škol - 203 žáků - úspěšný program, bude realizováno v dalším období
Kurzy zdravého stravování - žáci osmých tříd všech kopřivnických základních škol - 203 žáků - úspěšný program, bude realizováno v dalším období.
Projekt TOOP - celoroční projekt - žáci osmých a devátých tříd kopřivnických základních škol - 402 žáků - úspěšný program
Kurzy nebezpečí šikany a kyberšikany - žáci šestých tříd všech kopřivnických základních škol - 198 žáků - úspěšný program

V roce 2017 již proběhly tyto akce:

Kurzy zdravého stravování - žáci osmých tříd - 217
Kurzy zdravého stravování - žáci čtvrtých tříd - 248
Protidrogový vlak - v Kopřivnici navštívilo protidrogový vlak celkem 440 lidí. Veřejnost 149 a školy 291.
Kurzy první pomoci s návštěvou záchranné stanice - Vzdělávací akce zaměřené na poskytnutí první  pomoci na záchranné stanici připravilo město Kopřivnice ve spolupráci s KZZS a Zdravotnickou záchrannou službou Nový Jičín v rámci aktivit Zdravotního plánu města v roce 2017. Kurzy na zdravotnické záchranné stanici absolvovali všichni žáci 4. (248) a 8. (217) tříd kopřivnických základních škol.
Aktivity zaměřené na zdravý vývoj komunikačních  schopnosti dětí - první stupeň základních škol (1187) - program pana Adolfa Dudka
 

 

Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace na základě určení koordinátorů Zdravotní plánu na každé základní škole, kteří předávají aktuální potřeby.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Rozsah aktivit je široký, v auditu dostatečně popsaný. 

Funkce koordinátorů Zdravotního plánu na základních školách je dobrým strategickým krokem.

 

 

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Diskuzní fórum

Oblast zdraví společně se sociální tematikou je jednou z 8 sekcí při každoročním veřejném fóru "Desatero problémů Litoměřic". Účast obyvatel se v posledních letech ustálila nad hodnotou 200 osob.
2015 - 230 osob
2016 - 200 osob
2017 - 200 osob

Desatero problémů probíhá každoročně od roku 2002. Výstupy z fóra jsou schvalovány Radou města, která zadává následně řešení těchto problémů jednotlivým odborům.

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Dotazníkové šetření

V Litoměřicích je pravidelně dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1  Spokojenost občanů s místním společenstvím, šetření každé tři roky od roku 2007. 
V rámci měření tohoto indikátoru  je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s  kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami
V roce 2017 se do měření spokojenosti zapojilo 503 občanů (standardizovaný počet pro šetření), spokojenost obyvatel se vyšplhala na 92,5 %.

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/ECI_Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Anketa

Na diskuzním fóru vzejde 16 nejpalčivějších problémů, které jsou následovně ověřovány anketou a sociologickým průzkumem. V roce 2016 se ji účastnilo 403 hlasujících, v roce 2017 se ankety účastnilo 419 hlasujících. 

http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/forum/ANKETA_Zaverecna_zprava_2016.pdf
http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/forum/Anketa_D21_vyhodnoceni_LTM_2017.pdf

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Počet účastníků dotazníkových a diskuzních šetření je stabilně vysoký a nedochází k výraznému nárůstu účastníků.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město se vůči občanům chová velmi transparentně, nabízí možnost vstupovat do rozhodování města formou pravidelných setkávání při diskusních fórech, vytipovávat priority k řešení, účastnit se dotačních programů, apod. Účast na veřejných projednáváních je vysoká a svědčí o zájmu obyvatel města o spolurozhodování.

Obyvatelé Litoměřic jsou informováni o budoucích záměrech města apod. (viz Zásobník projektů). Mezi další klady města patří prováděné sociologické průzkumy dle evropských indikátorů, které pomáhají při rozhodování úřadu a které zahrnují i některé zdravotnické ukazatele.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Městská část od roku 2009 aktivně implementuje postupy místní Agendy 21 do chodu svého úřadu a úspěšně realizuje místní Agendu 21 jako nástroj pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností. Pro efektivní komunikaci a zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů jako jednu z klíčových aktivit MA21 byl vytvořen „Systém pro komunikaci zapojování veřejnosti na Praze 14“, který slouží jako nástroj k aktivní participaci veřejnosti. Od roku 2010 se pořádá na MČ každoročně veřejné fórum, kde se mohou občané také vyjádřit k otázkám zdraví a zdravého životního stylu.

S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel městské části Praha 14“ (2015) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí průměrně (známkou 5,8 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního plánování. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním plánování za důležitou oblast života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou) byla zaznamenána známka 5,3. To zcela nevypovídá o tom, že by obyvatelé MČ měli výrazný zájem podílet se na veřejném dění (nejde ale o specifikum Prahy 14, ale spíše o celospolečenský problém). 

Městská část Praha 14 rozšířila tradici Veřejných fór. Zatímco v letech 2010 - 2015 mohli lidé využívat vždy pouze jedno velké setkání ročně, od roku 2016 radnice pořádá hned několik, navíc lokálně zaměřených. Obyvatelé tak mají více možností, jak otevřeně zástupcům městské části říci, co je tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit 

Veřejná projednání celkem:

2010 - 2, počet účastníků 104

2011- 4, počet účastníků 192

2012 - 9, počet účastníků 388

2013 - 12, počet účastníků 576

2014 - 18, počet účastníků 916

2015 - 8, počet účastníků 325

2016 -19, počet účastníků 1591

2017 -14, počet účastníků 459

2018 - 13, počet účastníků 344

celkem - 4895 účastníků

 • Z toho Veřejná fóra k celkovému rozvoji MČ Praha 14

Městská část Praha 14 rozšířila tradici Veřejných fór. Zatímco v letech 2010 - 2015 mohli lidé využívat vždy pouze jedno velké setkání ročně, od roku 2016 radnice pořádá hned několik, navíc lokálně zaměřených. Obyvatelé tak mají více možností, jak otevřeně zástupcům městské části říci, co je tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit, jak zvýšit kvalitu života.

2010 - počet účastníků 90

2011- počet účastníků 89

2012 - počet účastníků 83

2013 - počet účastníků 34

2014 - počet účastníků 70

2015 - počet účastníků 84 

2016 - počet účastníků 216

2017 - počet účastníků 166

2018 - počet účastníků 147

Od roku 2009 je nastaven proces komunitního plánování sociálních služeb na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi městskou částí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb. Výsledkem je kompromisní řešení, které je přijato a podporováno většinou účastníků.

V současné době je platný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14 v letech 2017 – 2020 .

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2014/04/St%C5%99edn%C4%9Bdob%C3%BD-pl%C3%A1n-rozvoje-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-na-%C3%BAzem%C3%AD-m%C4%9Bstsk%C3%A9-%C4%8D%C3%A1sti-Praha-14-.pdf

Veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb

2011 - počet účastníků (zástupců NNO a uživatelů) 41

2013 - počet účastníků  (zástupců NNO a uživatelů) 40

2016 - počet účastníků (zástupců NNO a uživatelů) 30

Konkrétní výstupy z veřejných projednání a návazné příklady jsou zapracovány do dokumentu komunitní plán. Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 později přejmenován na Příležitosti Prahy 14“ – komunitní plán obsahuje zejména výstupy z Veřejných lokálních fór, Dětského fóra a dalších akcí se zapojením veřejnosti (veřejných setkání, veřejných debat, jednání u kulatých stolů, anket apod.). Podněty veřejnosti týkající se sociální oblasti zejména rozvoje sociálních a návazných služeb jsou podrobně zpracovány ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na území městské části Praha 14. Tento dokument slouží jako důležitý podklad pro proces strategického plánování a řízení, zejména pro tvorbu a aktualizaci Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Pro zpřehlednění procesu akčního plánování je dokument Příležitosti Prahy 14 zahrnut do Akčního plánu strategického plánu rozvoje MČ Praha 14. Od roku 2016 je součástí dokumentu je také vyhodnocení Příležitostí Prahy 14 definovaných v minulých obdobích. V komentáři  je zpracován stav aktivity/opatření. Před rokem 2016 bylo vyhodnocení samostatným dokumentem. Komunitní plán byl zpracován v součinnosti s vedoucími příslušných odborů/oddělení, prochází roční aktualizací tak, aby bylo možno zapracovat výstupy akcí se zapojením veřejnosti a zároveň docházelo k průběžnému hodnocení jednotlivých opatření a aktivit. Nedílnou součástí  je vyhodnocení aktivit/opatření za rok 2016. Komunitní plány jsou umístěny na webových stránkách MČ  Praha 14 v sekci MA21/dokumenty.

https://www.praha14.cz/samosprava/komunitni-plan/

Dětské fórum

Veřejné diskusní fórum dětí a mládeže - Dětské fórum MČ Praha 14 je pravidelně pořádáno od roku 20121ve spolupráci s DDM Praha 9 a Žákovským zastupitelstvem Prahy 14.

 

2012 - počet účastníků 71

2013 - počet účastníků 66

2014 - počet účastníků 103

2015 - počet účastníků 88

2016 - počet účastníků 72

2017 - počet účastníků 79

2018 - počet účastníků 67

Ověřovací ankety k Dětskému fóru se pravidelně účastí 1000 - 1400 žáků.

V rámci analýzy kvality života v roce 2013 byla dostupnost zdravotních služeb občany hodnocena nadprůměrně pozitivně (jako druhý nejlépe hodnocený aspekt).

V rámci indikátoru ECI A.1. se občané v roce 2015 vyjadřovali k dostupnosti a kvalitě zdravotních služeb. Na stupnici od 1 do 10, kde 1 byla kvalita nejhorší a 10 nejlepší, hodnotili známkou 6,3.

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Plánování je
zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz kvality života obyvatel  a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Veřejné fórum, Dětské fórum, Fórum prevence, projednávání Střednědobého plánu sociálních služeb apod.).

Zdravotní a související služby, které je zajištuje nebo podporuje MČ, jsou také plánovány včetně naplnění potřeb místních obyvatel v rámci aktualizací Střednědobého plánu sociálních služeb formou komunitního plánování. Na setkáních při kulatých stolech se zástupci všech zainteresovaných stran /klienti, poskytovatelé i zástupci MČ a další/.

Střednědobý plán soc. služeb je jedním z podkladů pro aktualizaci Akčního plánu SPR.

Postupně narůstá počet obyvatel, kteří se zapojují do řešení veřejného dění a kvality života v městské části.

Sebehodnocení 0

V rámci šetření indikátoru ECI A1 a analýzy kvality života byl zkoumán reprezentativní vzorek obyvatel.

Obyvatelé se mohou k otázkám zdraví vyjádřit v rámci pořádaných veřejných fór a v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

 

Hodnocení oponenta +1

Odpověď dostačující, situace je dlouhodobě stabilní. Skutečnost, že občané nemají větší zájem podílet se více na veřejném dění, nemusí být negativní a může spíše vypovídat o jejich spokojenosti s nabídkou aktivit a možnostmi, které jim MČ nabízí (a také o časové vytíženosti, samozřejmě, která jim neumožňuje se více zapojit do veřejného života obce)     

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě probíhají dotazníková šetření a ankety

Pravidelně je dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v letech 2004, 2007, 2009, 2011 a 2015.

V rámci měření tohoto indikátoru je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami. Jako město jsme do standardizovaného dotazníku doplnili i otázku týkající se zdraví.

 

 

Nejvíce respondentů (34,2 %) uvedlo, že se aktivním pohybem či sportem zabývá zhruba 1–3 hodiny týdně. Pouze 16,9 % dotázaných, dle dotazníkového šetření, nesportuje vůbec. S tvrzením, že životní prostředí města má vliv na zdraví obyvatel, respondenti spíše souhlasí (80,5 %).

Obdobné výsledky vyplynuly i z předchozích dotazníkových šetření (2007, 2009 a 2011).

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

V roce 2015 bylo dotazováním zapojeno 700 respondentů.

Veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim 

Oblast zdraví společně se zdravým životním stylem a sociální tematikou je jednou z 8 kulatých sttolů - oblastí při každoročním veřejném projednání. Účast obyvatel bývá cca stejná - v rozmezí 130 - 160 osob.

Sebehodnocení +1

Účast obyvatel na veřejných projednáním je přibližně stejný, v cílených dotazníkových šetřeních bývá počet stanoven, u anket a dalších akcí souvisí s tématem

Hodnocení oponenta 0
Tuto oblast vidím jako stabilní, bez výraznější změny od r. 2013.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Fórum Zdravého města navštívilo:

2008 - 86 osob, 2009 - 58 osob, 2010 - 45 osob, 2011 - 49 osob, 2012 - 49, 2013 – 83 osob, 2014 – 66 osob, 2015 -107 osob, 2016 – 90 osob, 2017 - 82 osob.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 -82 hlasů, 2013 -992 hlasů, 2014 – 500 hlasů, 2015 – 346 hlasů, 2016 - 500 hlasů, 2017 - 674 hlasů.

 

Fórum mladých navštívilo:

V r. 2012 -53 žáků, 2013 – 66 žáků, 2014 – 50 žáků, 2015 – 69 žáků, 2016 – 64 žáků, 2017 - 94 žáků ZŠ a studentů SŠ.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 – 389 hlasů, 2013 – 710 hlasů, 2014 – 871 hlasů, 2015 – 1250 hlasů, 2016 – 984 hlasů, 2017 - 706 hlasů.

 

Setkání žákovských parlamentů jihlavských ZŠ  r. 2015: 55 účastníků

 

Kulaté stoly na aktuální téma např. V r.  2014 - Zlepšení odpadů (20 účastníků), v  r.  2015 - Prezentace zlepšení MHD (60 účastníků), Kulatý stůl k dopravě - 35 účastníků.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
Sebehodnocení +2

V hodnoceném období dochází ke zvýšení počtu obyvatel, kteří se zapojují do veřejných diskusí, anket a dotazníchových šetření o udržitelném rozvoji města, tedy i témat týkajících se zlepšování zdraví.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocení města. Možno hodnotit velmi kladně, Fóra Zdravého města se uskutečňují pravidelně každý rok za poměrně velké a mírně se zvyšující účasti široké veřejnosti, podobně tomu je i Fór mladých. Důležitá je i skutečnost, že závěry z těchto veřejných diskuzí se následně promítají do činnosti, aktivit a podpory Zdravého města v praxi.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Účast v diskuzích a dotazníkových šetřeních spojených se zájmem o zlepšení zdraví nelze vyhodnotit. Zatím nebyl zaznamenán pokles či nárůst zájmu o tuto problematiku.

Odhadovaný počet obyvatel účastnících se preventivních programů, které probíhají v rámci celého roku je kolem 2 000.

Vzhledem k tomu, že většina akcí probíhá veřejně (bez prezence účastníků), je toto číslo pouze orientační. Nicméně můžeme říci, že participace občanů na těchto akcích má stoupající tendenci.

Co se týče dotazníkového šetření v rámci průzkumu na Fóru Zdravého města, pak se dá říct, že jsou účastníci spokojeni jak s obsahem , tak formou akce. Hodnocení programu se nachází mezi 1 - 2. Z celkem 100 rozdaných dotazníků se vrátilo 25. V dotaznících se 3x zopakovala žádost na delší prostor pro zápis a vymýšlení návrhů a dva účastníci by přivítali dřívější zahájení akce. Spokojeni byli např. s nabídkou občerstvení (fair, bio a zdravé formy) nebo pocitovou mapou. 

Účast na fórech ZM:

    účastníci:
23.5. 2012 95
20.5. 2013 83
2.4. 2014 102
20.5. 2015 105
11.5. 2016 54
3.5. 2017 114

Data jsou zadávány a ověřovány v Evidenci plnění kritérií MA21 (kritérium 10 - Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce), kde dokládáme zápis, fotografie, prezenční listiny a nově i usnesení). 

Vyhodnocení tzv. 10P vzešlých z fóra ZM následně ověřujeme anketou a sociologickým průzkumem. Výsledky Fóra, ankety, případně sociologického průzkumu zapracováváme do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice - Plán obyvatel sledující řadu oblastí rozvoje města, které ovlivňují zdraví a kvalitu života obyvatel Kopřivnice. Návrh bývá připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a projednává jej Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Následně je předložen k projednání orgánům města na podzim každého roku.

Na Plán zdraví a kvality života pohlížíme jako na plán komunitní, ve kterém se promítají aktuální požadavky/potřeby občanů. Při tvorbě dalších strategických dokumentů města, zejména rozpočtu pro další období a akčního plánu rozvoje, k těmto požadavkům město přihlíží.

Na začátku diskuzního fóra procházíme se zúčastněnými loňské nápady, vysvětlíme, jak se s nimi pracovalo a pokud nedošlo k uspokojení občana, pak doplňujeme, z jakých důvodů není možné tuto aktivitu/prioritu realizovat. Často se potýkáme s majetkovými spory a faktem, že vlastníkem není Město Kopřivnice a proto má omezené nebo žádné prostředky v této věci dále jednat.

V příloze uvádíme, jak se pracovalo s "10P" v předchozích letech. Údaje z letošního Fóra ZM a jak se s nimi pracuje, bude schvalovat Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 9. 2017 .

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Účast na diskusních a dotazníkových šetřeních je hodnocená pozitivně, občané jsou značně o možnosti informování.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

 

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Obyvatelé jsou zváni k účasti na akcích za pomocí všech mediálních prostředů
- regionální televize Litoměřicko24
- sociální sítě - facobook.com, twitter.com
- webové stránky Zdravého města, města Litoměřice, Kam v Litoměřicích, Litoměřický deník
- mobilní rozhlas
- tisk Radniční zpravodaj
- plakáty na výlepních plochách
- spoty v rozhlase

- velkoplošné bannery na exponovaných místech

1url.cz/0tbEd
1url.cz/ftbE39
1url.cz/ItbEV
1url.cz/VtbEk
1url.cz/8tbEs
1url.cz/5tbET

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO

Město plynule přechází na systematické plánování  zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město využívá všech dostupných mediálních prostředků k oslovení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Souhlas s hodnocením města. O dobré informovanosti občanů účastnit se diskusních jednání svědčí trvale vysoká účast obyvatel na veřejných fórech.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ komunikuje s veřejností prostřednictvím:

Čtrnáctka vychází ve formátu A4, nákladu 21.000 výtisků a rozsahu 32 - 48 stran 11x do roka, v létě vychází dvojčíslo 7-8.  Je dostupný jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě na stránkách městské části.

Návštěvnost webu se za poslední 2 roky pohybuje od několika desítek (minimum cca 50 návštěv) ve dnech pracovního klidu, až po 1.576 návštěv za den (3. 2. 2016). Je škoda, že obyvatelé využívají v převážné míře servis webu v jeho administrativní části "Úřad městské části", jehož podsekce se umístily na prvních šesti pozicích z osmi nejnavštěvovanějších stránek webu, pátou nejnavštěvovanější stránkou je přehled zastupitelstva a až na osmé příčce jsou stránky aktualit "Život na Praze 14". Občané tak stránky MČ Praha 14 navštěvují převážně při řešení úředních záležitostí a obracejí se na ně, jako na zdroj důvěryhodných informací

 • FB Prahy 14 - události jednotlivých akcí, propojení se spřátelenými FB jiných organizací a akcí, další nástroje FB distribučního SW - správa mailových kontaktů /spolupracující organizace, účastníci veřejných akcí, projednání, fór, diskusních stolů; komise, výbory, členové SVJ a BD, apod./, rozesílka profesionálně zpracovaných pozvánek. https://www.facebook.com/mcpraha14/ . Ke dni 23.6.2018  byl počet sledujících FB viz graf níže.

 • roznosu letáků - pozvánek do schránek, přes Českou Poštu, apod. + vyvěšením pozvánek v místě konání
 • spolupracujících NNO a podnikatelů - distribuce informací v místě působení a jejich objektech
 • úřední desky a vývěsních skříní na MČ - 18 skříní po celé MČ
 • stojanů před budovami Úřadu MČ - vystavené velké plakáty
 • distribučních míst v budově Úřadě MČ
 • školských zařízení - 11 MŠ, 6 ZŠ, 3 gymnázia, 2 střední školy
 • spolupracujících organizací mimo MČ Praha 14
 • aktivních občanů

S odkazem na výsledky dotazníkového šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel městské části Praha 14“ (2015) lze konstatovat, že obyvatelé hodnotí průměrně (známkou 5,8 na deseti bodové stupnici) spokojenost s možností účastnit se místního plánování. Zároveň občané ale nepovažují možnost účasti na místním plánování za důležitou oblast života, kdy na škále od 1 do 6 (od nejvíce po nejméně důležitou) byla zaznamenána známka 5,3. To zcela nevypovídá o tom, že by obyvatelé MČ měli výrazný zájem podílet se na veřejném dění (nejde ale o specifikum Prahy 14, ale spíše o celospolečenský problém). 

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Jsou využívány veškeré dostupné komunikační kanály. Proběhlo dotazníkové šetření ECI. A1 spokojenost s místním společenstvím.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, MČ při komunikaci s občany využívá všech standardních komunikačních kanálů. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 Informace s výzvou obyvatelům k účasti na společných setkáních je zajištěna tiskovou zprávou, která je distribuována médiím, na webu města Chrudim a Zdravého města, informace je zveřejněna v Chrudimském zpravodaji, který dostávají občané zdarma, někdy i prostřednictvím video pozvánky a také prostřednictvím plakátů, banerů a osobních pozvánek.

Sebehodnocení +1

Město využívá všech dostupných mediálních prostředků k oslovení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Soulad s hodnocením města. Zlepšení vidím pouze v rozvoji úlohy sociálních sítí, situace však byla hodnocena jako dobrá již v roce 2013.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na webových stránkách www.jihlava.cz/zdravemesto, www.jihlava.cz,, Facebook, Noviny jihlavské radnice, inzerce v Jihlavských listech, nástěnky MMJ, Turiskická informační centra, plakátovací plochy ve městě, distribuce plakátů a pozvánek do všech ZŠ, NNO, sportovních, kulturních a jiných organizací. V roce 2017 nově použijeme banner s pozvánkou zavěšený na náměstí.

V neposlední řadě také využíváme přímého oslovení formou zvacího dopisu pro zastupitele města, členy všech komisí, spolupracující organizace apod. Dále přímo oslovujeme občany, kteří se již akcí či anket účastnili a zanechali nám pro tento účel svůj kontakt.

 

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
Sebehodnocení +1

Každoročně zkoušíme nové další metody oslovení veřejnosti, abychom oslovili další občany ve městě.

Hodnocení oponenta +1

Souhlas se stanoviskem města, město využívá poměrně široké spektrum možností, jak informovat občany města. Promítá se to i do poměrně solidní a stále se zvyšující účasti na Fórech Zdravého města a Fórech mladých, vč. následných anket.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výzvy k jednotlivým diskusím jsou obyvatelům města zprostředkovány pomocí tiskových zpráv na webu města Kopřivnice, plakátů vyvěšených na všech plochách k tomu určených, Facebooku Zdravého města a v týdeníku Kopřivnické noviny.

Pokud je diskusní setkání určeno konkrétní skupině obyvatel, jsou navíc i všem zainteresovaným osobám dodány malé letáčky do schránek.

V rámci spolupráce s partnery můžou být jedním z důkazů plakáty (kde jsou vždy partneři uvedeni). Co se týče medializace, tak vše je uvedeno na stránkách Zdravého města. 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice

https://www.facebook.com/zdravemesto

Sebehodnocení 0

Oblast stagnuje.

Hodnocení oponenta +1

Cesty informovanosti směrtem k občanům jsou v Kopřivnici pestré a dostatečné, situaci hodnotím jako dobrou. 

5.2.10 Další indikátory k tématu
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zaměstnanci mají možnost účastnit se odborných přednášek na téma zdraví. 
2015
- Prevence obtíží a boleti z práce
- Rovnováha osobního a pracovního života
2016
- Zdravá strava a její vliv na zdraví a pracovní výkon
2017
- Prevence a náprava zdravotních obtíží z práce v sedě II.

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  ANO

2015 - 2
2016 - 1
2017 - 1

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město podporuje vzdělávání v oblasti zdraví svých zaměstnanců, ti mají šanci se alespoň jednou ročně účastnit se přednášky na téma zdraví.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Vzdělávání zaměstnanců probíhá pravidelně, nejméně 1x ročně. Zaměstnanci úřadu měli možnost se seznámit s výsledky zprávy o zdravotním stavu obyvatelstva města Litoměřic prostřednictvím tiskových i elektronických materiálů. 

Témata ke vzdělávání si zaměstnanci vybírají dle svého zájmu či nabídky spolupracujících subjektů.

 

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zástupci samosprávy a státní správy se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví, povinné školení absolvují k bezpečnosti práce. V oblasti zdraví byly také pro pracovníky úřadu realizovány v období 2015 - 2017 semináře:

 

Akce                                                                   rok               počet osob

 

Kurz první pomoci                                               3/2015             18

                                                                         12/2015           34

Komunikace v krizových situacích na pracovišti      2015                2

Jak řešit náročné a problémové situace                 2016                11

Stres management                                              2016                 2

Řešení konfliktů technikou mediace                      2016                 1

Zásady mediačních technik v soc. práci                2016                 1

Léčba závislosti na tabáku                                  2017                  1

Syndrom vyhoření                                              2017                 6

Zdravotník zotavovacích akcí                           2017                3

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  viz popis 5.2.10
Sebehodnocení 0

Jsou realizovány vzdělávací akce v oblasti zdraví pro zaměstnance úřadu.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zaměstnanci samosprávy a státní správy (Magistrátu města Jihlavy) se zúčastnili seminářů na téma, které může napomoci zdravému životnímu stylu a tím i podpory zdraví:

r. 2017 (stav únor):

Efektivní řešení konfliktů – 9 účastníků

Jednání s klientem se zvláštními potřebami a problematickými skupinami klientů v praxi úředníka -1 účastník

 

r. 2016:

Asertivita a jednání s problémovým klientem – 9 účastníků

Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav – 6 účastníků

Efektivní řešení konfliktů - 19 účastníků

Jak na emoce? – 9 účastníků

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 22 účastníků

Psychiatrické minimum – 2 účastníci

Psychohygiena a relaxační techniky - 2 účastníci

Sebeobrana v kanceláři – 16 účastníků

Sebepoznání, práce s nepříjemnými emocemi – 11 účastníků

Syndrom vyhoření – 5 účastníků

Zdravý životní styl – 10 účastníků

 

r. 2015:

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Efektivní řešení konfliktů – 14 účastníků

Manipulace v mezilidské komunikaci a efektivní řešení konfliktů – 20 účastníků

Asertivní jednání – 54 účastníků

 

r. 2014:

Jednání v krizových situacích – 3 účastníci

Efektivní řešení konfliktů – 35 účastníků

Asertivní jednání – 4 účastníci

Psychohygiena – 20 účastníků

 

r. 2013:

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Řešení problémů a zvládání krizových situací – 33 účastníků

Asertivní jednání – 16 účastníků

Zvládání stresu a stresové zátěže – 6 účastníků

 

r. 2012:

Jednání v krizových situacích – 3 účastníci

Asertivní jednání – 5 účastníků

Zvládání konfliktních situací – 75 účastníků

 

r. 2011:

Jednání v krizových situacích – 30 účastníků

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 6 účastníků

Psychohygiena při práci s lidmi – 3 účastníci

Asertivní jednání s problémovým klientem – 25 účastníků

Zvládání stresu a relaxační techniky – 6 účastníků

 

2010:

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 2 účastníci

Efektivní zvládání konfliktů – 4 účastníci

Asertivní jednání – 10 účastníků

 

2009:

Asertivní jednání s problémovým klientem – 22 účastníků

Jak zvládnout stres? – 6 účastníků

 

2008:

Asertivní jednání s problémovým klientem – 13 účastníků

Ochrana proti manipulaci – 4 účastníci

 

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  12 akcí v roce 2016
Sebehodnocení +1

Zaměstnanci samosprávy a státní správy mají zájem zejména o vzdělávání v oblasti duševního zdraví, což se jim snaží zaměstnavatel ve zvyšující se míře formou nejrůznějších kurzů nabídnout.

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit pozitivně ve smyslu sebehodnocení města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město umožňuje zaměstnancům i zástupcům samosprávy účast na vzdělávacích kurzech, seminářích, přednášek a školení. Nabídka vzdělávacích akcí je distribuovaná prostřednictvím pozvánek z různých vzdělávacích agentur či společností, které nabízí širokou škálu možností nejen z oblasti zdraví. Povinnost vzdělávat se je daná též legislativně.

V oblasti podpory či prevence zdraví byly v roce 2016 realizovány vzdělávací akce pro zaměstance MÚ Kopřivnice  a zástupců samosprávy. Níže je uveden seznam těchto vzdělávacích akcí s počtem účastníků.

Vzdělávání v oblasti zdraví na MÚ v Kopřivnici v roce 2016

 

 

 

 

 Samospráva

Státní správa

Zaměstnanci MÚ Kopřivnice

Konflikt a jeho řešení

12

11

2

Psychosomatické nemoci, jejich příčiny

16

10

1

Životní scénář

12

11

2

Sebepoznání - základní principy jednání s lidmi

5

7

3

Sebepozná(vá)ní jako součást osobního i profesního rozvoje

13

4

2

Sebepozná(vá)ní jako součást osobního i profesního rozvoje

10

9

0

Čas a stres

4

13

3

Celkem počet účastníků vzdělávání

72

65

13

 

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Nepřeberné množství nabídek kurzů, seminářů, přednášek v rámci vzdělávaní v oblasti zdraví.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. 

Do budoucna doporučuji zařadit do školení také témata zabývající se i tělesným zdravím, nejen psychohygienou - i z toho důvodu, že dobré tělesné zdraví je jedním ze základních předpokladů duševní a celkové pohody člověka. 

5.2.1* Jsou zapojeny do podpory zdraví vládní a nevládní organizace v regionu, které se zabývají podporou zdraví?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na řešení problémů týkající se zdraví obyvatel spolupracujeme na místní úrovni s partnery jak odbornými – KHS, Zdravotní ústav, tak i školami a NNO – Střední škola zdravotnická a sociální, MŠ a ZŠ, ČČK, Vodní záchranná služba ČČK, KČT, Mama klub, Ekocentrum Paleta apod.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci. V roce 2015 začala být soustavnější spolupráce s Nemocnicí Chrudim. Společně jsme připravovali odbornou konferenci, kde mělo město Chrudim i prezentaci na téma Systémový přístup města Chrudim k podpoře zdraví a roadshow „Chrudim bojuje s rakovinou“. Vzájemnou spolupráci budeme rozvíjet i v roce 2016. Společně plánujeme Dny zdraví 2016.

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého, Fakultou rekreologie byl proveden průzkum zaměřený na zdraví a životní styl školáků dle HBSC.

Nastavenou spolupráci máme i se zdravotní pojišťovnou VZP. V roce 2015 došlo k zintenzivnění spolupráce s Nemocnicí Chrudim - společná konference (PPT) a kampaň zaměřená na prevenci rakoviny ve spolupráci s MZČR - Roadschow https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/849616875091499/?type=3&theater .

Pro rok 2016 jsme navázali spolupráci na realizaci dlouhodobého programu podpory zdraví a prevence a společné pořádání Dnů zdraví 2016 s využitím areálu Chrudimské nemocnice.

ukázky vzájmené spolupráce ve videu ze Dnů zdraví:

https://www.youtube.com/watch?v=6X0Z817QWdE

https://www.facebook.com/media/set/? set=a.918138514906001.1073741857.588630844523438&type=3

https://www.youtube.com/watch?v=TBL-fmb8M-U

V roce 2015 byl připraven FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ, PORODU, MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/845969772122876/?type=3&theater

Sebehodnocení +1

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdraví. Nedílnou součástí v oblasti zdraví jsou i realizované dílčí projekty zaměřené na podporu zdraví – prevence očních vad, vadného držení těla, kouření, zubního kazu, úrazů apod.

Nově nastavena spolupráce s Nemocnicí Chrudima Lékárna.cz.

Hodnocení oponenta +1
Pozitivem je větší snaha o zapojení různých subjektů: nejen organizací města a škol a NNO, ale i soukromých subjektů včetně zdravotnických zařízení. Dobrým počinem je i vyhledávání spolupráce v rámci celostátních kampaní - např. roadshow Rakovina není náhoda nebo zajištění studie o životním stylu školáků HBSC2014 pro území města.
5.2.11* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Posuzování projektů ve strategickém týmu pro udržitelný rozvoj

Strategický tým UR posuzuje projekty v rámci socioekonomického a environmentálního hodnocení projektů. z hlediska 3 pilířů UR, kde jedním z pilířů je hledisko zdravotně sociální.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030 byl posouzen SEA se zohledněním vlivu na zdraví.

 • 5.2.F* Uplatnění hlediska vlivu na zdraví při posuzování projektů ?

ANO

Sebehodnocení +1

Od roku 2016 je nově zavedeno socioekonomické a environmentální hodnocení projektů a investičních záměrů, kde jedním z kritérií je dopad na zdraví.

Hodnocení oponenta +1
Nový systém hodnocení projektů a investičních záměrů představuje kvalitativní posun v systému hodnocení
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zaměstnanci se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví, povinné školení absolvují k bezpečnosti práce. Speciální vzdělávání v oblasti zdraví pro pracovníky úřadu probíhá pravidelně každý rok. Zaměstnancům jsou nabízena témata, která si sami volí dle svých zájmů.

V roce 2015 proběhla např. tato školení:

Stres.zátěž a nácvik relaxačních technik, Zvládání každodenního stresu a napětí, Emoční inteligence a její využití v soc. službách, 2x Trénik paměti

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?

ANO

Sebehodnocení +1

  Zaměstnanci se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví. Speciální vzdělávání v oblasti zdraví pro pracovníky úřadu probíhá pravidelně každý rok. Zaměstnancům jsou nabízena témata, která si sami volí dle svých zájmů.

Hodnocení oponenta +1
Soulad s hodnocením města.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město spolupracuje s mnoha NNO, při zpracování odborných analýz využívá služeb odborných institucí, nově je nastavena spolupráce s Chrudimskou nemocnicí. Zapojení podnikatelského sektoru by ale mohlo  být větší.

Město Chrudim spolupracuje s podnikateli v oblasti zdraví při pořádání akcí v rámci kampaně Dny zdraví.

V roce 2015 Katedra rekreologie FTK UP Olomouc zpracovala pro město výzkumnou zprávu Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim, která vznikla v souladu s metodikou mezinárodního projektu HBSC http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vyzkumna-zprava-hbsc--chrudim--final.pdf

Partnerem pro Dny zdraví je VZP, která na akci finančně přispívá (10 tis. Kč).

Nastavena je kvalitní spolupráce s KHS a Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.

Město Chrudim je partnerem Burzy filantropie http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/aktualne/hlasujte-pro-projekty-neziskovek-na-burze-filantropie-v-okrese-pardubice-a-chrudim/

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?

ANO

Sebehodnocení +1

Město spolupracuje s mnoha NNO v oblasti zdraví, při zpracování analýz využívá služeb odborných institucí. Spolupráce se vyvíjí pozitivně. Město Chrudim je partnerem Burzy filantropie. Je třeba pracovat i nadále na větším zapojení podnikatelského sektoru - větších firem.

Hodnocení oponenta +1
Vnímám snahu města o pozitivní vývoj v této oblasti.

5.3 Zdraví obyvatel

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

 U velké části sledovaných hodnot dochází k trvalému  zlepšování, počet léčených diabetiků trvale stoupá, ale stále je stále pod průměrem ČR.
Nicméně u některých sledovaných hodnot jako je celková incidence zhoubných novotvarů, počet léčených alergiků a počet léčených astmatiků roste a je nad průměrem ČR.
Ve sledovaném období došlo také k prudkému snížení klientů Kontakního centra tedy uživatelů drog, což vnímáme velmi pozitivně.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V období mezi dvěma audity došlo ke zlepšení, ale i zhoršení situace některých ukazatelů.  

Analýza zdravotního stavu obyvatel byla aktualizována o nejnovější dostupná data a okomentována s doporučením, na které problémové oblasti se nejvíce v plánování zaměřit (nádorová onemocnění). Nevýhodou je, že se zpracovatel analýzy odkazuje v doporučeních na příliš dlouhé časové trendy a již méně zohledňuje vývoj posledních let. Z tohoto důvodu se mohou některé komentáře jednotlivých zdravotních ukazatelů odlišovat.

Počet dispenzarizovaných alergiků v Litoměřicích se stabilizoval. Nadále však roste počet diabetiků, ačkoli je nižší než v Ústeckém kraji a shodný s ČR.

Nepříznivý vývoj pokračuje v incidenci nádorů, nicméně tato situace je podmíněna též celkovým stárnutím populace.

Zajímavé je snížení počtu uživatelů drog. Tvrzení však bude nutné ještě ověřit a současně hledat zdůvodnění těchto změn, na které v současnosti neznáme odpověď. Zda se mění drogová scéna v Litoměřicích, a  co je toho příčinou, by mohl být další vhodný (doporučený) indikátor.

Mimo zjištění vyplývající z analýzy je v ORP Litoměřice nepříznivý nárůst předčasné úmrtnosti v kategorii mužů 25-44 let. Vzrostl počet obyvatel hospitalizovaných pro vážné úrazy. Těmto ukazatelům by bylo vhodné věnovat zvláštní pozornost.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení 0

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu nikoliv pro městské části. Ukazatele počtu onemocnění v MČ Praha 14 nejsou jednoznačné, ale lze se domnívat, že je možné s určitou mírou nepřesnosti vztáhnout k Praze 14.

Z pohledu životního stylu a zdravotního stavu se obyvatelé hl. m. Prahy považují za zdravější než je celorepublikový průměr, podíl obézních lidí je nižší než v jiných krajích. Mírně vyšší je výskyt úrazů a to zejména sportovních. Z hlediska infekčních chorob je v Praze vyšší výskyt TBC, nových případů HIV a pohlavních chorob než je celorepublikový průměr, jiné infekční choroby se vyskytují méně často než v jiných krajích. Oproti hodnotám v ČR je v Praze častější výskyt astmatu, CHOPN a výskyt diabetu. Kardiovaskulární choroby jsou méně časté než v ČR. Incidence a mortalita nádorových onemocněn je srovnatelná s ČR, vyšší je prevalence.

Třemi nejčastějšími příčinami umrtví  jsou nemoci oběhové soustavy, novotvary a nemoci dýchací soustavy. Mortalita v souvislosti s předávkováním drogami a i mortalita v důsledku konzumace alkoholu je pod celorepublikový průměrem.

 

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou v současnosti dostupné pouze na úroveň hlavního města Prahy. Zpráva KHS o zdraví obyvatel, která vznikla v r. 2015,  poskytuje údaje pouze do r. 2013, v některých oblastech (např. incidence nádorů) pouze do r. 2012. MČ Praha 14 doplnila údaje za poslední roky z dat ÚZIS  a dalších zdrojů, a to na úroveň hl. města Prahy, což lze s přijatelnou mírou nepřesnosti vztáhnout i na obyvatele MČ Praha 14. K tomu jsou přiřazeny komentáře, co z vývoje ukazatelů zdraví vyplývá.  

Poznámka: tabulky, které autor auditu doložil k části 5.3, obsahují jistě relevantní data, ale jen částečné popisy, o jaká data se jedná. Každá tabulka/graf by měly v záhlaví obsahovat přesnou informaci o popisovaném ukazateli, o populaci (hl. město Praha?, muži, ženy?, evn. věk), o časovém rozpětí, typu dat (absolutní, na 100 tis., standardizovaná) a přesně uvedený zdroj, ze kterého autor čerpal.  U některých tabulek popis zcela chybí - viz 5.3.8, popis ukazatele se neshoduje zcela s otázkou, je problematické se v odpovědi zorientovat.      

     

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1

Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR (incidence nádorů, sexuálně přenosných onemocnění, celková úmrtnost).

Na zřetel bereme zvyšující se počet onemocnění diabetem a alergiemi, který však kopíruje celorepublikově vzrůstající trendy.

Bez povšimnutí nezůstane zvýšený počet salmonelóz a kamplyobakterióz v letech 2012 a 2013, který byl do té doby vždy pod celorepublikovým průměrem. Zejména překvapivý je však dlouhodobý růst incidence hospitalizací pro nádory u mladých lidí do 24 let od roku 2009 (nadprůměrně více než v ČR).

Celková hospitalizovanost je v ORP Chrudim dlouhodobě zhruba o 8 % vyšší než jsou průměrné hodnoty v ČR, nicméně trvale dochází k jejímu poklesu.

Hodnocení oponenta +1
Hodnocení kap. Zdraví obyvatel je obtížné. Z dat o vývoji zdravotního stavu obyvatel ORP Chrudim vyplývá, že většina hlavních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel má pozitivní vývoj a kopíruje tak trend České republiky. Z tohoto pohledu je stav i vývoj v Chrudimi pozitivní bez ohledu na skutečnost, že zdravotní stav občanů je ovlivňován množstvím faktorů, z nichž jen menší část je možno ovlivnit zdravotní politikou a aktivitami města. Současně je potřeba vnímat, že data o zdravotním stavu jsou dostupná na úroveň ORP, nikoliv až na úroveň samotného města. V případě ORP Chrudim se jedná o poměrně velké území a občané města Chrudimi tvoří cca 27% z obyvatel ORP.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
 • Zdravotní stav obyvatel v Jihlavě lze hodnotit ve srovnání s průměrem v ČR a mnohými jinými městy a oblastmi v ČR příznivě, ve většině analyzovaných ukazatelů jsou data a vývoj v posledních letech příznivější.
 • Střední délka života se v Jihlavě trvale prodlužuje, je v rámci celé ČR jedna z nejdelších.
 • Nejčastější příčinou úmrtí lidí do 65. let věku jsou v Jihlavě zhoubné nádory.
 • U dětí a mladistvých jsou zhoubné nádory diagnostikovány poměrně ojediněle, díky modernějším a účinnějším metodám léčby a díky screeningovým vyšetřením klesá v posledních letech úmrtnost na tyto choroby.

 

Hodnocení oponenta +1

Důležitá je skutečnost, že ve většině ukazatelů je ve vztahu k průměru ČR pozitivnější stav i vývoj, což může být částečně podmíněno i dlouholetou "zdravotní politikou" města a širokým spektrem preventivní aktivit, které město a spolupracující organizace již mnoho let realizují. Za důležité považuji to, že si město nechává zpracovat pravidelně Analýzu zdravotního stavu a její vyhodnocení. Poslední Analýza, ze které vychází hodnocení celkové i následná dílčí, byla provedena v prosinci 2016 (je proto aktuální) a je provedena velmi kvalitně zkušenými odborníky.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1

Město přihlíží k vypracovanému Zdravotnímu plánu a podle něj sestavuje a řídí další postup. Sledujeme indikátory a celou oblast 5.3, tedy Zdraví obyvatel, hodnotíme kladně především z hlediska pozitivního vývoje většiny ukazatelů. Trend je tedy zlepšující se.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

Většina základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel vykazuje mírně pozitivní vývoj, celkově lze tedy hodnotit oblast jako +1, zlepšující se. 

Pro hodnocení oblasti má město k dispozici aktualizaci analýzy  zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice, která byla zpracovaná v r. 2014, a poskytuje data do roku 2012.

Pro další období je potřeba zajistit novou analýzu s aktuálními daty vč. interpretace. 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Vývoj průměrné délky dožití u 65-letých mužů má obdobný průběh jako u SDŽ při narození. Takto staří muži v ORP Litoměřice měli v roce 2008 v průměru ještě šanci dožít se 14,1 let, což je zhruba o 1,0 rok kratší šance než v ČR a o 0,4 roku déle než v Ústeckém kraji. Za 8 let došlo u 65 letých mužů v ORP Litoměřicích k prodloužení SDŽ o 0,5 roku se stagnaci v letech 2010 až 2013. U 65-letých žen v ČR se SDŽ v sledovaném období prodloužila jenom o 1,5 roku a u žen v ORP Litoměřicích 0,5 roku.  Rozdíl dožití je v ČR u žen věkové kategorie nad 65 let o 3,6 roku delší než u stejně starých mužů. Rozdíl je tudíž výrazně nižší než u SDŽ při narození. Lze usuzovat, že pokud obě pohlaví překonají nástrahy rizik / úrazy, onkologická a KVO onemocnění v nižších věkových skupinách / se jejich šance na zbylá léta života srovnávají.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  ANO

Střední délka života při narození
2016 -  2,8 roků pod průměrem ČR
Střední délka života ve věku 65 let
2016 -  1,7 roků pod průměrem ČR
             

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

I když je pod úrovní průměru ČR i ÚK, tak dochází k neustálému růstu, což značí zlepšující se úrověň zdravotního stavu.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Střední délka života při narození a v 65ti letech v Litoměřicích roste, současně se mírně zvětšuje rozdíl mezi délkou života v Litoměřicích a průměrnou délkou života v ČR (muži). Střední délka života v Litoměřicích roste mírně pomaleji než v ČR.

Delší věk není přímým ukazatelem zlepšujícího se zdravotního stavu obyvatelstva, je také ukazatelem úrovně zdravotní péče.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Střední délka života populace HMP Praha

Naděje na dožití

Hodnoty pozorované v hl. m Praze s výjimkou subpopulace žen ve věku do 65 let patří k nejvyšším v ČR. Naděje na dožití roste.

 

Rok Muži
Naděje dožití při narození
Naděje dožití ve věku 60 roků
Ženy Naděje dožití při narození
Naděje dožití ve věku 60 roků
2007 75,59 19,52 80,74 23,05
2008 75,9 19,67 80,81 23,15
2009 76,25 19,91 80,84 23,15
2010 76,28 19,8 81,23 23,4
2011 76,46 20,02 81,66 23,72
2012 76,99 20,38 81,83 23,82
2013 77,32 20,48 82,08 23,98
2014 77,52 20,7 82,46 24,36
2015 77,69 20,9 82,61 24,44
2016 78,02 21,09 82,69 24,53

 

Dle demografické studie MČ Praha 14 z roku 2015:

Věková struktura obyvatelstva MČ Prahy 14 má v porovnání s věkovou strukturou obyvatel hlavního města Prahy několik odlišností:

 • Věkova struktura obyvatel MČ Praha 14 je výrazně mladší než v celé Praze, a to zejména díky zvýšenému podílu dětské složky a mládeže ve věku 10-25 let. Jedna se  pravděpodobně o děti rodičů, kteří se do městské časti stěhovali během devadesátých let minulého století.
 • Mladí lide, kteří se do lokality stěhovali na počátku devadesátých let, dnes přispívají k relativně vyššímu počtu obyvatel MČ Praha 14 ve věku 35 – 60 let. 
 • Počet seniorů starších 60 let je v MČ Praha 14 výrazně nižší než v cele Praze.
 • Podíl dětské složky do 5 let věku je v MČ Praha 14 v současnosti podobny jako v cele Praze. V porovnaní s hlavním městem Prahou je tento podíl pouze o jeden procentní bod vyšší. Naopak oproti hlavnímu městu i v České republice výrazně převažuje podíl obyvatelstva v produktivním věku (15-64 let).
 • MČ Praha 14 má prozatím v porovnaní s vyššími územními celky relativně nízký podíl obyvatel v seniorském věku. Na 100 děti do 15 let zde připadá pouze 74 seniorů starších 65 let, zatímco celorepublikově a především pak v rámci cele Prahy tento poměr již výrazně přesahuje 100.
 • Intenzita plodnosti je v městské časti Praha 14 srovnatelná s intenzitou plodnosti v cele České Republice (jak v ČR, tak v MČ Praha 14 byla v roce 2012 úhrnná plodnost 1,45 dítěte na jednu matku). Oproti Praze jako celku (up = 1,38) byla intenzita plodnosti v MČ Praha 14 vyšší. To platilo v roce 2012, jinak MČ Praha 14 svou intenzitou plodnosti blíže spíše celopražské úrovni.

Při odhadování naděje dožití vycházíme z odhadovaných hodnot naděje dožití ve střední variantě projekce ČSÚ pro hl. město Prahu. Stejný model úmrtnostních poměrů bude předpokládán ve všech třech variantách prognózy pro MČ Praha 14, a to z toho důvodu, že v horizontu patnácti let lze jen stěží předpokládat turbulentní změny v intenzitě úmrtnosti. Ve všech třech variantách prognózy tedy uvažujeme stejné zlepšovaní úmrtnostních poměrů a narůst naděje dožiti při narozeni v čase. U mužů předpokládáme výraznější zlepšovaní úmrtnostních poměrů nejen ve vyšším věku, ale také ve středním věku (35-55 let). Pokud jde o ženy, uvažujeme o rovnoměrnějším zlepšovaní úmrtnostních poměrů napřič všemi věkovými kategoriemi, zlepšovaní úmrtnostních poměrů v nejvyšších věkových kategoriích je v porovnaní s muži výraznější.

 

 

Muži

Ženy

2018-2022 (prognózované období)

78,4

83,4

2023-2027 (prognózované období)

80,0

84,6

 

 

Vývoj celkového počtu obyvatel do roku 2027

Na základě provedeného modelového vypočtu vývoje počtu a struktury obyvatel MČ Praha 14. Pokud se naplní výše uvedené předpoklady, lze očekávat, že celkový počet obyvatel MČ Praha 14 se v roce 2027 bude pohybovat mezi 50 000 – 57 000 osob. Podle střední varianty prognózy bude činit celkový přírůstek obyvatel mezi lety 2012 a 2027 přibližně 7 500 osob. V minulosti, mezi lety 2001 – 2012 vzrostl počet obyvatel MČ Praha 14 o 8 100 osob, tzn. že celkový prognózovaný přírůstek je tedy v průměru na jeden rok o málo nižší, než bylo zaznamenáno v minulých dvanácti letech.

 V delším časovém horizontu ovšem počet i podíl osob starších 65 let bude zcela jistě narůstat. Rostoucí počet seniorů je způsobený zlepšováním úmrtnostních poměrů, jejichž důsledkem je zvyšování naděje dožití – střední délka života se v Praze do roku 2050 podle odhadů zvýší u mužů na 84,4 let (ze současných 77,5 let) a u žen na 87,8 let (z 82,2 let).

Stárnutí populace bude zvyšovat nároky na užívání, prostupnost a bezbariérovost městské části a na sociální kohezi zejména na lokální a komunitní úrovni. Bude se také zvyšovat počet osob se sníženou soběstačností a pohyblivostí. Současně se budou zvyšovat nároky na podporu života v přirozeném prostředí, k čemuž bude potřeba posílit profesionální terénní služby a podporovat neformální péči v rámci rodin a místních komunit.

S prodlužující se střední délkou života je potřeba udržet starší osoby co nejdéle aktivně zapojené na pracovním trhu a integrované v sociálním prostředí. Pražský trh práce se musí připravit na růst počtu zaměstnaných starších 50 let. Je proto nutné zvýšení flexibility pracovních podmínek (částečné úvazky, vhodná pracovní doba, práce z domova atd.) a podporovat celoživotní vzdělávání. Čím déle se podaří udržet starší osoby aktivní v pracovním i běžném životě, tím později u nich bude vznikat poptávka po sociálních službách ve formě podpory a asistence ve vlastním domácím prostředí nebo péče v pobytových zařízeních.

Praha přesto musí být připravena na zvyšující se poptávku po těchto službách. Praze dosud chybí komplexní podpora života v běžném bydlení prostřednictvím podpůrných sociálních a zdravotních služeb a integrované dlouhodobé péče. Překážkou pro setrvání ve vlastním bytě a prostředí může být bariérovost a nízká adaptabilita bydlení v průběhu životního cyklu a nízký počet nízkopodlažních malometrážních obecních bytů nebo alternativních či integrovaných forem bydlení (např. spolubydlení).

 

 

 

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?

V hl. m. Praze lze pozorovat trvale rostoucí střední délku života, přičemž u žen je střední délka života vyšší než u mužů. Ve srovnání s ČR jsou hodnoty pro populaci v hl. m. Praze významně vyšší, a to zejména u mužů.

Sebehodnocení +1

V hl. m. Praze lze pozorovat trvale rostoucí střední délku života, přičemž u žen je střední délka života vyšší než u mužů. Ve srovnání s ČR jsou hodnoty pro populaci v hl. m. Praze významně vyšší, a to zejména u mužů.

 

Hodnocení oponenta +1

Odpověď na otázku vývoje střední délky života popisuje pozitivní trend vývoje ukazatele v hl. městě Praze, který lze s přijatelnou mírou nepřesnosti vztáhnout i na MČ Praha 14.  

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Střední délka života při narození se trvale prodlužuje, u mužů v Jihlavě v roce 2015 dosáhla 76,4 let, u žen 82,6 let, u obou pohlaví je nad úrovní střední délky života v ČR
– u mužů je vyšší o 0,6 roku, u žen dokonce o 1,1 roku

 • střední délka života žen při narození patří v Jihlavě v rámci celé ČR mezi pětinu nejlepších, tj. těch, které mají střední délku života nejdelší
 • u žen je střední délka života při narození (a tudíž i průměrný věk) v průměru o 6 let delší než u mužů

Střední délka života v 65 letech se ve sledovaném období 2008 - 2015 zvyšovala. V roce 2015 dosáhla 16,1 let, u žen 20,2, u obou pohlaví je nad úrovní střední délky života v 65 v ČR - u mužů je vyšší o 0,1 roku, u žen o 0,9 roku.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  v roce 2015 - 76,4 muži, 82,6 ženy
Sebehodnocení +2

Střední délka života při narození i v 65 letech v ORP Jihlava se ve sledovaném období 2008 - 2015 zvyšovala. V obou případech je nad úrovní střední délky života v ČR.

Hodnocení oponenta +2

Hodnocení města je možno hodnotit kladně, bez připomínek a výhrad.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Střední délka života při narození je u mužů stabilní, v posledních letech na úrovni Moravskoslezského kraje, ale pod úrovní ČR. U dívek je trend mírně stoupající. Ve věku 40 a 65 let je trend v posledních sledovaných pěti letech klesající u obou pohlaví a pohybuje se pod úrovní ČR i kraje. Vzhledem k velikosti obce a poměrně krátké době sledování se může jednat o náhodné kolísání dat, nicméně tento nepříznivý trend vyžaduje další sledování a vyhodnocení, nejlépe každoročně.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?

Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf 

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení -1

K dispozici jsou data od r. 2008 do r. 2012, a to za ORP , MSK a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou k dispozici v ukazateli očekávané střední délky života ve věku 45 let, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Jak je uvedeno již výše, Kopřivnice má zpracována data o zdravotním stavu obyvatel ORP pouze do roku 2012. Z aktuálních dat  pro ORP ale vyplývá pozitivní vývoj ukazatele střední délka života při narození a v 65 letech od r. 2013 do r. 2015 (rok 2016 není v celostátních statistikách k dispozici). Střední délka života však nadále zůstává ve všech sledovaných kategoriích pod úrovní průměru ČR.

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

U mužů v ORP Litoměřice je incidence všech nádorů jak nad úrovní v České republice, tak i nad úrovní Ústeckého kraje a v posledních 4 letech má podobně jak v ČR i v Ústeckém kraji mírně vzestupnou tendenci i přes pokles v roce 2013. Regresní přímka má mírně stoupající tendenci. U žen hodnoty incidence oscilují kolem regresní křivky ČR a v posledním období se dostaly pod úroveň Ústeckého kraje. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.D:

ORP Litoměřice (2015)
muži - 545,6/100 tis. Ob.
ženy - 453,6/100 tis. Ob.

 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

I když v posledních letech průměrné hodnoty klesají, tak dlouhodobá lineární křivka ukazuje, že trend je stoupající.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Soulad s hodnocením města. Celková incidence na nádorová onemocnění se zvyšuje v závislosti na stárnutí populace, avšak v Litoměřicích je incidence u mužů i žen nad průměrnými hodnotami vykazovanými za ČR, nicméně lepší než v Ústeckém kraji.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu, nikoliv pro městské části.

Incidence zhoubných novotvaru (C00-C97) setrvale roste v čase. Hodnoty incidence v hl. m. Praze jsou v posledních letech srovnatelné s hodnotami cele České republice. V roce 2015 bylo v HI. m. Praze nově diagnostikováno 782 případů na 100 000 osob (v CR 813 na 100 000 osob). Prevalence zhoubných novotvarů setrvale roste. Hodnoty prevalence v hl. m. Praze jsou vyšší než hodnoty v cele ČR a k 31.12.2015. žilo hl .m. Praze 67 129 osob s tímto onemocněném, což je 5 317 na 100 000 osob (v ČR 5 137 na 100 000 osob). Setrvale narůstající prevalence pacientů s historií onkologického onemocněni nastoluje otázku dostupnosti dlouhodobé pece o tyto pacienty a případnou léčbu relapsů primárního onemocněni nebo následných malignit.

Celková zátěž zhoubnými novotvary (C00 - C97) v hl. m. Praha

V roce 2015 bylo v hl. m. Praha nově, diagnostikováno 9 878 pacientu se zhoubným novotvarem. V roce 2015 zemřelo v hl. m. Praha 3 150 osob v souvislosti se zhoubným novotvarem. Celkem k 31. 12. 2015 v HI. m. Praha žilo 67 129 osob se zhoubným novotvarem nebo s minulostí tohoto onemocnění.

 

Zhoubné novotvary (C00 -C97) v Praze

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

lncidence

8 862

8 989

9 421

9402

9 491

9 857

9 863

9 878

Mortalita

3 373

3435

3 340

3 071

3168

3155

3 246

3150

Prevalence

51 607

53 673

56 065

58 243

60 356

62 721

64994

67129

Průměrná meziroční změna 2011 -2015

incidence + 1,0 %

Mortalita -1.1 %

Prevalence +3,7 %

Zhoubné novotvary (C00 -C97) v Praze - počet na 100 000 obyvatel

 

Na 100 000

osob

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

lncidence

723,3

723,2

752,6

759,5

763,1

791,9

788,4

782,4

Mortalita

275,3

276,4

266,8

248,1

254,7

253,5

259,5

249,5

Prevalence

4 211,9

4 318,2

4 479,0

4 704,8

4853,0

5 038,8

5195,1

5 317,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za posledních 10 let se incidence zhoubných novotvarů u mužů v Praze zvýšila o 8,3 % (u mužů v ČR činí za stejné období nárůst o 3 %). Za posledních 10 let došlo ke zvýšení tohoto ukazatele u žen v Praze o 7,5 % (u žen v ČR činí nárůst za deset let téměř 10 %).

 

Incidence novotvarů kromě nemelanomových kožních - C44 je vyšší u mužů než u žen. Incidence u žen v hl. m Praze je výrazně vyšší než v ČR. V dlouhodobém trendu jsou incidence u mužů v Praze srovnatelné či vyšší než v ČR, incidence u žen jsou v Praze vyšší než v ČR.

 

Vývoj incidence C00 - C97 kromě C44

 

 

Prevalence novotvarů C00 - C97 bez bez nemelanomových kožních - C44 k 31.12.2015

muži -  21 308

ženy - 29 672

celkem - 50 980

 

Vývoj prevalence zhoubných novotvarů ( C00-C97 bez C44)

 

 

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  67 129 (C00 -C97) v roce 2015, 50 980 (C00 - C97 bez C44)

Incidence zhoubných novotvaru (C00-C97) setrvale roste v čase. Hodnoty incidence v hl. m. Praze jsou v posledních letech srovnatelné s hodnotami cele České republice.

Prevalence novotvarů C00 - C97 bez bez nemelanomových kožních - C44 k 31.12.2015

muži -  21 308

ženy - 29 672

celkem - 50 980

 

 

 

Sebehodnocení -1

Ukazatel počtu onemocnění v MČ Praha 14 není jednoznačný vzhledem k tomu, že sledováno na úrovni hl. m. Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí.

Incidence zhoubných novotvaru (C00-C97) setrvale roste v čase. Hodnoty incidence v hl. m. Praze jsou v posledních letech srovnatelné s hodnotami cele České republice.

Prevalence setrvale roste. Hodnoty prevalence v Praze jsou vyšší než hodnoty v celé ČR. K 31.12.2015 žilo v Praze 67 129 osob s nádorovým onemocněním což je 5 317 na 100 000 osob (v ČR 5 137 na 100 000 osob).

Incidence novotvarů kromě nemelanomových kožních - C44 je vyšší u mužů než u žen. Incidence u žen v hl. m Praze je výrazně vyšší než v ČR. V dlouhodobém trendu jsou incidence u mužů v Praze srovnatelné či vyšší než v ČR, incidence u žen jsou v Praze vyšší než v ČR.

Prevalence (C00 - C97 kromě C44)v hl. m. Praze roste, je vyšší než v ČR. 

 

 

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek, odpověď je  relevantní a vhodně popisuje trend vývoje ukazatele. Pouze podotýkám, že cca od r. 2013 nedochází k Praze ke zvyšování incidence zhoubných novotvarů,  mortalita klesá již více jak 10 let. Vyhodnocení poklesu incidence (zda se bude jednat o trvalý jev nebo pouze přechodný výkyv a zejména hlubší analýzu příčin) je možné až po delším časovém úseku.    

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi (viz Příloha této kapitoly), zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Celková incidence nádorových onemocnění u obou pohlaví v ČR trvale mírně roste. V území ORP Chrudim naopak dochází k poklesu hodnot (2003-2010).  Tento pokles je u mužů strmější než u žen (graf 26 a 27 Analýzy).

V letech 2006, 2011 a 2012 došlo k nárůstu incidence zhoubnými nádory v ORP Chrudim nad průměrné hodnoty za celou ČR.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?

Hodnota indikátoru:

Zdroj dat: DPS-ORP, Incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ bez dg. C 44, evropský standard:

Chrudim (ORP) - 512,2/100 tis. obyv. (2012)

ČR - 461,2 /100 tis. obyv.(2012)

 

Sebehodnocení +1

Dlouhodobý trend incidence zhoubných nádorů je v území ORP Chrudim klesající u obou pohlaví (na rozdíl od ČR, kde incidence roste).

 

 

Hodnocení oponenta 0
Trend incidence zhoubných nádorů (bez dg C 44) v ORP Chrudim za posledních 10 let mírně klesající u obou pohlaví. Celkově se standardizovaná incidence novotvarů pohybuje v ORP Chrudim blízko průměru ČR, avšak vhledem k menší velikosti lokality pozorujeme značný meziroční rozptyl dat a např. od r. 2009 je zaznamenán strmější nárůst nad průměr ČR, a to zejména u mužů. Vzhledem ke kolísání dat v ORP je definitivní posouzení změn trendů obtížné.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • z hlediska stále narůstajícího výskytu (incidence) zhoubných nádorů (novotvarů) má jednoznačně nejvýznamnější roli životní styl, a to zejména nesprávná výživa, kouření
  a konzumace alkoholu – odhaduje se, že jsou příčinou až 70 % zhoubných nádorů, přitom tyto faktory může ovlivnit každý člověk
 • incidence zhoubných novotvarů trvale stoupá a předpokládá se další vzestup
 • markantní rozdíl je ve vývoji výskytu nových případů zhoubných nádorů a v úmrtnosti na ně; zatímco v Jihlavě od roku 2003 klesla úmrtnost na zhoubné nádory o 22 %, ve výskytu došlo naopak k poměrně dramatickému nárůstu o 37 % – svědčí to zejména
  o úspěšnosti stále modernějších a účinnějších metod léčby, částečně i o efektu tzv. screeningových vyšetření na straně jedné a naopak o neúspěšnosti a nedostatku kvalitní a efektivní primární prevence a podpory zdraví na straně druhé
 • v Jihlavě je incidence novotvarů nižší, než je tomu v ČR, rozdíl však není významný (v souhrnu činí 2 %)
 • je patrný o něco více narůstající trend, za nímž stojí rostoucí počet nádorů u mužů i žen, přesto incidence u žen stoupá rychleji; porovnáme-li průměry v letech 2003 – 2005
  a 2012-2014, tak u mužů došlo k nárůstu o 2 %, u žen o více než 15 %
 • každý týden je v současnosti průměrně v ORP Jihlava diagnostikováno 11 nových případů novotvarů, počet žen a mužů je prakticky shodný
 • u dětí a mladistvých jsou zhoubné nádory diagnostikovány poměrně ojediněle, mnohem horší situace je věku do 65. roku, kdy je již u mužů diagnostikováno 44 % zhoubných nádorů ze všech, které jsou celkově u mužů nově objeveny a potvrzeny, u žen je to dokonce téměř polovina, tj. 48 %
 • nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, u žen jsou to nádory prsu; tyto nádory tvoří v absolutních číslech více než pětinu z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů
 • zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku tvoří jedny z nejčastějších nádorů u obou pohlaví, incidence u mužů je ve srovnání se ženami více než dvojnásobná; incidence má v Jihlavě mírně klesající trend, pokles je však výrazně mírnější nižší než v ČR
 • trend vývoje incidence nádorů plic, průdušnice a průdušek je v ČR poměrně příznivý,
  tj. klesající, v Jihlavě je pokles výrazně mírnější, incidence v letech 2003-06 byla v Jihlavě v průměru o 16 % nižší, v letech 2011 – 2014 již pouze o 4 %
 • výskyt zhoubného melanomu kůže má v ČR i v Jihlavě v posledních letech mírně vzestupnou tendenci
 • incidence novotvarů prsu má v ČR i v Jihlavě také mírně narůstající trend, v Jihlavě je incidence ve většině let nižší než v ČR, v průměru za celé období o 11 %
 • incidence nádorů hrdla děložního v Jihlavě v posledních letech prakticky trvale osciluje kolem celkové incidence v ČR, incidence zhoubných nádorů dělohy je v ČR víceméně stabilní, v Jihlavě je trend vývoje klesající a z původně vyšší incidence oproti ČR
  (o cca 20 %) se incidence v posledních čtyřech sledovaných letech dostala pod ČR
  (o 9 %), výskyt zhoubných nádorů vaječníků vykazuje v ČR trvalý pokles, v Jihlavě je tento pokles mnohem mírnější
 • stoupající výskyt nádorů prostaty u mužů souvisí především s jejich prodlužujícím se věkem, souhrnná incidence v Jihlavě je sice poněkud vyšší než v ČR, ale trend je naopak pozitivnější než v ČR, kde dochází postupně k nárůstu výskytu, zatímco v Jihlavě lze pozorovat mírně sestupný trend.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  v roce 2014 - 439,4

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení -1

Celková incidence nádorů v součtu obou pohlaví (bez dg C44) je v ORP Jihlava ve sledovaném období (2003 – 2014) trvale nižší, než je průměr České republiky, rozdíl však není významný (v souhrnu cca 2 %). U Jihlavy je patrný o něco více narůstající trend, proto původně nižší incidence zhoubných novotvarů se v průběhu sledovaných let přibližuje v ORP Jihlava incidenci v České republice, rozdíl však nelze považovat za příliš významný a až podle vývoje v následujících letech se budou moci dělat další závěry. Za tímto vzestupným trendem stojí rostoucí počet nádorových onemocnění jak u mužů, tak i u žen, přesto incidence u žen stoupá výrazně více. Porovnáme-li průměry ze tří počátečních a posledních let ve sledovaném dvanáctiletém období, tj. v letech 2003 – 2005 a 2012-2014, tak u mužů došlo k nárůstu o 2 %, ale u žen o více než 15 %. U obou pohlaví je trend vývoje ve sledovaném období horší, tj. narůstá více než v ČR.

Hodnocení oponenta -1

Hodnocení města je možno hodnotit kladně, bez připomínek a výhrad. Incidenci zhoubných nádorů lze ve městě hodnotit jako obdobnou situaci v celé ČR.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ bez dg. C44, celkem u mužů I žen, má v ORP Kopřivnice mírně stoupající trend, hodnotíme-li dostupná data od r. 2003.  Ovšem od r. 2005, kdy došlo k výraznému meziročnímu vzestupu, je trend výskytů nádorů klesající a v posledním sledovaném roce je incidence prakticky na úrovni průměru České republiky. To je pozitivní stav, nicméně hodnotit jej jako trvalé zlepšení je předčasné a teprve další roky ukáží, zda incidence novotvarů v ORP klesá. 

Existují zde výrazné rozdíly mezi pohlavími, u mužů je trend incidence stoupající a převyšující průměr ČR, u žen je trend klesající, od r. 2007 pod průměrem ČR. Nejčastější typ zhoubných nádorů u žen jsou nádory prsu, jejich výskyt v ORP Kopřivnice stoupá. Nejčastějším typem zhoubných nádorů u mužů jsou nádory prostaty, jejich výskyt v ORP Kopřivnici výrazně převyšuje průměr v ČR a nadále stoupá.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?

Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ celkem bez dg. C44

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 45)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014”

Sebehodnocení 0

K žádnému vývoji v této oblasti nedošlo, situace se nezlepšila ani nezhoršila. 

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2010.

Hodnocení oponenta +1

Na základě hodnocení aktuálních dat je u obou pohlaví incidence novotvarů za období 2003-2014 klesající s poměrně výrazným meziročním kolísáním.Pokles je výrazný zejména u žen. V posledních dvou letech se incidence zhoubných novotvarů v Kopřivnici pohybuje pod průměrem ČR.  

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výskyt syfilis se ve ORP Litoměřice za sledované období  (2003-2016) snižoval a dostal se až pod úroveň ČR. V dlouhodobém trendu má výskyt mírně klesající tendenci pod úrovni ČR. Incidence kapavky pro oblast Ústeckého kraje je celkově na průměru republiky, výskyt v ORP Litoměřice je na nižší úrovni než Ústecký kraj i ČR. Pohled na incidenci je značně zkreslený značným kolísáním hodnot v jednotlivých letech. Spojnice trendu však jednoznačně ukazuje za sledované období na mírný nárůst s maximem v roce 2010 a 2016. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.I:

ORP Litoměřice(2016)
Syfilis - 5,1/100 tis. Ob.
Kapavka - 15,2/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Hodnoty mají klesající tendenci a na území ORP Litoměřice nepřevyšují hodnoty ČR ani hodnoty ÚK.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

 Soulad s hodnocením města

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

V hl. m. Praze je ročně zjištěn nejvyšší počet nových případů HIV/AIDS (11,2 případů na  100 000 obyvatel, v ČR 2,7). Hlavní město Praha zaujímá první příčku také ve výskytu všech hlášených pohlavních onemocnění. V případě syfilis jde o 19,2 případů na  100 000 obyvatel (ČR 6,8), dále 38,6 případu (ČR 14,2) gonokokove infekce  a 2,0 případy Lymphogranuloma venereum  na 100 000 obyvatel (ČR 0,4).

Počet hlášených případů pohlavních nemocí, syfilis dg. (A50-A53), gonokoková infekce (dg. A54), lymphogranuloma venereum (dg. A55)  v roce 2016 byl na Praze 9 kam spadá i Praha 14 nižší (49,9 na 100 000 obyvatel)než průměr v Praze (59,8 na 100 000 obyvatel). Na Praze 9 bylo v roce 2016 hlášeno 29 případů Syfilis (A50-53).

Syfilis (A50-53)
2006 102
2007 190
2008 287
2009 387
2010 336
2011 229
2012 251
2013 209
2014 278
2015 242
2016 245
Syfilis (A50-53)
Rok hl. m. Praha občan ČR
celkem standardizovaný počet na 100 000 obyv. standardizovaný počet na 100 000 obyv.
2011 229 18,5 7,02
2012 251 20,2 6,6
2013 209 16,8 6,8
2014 242 19,3 6,9
2015 278 22,0 7,2
2016 245 19,2 6,8
Gonokoková infekce (A54)
Rok hl. m. Praha občan ČR
celkem standardizovaný počet na 100 000 obyv. celkem standardizovaný počet na 100 000 obyv.
2011 262 21,2 216 17,4
2012 399 32,1 350 28,1
2013 536 43,1 459 36,9
2014 487 38,9 402 32,1
2015 465 36,8 384 30,4
2016 491 38,6 369 29,0

 

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  2016 byl na Praze 9 kam spadá i Praha 14 - 49,9 na 100 000 obyvatel

Sledována za hl. m. Prahau, v roce 2016 údaje  za Praha 1 - Praha 10.

 

 

 

Sebehodnocení -1

Ukazatel počtu onemocnění v MČ Praha 14 není jednoznačný vzhledem k tomu, že sledováno na úrovni hl. m. Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí.

Hlavní město Praha zaujímá první příčku také ve výskytu všech hlášených pohlavních onemocnění. od roku 2010 lze pozorovat klesající trend v počtu hlášených případů syfilis, přesto se však pohybuje vysoce na průměrem v ČR.

 

 

 

Hodnocení oponenta -1

Bez připomínek. Hodnoty celého hl. města Prahy lze jen obtížně komentovat pro oblast MČ, i když i zde bude asi potvrzený výskyt sexuálně přenosných nemocí vyšší než v průměru ČR.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi, zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Výskyt syfilis a kapavky se pohybuje v jednotkách případů. V relativních číslech je incidence těchto onemocnění v ORP Chrudim hluboko pod průměrem ČR. Dlouhodobý trend incidence (2003-2012) lze hodnotit jako stabilní u gonokokových infekcí (kapavka) a mírně klesající v případě onemocnění syfilis.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?

Hodnota indikátoru:

Kapavka: 4,8/100 tis.obyv. (ORP Chrudim, 2013); ČR 13,5/100 tis.obyv. (2013)

Syfilis: 3,6/100 tis. obyv.(2013, ORP); ČR 6,8/100 tis. obyv. (2013)

 

 

Sebehodnocení 0

Výskyt onemocnění syfilitidou a kapavkou je v ORP Chrudim nižší než jak je tomu v rámci ČR. Trend lze celkově hodnotit za dlouhodobě stabilní.

Hodnocení oponenta 0
Soulad s hodnocením města. U kapavky je potřeba mít na vědomí, že počet zachycených případů představuje jen menší část reálných onemocnění.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

v Jihlavě je ve srovnání s ČR výrazně nižší výskyt pohlavní cestou přenosných nákaz,
u kapavky je v Jihlavě v dlouhodobém vývoji zaznamenán mírný nárůst počtu případů a to z 6,1 případů v roce 2008 na 9,1 v roce 2015, v roce 2015 bylo v  průměru v ČR zaznamenáno 13,6 případů.

U syfilis je hodnota za sledované období konstatní v roce 2008 byla 4,1, v roce 2015 je 4, což je v obou případech hodnota nižší než průměrná za ČR v roce 2008 - 8,1, v roce 2015 - 7,2. 

Počet infikovaných HIV/AIDS vykazuje v Kraji Vysočina dlouhodobě nejnižší hodnoty ve srovnání všech krajů ČR, údaje za Jihlavu nejsou k dispozici. HIV byl dosud zjištěn u 38 osob s místem bydliště nebo trvalým pobytem v kraji, což je pouhých 1,1% z celkového počtu známých HIV pozitivních osob v ČR.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  v roce 2015 - syfilis - 4, kapavka - 9,1 v ORP Jihlava, v roce 2016 - počet nakažených HIV/AIDS nákazou - 38 v Kraji Vysočina
Sebehodnocení +1

Z hlediska ORP Jihlava a Kraje Vysočina je stagnace, či mírné zhoršení z hlediska výskytu sexuálně přenosných chorob, v porovnání s průměrem ČR je výskyt výrazně nižší, u HIV infekce dokonce nejnižší z hlediska celé ČR.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Ve srovnání s incidencí v ČR je celkově situace ve městě Jihlavě lepší. U výskytu kapavky je třeba mít na vědomí, že počet evidovaných případů představuje jen, spíše menší, část z celkového počtu případů. Ale to platí nejen pro město, ale i pro celou ČR. Velmi pozitivně lze hodnotit nízkou prevalenci HIV pozitivních, čemuž pomáhá mj. i velmi častá realizace preventivních akcí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sexuálně přenosné nemoci jsou v ORP Kopřivnice potvrzeny ojediněle. U syphilis je situace příznivá – od r. 2003 byly potvrzeny 3 případy (v r. 2012 žádný). U kapavky je potvrzeno ročně 0-4 případy, v r. 2012 2 případy, ovšem skutečný počet nemocných je pravděpodobně vyšší. Počet zjištěných případů infekce HIV/AIDS není v rámci ORP sledován. Počet případů hepatitidy B je uveden níže.

Obecně lze konstatovat, že situace v oblasti sexuálně přenosných nákaz je příznivá a v žádné ze sledovaných infekcí výskyt nepřevyšuje průměr ČR.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?

Hlášená onemocnění syfilis a gonokokové infekce

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 41)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení 0

Stagnace, k žádnému vývoji nedošlo, situace se nezlepšila ani nezhoršila.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012. Vzhledem k malému počtu případů nelze hodnotit trend  vývoje, situace je tedy označena jako stagnující (dlouhodobě příznivá).

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. I v posledních letech (2013-2015) je vývoj ve sledovaných ukazatelích setrvalý, i když v roce 2015 bylo potvrzeno nejvíce, 5, případů kapavky.  

 

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Trend vývoje výskytu salmonelózy je ve všech sledovaných lokalitách velmi podobný, dochází k poměrně výraznému poklesu výskytu nákazy. V ORP  Litoměřice došlo za sledované období k výraznému poklesu pod úroveň ČR. Výskyt kampylobakteriózy relativně nižší než výskyt salmonelóz, což však může být způsobeno i nižší „záchytností“. Jejich výskyt do roku 2005 narůstal, od té doby v celé ČR sledujeme pokles. Vývoj výskytu onemocnění je v ORP Litoměřice hluboko pod úrovní republiky a má velmi mírně sestupní trend. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.J:

ORP Litoměřice (2015)
Salmonelóza - 67,5/100 tis. Ob.
Kamplyobakterióza - 143,7/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období dochází k výraznému poklesu případů alimentárním onemocněním a hodnoty jsou pod úrovní průměrů ČR.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Částečný souhlas s hodnocením města. Výskyt alimentárních nákaz je v ORP Litoměřice nízký v porovnání s celorepublikovými daty, avšak trend posledních sledovaných let naznačuje spíše růst trendu (2013-2015). V desetiletém srovnání (2006-2015) lze trend hodnotit víceméně jako stabilní.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu, nikoliv pro městské části.

Veterinární opatření v chovech drůbeže výrazně snížila výskyt hlášených salmonelóz z 1 422 hlášených případů v roce 2005 ( tj. nemocnost 13,8 případu na 100 000 obyvatel) na 1006 hlášených případů onemocnění v roce 2016( tj. nemocnost 9,5 případu na 100 000 obyvatel).

 

Salmonela (A02)
Rok  absolutní počet standardizovaný počet na 100 000 obyv.
2007 1 422 118,9
2008 837 68,3
2009 743 59,8
2010 548 43,8
2011 716 57,8
2012 758 60,9
2013 664 53,3
2014 924 73,9
2015 946 74,9
2016 1 006 79,0
Kampylobakterióza
Rok  absolutní počet standardizovaný počet na 100 000 obyv.
2007 2 223 185,8
2008 1 493 121,8
2009 1 688 135,8
2010 1 794 143,3
2011 1 866 150,7
2012 1 751 140,8
2013 1 661 133,4
2014 1 840 147,1
2015 1 894 150,0
2016 2 123 166,8
 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  Salmonela v roce 2016 - 1006 případů,kampylobakterióza v roce 2016 -2123 případů
Sebehodnocení 0

Ukazatel počtu onemocnění v MČ Praha 14 není jednoznačný vzhledem k tomu, že sledováno na úrovni hl. m. Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí.

V hl. m Praze je výskyt alimentárních nemocí nižší než je průměr v ČR.

 

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek. Vývoj výskytu alimentárních infekcí v hl. městě Praze odpovídá vývoji v ČR. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy salmonelózy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.

Incidence onemocnění působených salmonelami má klesající tendenci v ČR i v území ORP Chrudim. V posledních dvou sledovaných letech (2012, 2013) došlo v ORP Chrudim ke zvýšenému výskytu onemocnění nad průměrné hodnoty v ČR.

Chrudim ORP - 167,8/100 tis. obyv. (2013)

ČR- 97,8 /100 tis. obyv. (2013)

Incidence onemocnění způsobených kampylobateriemi má klesající tendenci v ČR, zatím co v ORP Chrudim dochází dlouhodobě k růstu incidence kampylobakteriózami. Výskyt onemocnění v jednotlivých letech kolísá nad i pod průněrné hodnoty ČR.

Chrudim ORP - 184,7/100 tis. obyv. (2013)

ČR - 175 /100 tis. obyv. (2013)

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?

Hodnota indikátorů:

Zdroj dat: DPS-ORP

Salmonelózy:

Chrudim ORP - 167,8/100 tis. obyv. (2013);ČR- 97,8 /100 tis. obyv. (2013)

Kampylobakteriózy:

Chrudim ORP - 184,7/100 tis. obyv. (2013); ČR- 175 /100 tis. obyv. (2013)

Absolutní počty:

Salmonelózy – okres Chrudim – absolutní počty:

2013 - 177

2014 - 248

2015 – 216

Kampylobakterióza – okres Chrudim:

2013 - 210

2014 - 271

2015 - 267

 

Sebehodnocení -1

Trend výskytu salmonelóz je v ORP Chrudim klesající, trend výskytu kampylobakterióz naopak mírně stoupá, přestože incidence kampylobakterióz byla dlouhodobě pod průměrem ČR.

Výskyt obou onem. je do značné míry závislý na dobré tepelné opracovanosti masa a na úrovni dozoru v oblasti veřejného stravování (uplatňuje se státní správa - orgány OPVZ). V případě onemocnění salmonelami se často uplatňují též nesprávné hygienické návyky při zpracování potravin a tzv. fekálně-orální přenos, např. z vodních zdrojů (kamplyobakteriózy nevyjímaje).

Incidence alimentárních onemocnění je ukazatel obtížněji ovlivnitelný obcí, přesto osvěta a vzdělávání veřejnosti k dodržování hygienických pravidel ve vlastních domácnostech je v prevenci alimentárních onemocnění pro město vhodnou příležitostí.

Hodnocení oponenta 0
Ačkoliv počet vykázaných případů nekoreluje zcela s počtem skutečně nemocných (ten je vyšší), lze zhodnotit situaci v Chrudimi jako stabilní. V souladu s trendem ČR je počet zjištěných salmonelóz v ORP klesající. Vzrůst počtu evidovaných onemocnění salmonelózou v posledních dvou sledovaných letech může být způsoben meziročním kolísáním nebo vyšším počtem vyšetření u průjmových nemocí, stejně jako mírně stoupající výskyt kampylobakterióz. Sitauci je potřeba nadále sledovat. V auditu není zmiňována výraznější epidemický výskyt těchto onemocnění na území města.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Počet evidovaných případů salmonelózy v ORP Jihlava je od roku 2007 trvale nad incidencí v ČR. Výskyt v Jihlavě klesal prakticky do roku 2011, od tohoto roku opětovně mírně narůstá, přesto je trend vývoje ve sledovaném období mírně klesající, podobně jako v ČR. V absolutních hodnotách počty případů v jednotlivých letech velmi kolísají (od 99 případů v roce 2011 do 494 případů v roce 2004) a průměrná hodnota činí 192 případů za rok.

Trend výskytu kampylobakteriózy je v ORP Jihlava setrvalý, a to na rozdíl od ČR, kde je naopak dlouhodobě zaznamenáván pokles. V absolutních počtech je hlášena kampylobakterióza v rozmezí od 173 případů v roce 2011 do 295 případů v letech 2004
a 2014, průměrný počet případů je 229 za rok.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  V roce 2015 - salmonelóza - 178,5; kampylobakterióza - 2289,8
Sebehodnocení 0

V hodnoceném období nedošlo k poklesu alimentárních onemocnění, výskyt je v ORP Jihlava v porovnání s průměrem ČR vyšší.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek, situace je dlouhodobě stabilní.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výskyt onemocnění salmonelózou má v posledních deseti letech příznivý klesající trend, počet potvrzených případů je po přepočtu na 100 000 obyvatelů nižší než je průměr ČR. V posledních 5ti letech bylo ročně hlášeno méně než 50 případů, v roce 2012 to bylo 33 případů. 

Počet osob, u nichž byla potvrzena nákaza kampylobakteriózou, má také klesající trend, ale počet potvrzených případů je při přepočtu na 100 000 obyvatel vyšší, než je průměr ČR. V roce 2012 bylo potvrzeno 122 onemocnění.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 40)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta -1

Dle aktuálních dat je v posledních letech (od r. 2012) výskyt salmonelózy stoupající a již převyšuje průměr ČR. V absolutních počech bylo v r. 2015 potvrzeno více jak dvojnásobně nemocných osob oproti roku 2012. Ve vyšší míře, než je průměr ČR, je zde také potvrzena kampylobakterióza, která má také v posledních 3 letech mírně stoupající trend výskytu.  

 

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve vývoji výskytu celé sumy nejčastěji se vyskytujících typů hepatitid je vidět maximum případů v roce 2005 a následným pozvolným snižováním počtu případů kdy v roce 2011 se nevyskytlo žádné onemocnění. Regresní přímka ukazuje za sledované období sestupní trend. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  ANO
Hodnota indikátoru 5.3.H:

ORP Litoměřice (2015)
3,4/100 tis. Ob.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k trvalému snižování hlášených onemocnění hepatitidou typu A,B,C. Průměr hodnot na území ORP Litoměřic je výrazně nižší než průměr ČR 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↓ zhoršující se

 Částečný souhlas s hodnocením města- situace v Litoměřicích je příznivější než v ČR, výskyt hepatitid je pod celorepublikovým průměrem. Dlouhodobý trend je sestupný, zatímco trend posledních pěti let naznačuje mírný růst hodnot, podobně jako je tomu v celé ČR.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu, nikoliv pro městské části.

Ve skupině virových hepatitid (virový zánět jater) v Praze, stejně jako v ostatních částech ČR, pokračoval dlouhodobě setrvalý pokles nemocnosti hepatitidy B (VHB). Nyní je očkována populace až do 23 let věku a také pracovníci zdravotnických profesí, kteří jsou vystaveni vyšší expozici VHB. Proočkovanost populace se jistě velkou měrou podílí na nízké nemocnosti.

 

 • Problémem Prahy byla je stále zvýšená nemocnost hepatitidou A (VHA) v letech 2013 a 2014. Onemocnění jsou hlášena u osob s různým socioekonomickým standardem. Zdroj onemocnění se ve většině případů nepodařilo prokázat. Onemocnění VHA je v Praze problémem od roku 2008, kdy byla hlášena poslední epidemie, ve které za 18 měsíců (do poloviny roku 2009) onemocnělo 1650 osob. Na šíření onemocnění se tehdy významně podílely osoby bez domova. Teprve poté, co se podařilo preventivně oočkovat téměř 2 000 bezdomovců, se podařilo šíření epidemie zastavit. Podařilo se nemocnost VHA snížit na úroveň počátku 21. století.
 • Hepatitidou C (VHC) -  Nadpoloviční většinu případů stále tvoří injekční uživatelé drog.

V některých případech se daří zdroj zjistit, u všech hlášených případů se však zdroj onemocnění nepodařilo zdroj objasnit.

Rok Akutní hepatitida A B15          
absolutní počet standardizovaný počet na 100 000 obyv.
2007 37 3,1
2008 887 74,1
2009 228 18,3
2010 20 1,6
2011 8 0,6
2012 82 6,6
2013 161 12,9
2014 247 19,7
2015 74 5,9
2016 21 1,6
     
Rok Akutní hepatitida B B16          
absolutní počet standardizovaný počet na 100 000 obyv.
2007 89 7,4
2008 71 5,9
2009 42 3,4
2010 51 4,1
2011 47 3,8
2012 32 2,6
2013 25 2,0
2014 14 1,1
2015 21 1,7
2016 21 1,6
     
Rok Akutní hepatitida C  B17.1    
absolutní počet standardizovaný počet na 100 000 obyv.
2007 43 7,4
2008 36 5,8
2009 14 3,4
2010 16 4,1
2011 17 3,8
2012 21 2,6
2013 22 2,0
2014 19 1,1
2015 17 1,7
2016 23 1,6

 

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  hepatitida A v roce 2016 - 21 případů, hepatitida B v roce 2016 - 21 případů, hepatitida c v roce 2016 - 23 případů

Největší výskyt žloutenky A je v v roce  2017 hlášen v Ústeckém a Jihomoravském kraji.

Oproti tomu je situace v Praze klidná. V roce 2017 HSHMP registrovala na území hlavního města Prahy celkem 54 hlášených případů onemocnění (tj. 4,22 nemocných na 100 000 obyvatel). Česko hlásí za rok 2017 předběžně 759 případů onemocnění (tj. 7,17 nemocných na 100 000 obyvatel).

Ukazatel počtu onemocnění v MČ Praha 14 není jednoznačný vzhledem k faktu, že je sledováno na úrovni hl. m. Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí.

V roce 2017 HSHMP registrovala na území hlavního města Prahy celkem 54 hlášených případů onemocnění (tj. 4,22 nemocných na 100 000 obyvatel). Česko hlásí za rok 2017 předběžně 759 případů onemocnění (tj. 7,17 nemocných na 100 000 obyvatel).

Problémem Prahy byla je stále zvýšená nemocnost hepatitidou A (VHA) v letech 2013 a 2014. Na šíření onemocnění se tehdy významně podílely osoby bez domova. Teprve poté, co se podařilo preventivně oočkovat téměř 2 000 bezdomovců, se podařilo šíření epidemie zastavit a snížit  nemocnost VHA snížit na úroveň počátku 21. století.

 

 

 

Hodnocení oponenta 0

Výskyt virových hepatitid A, B, C je na území hl. města Prahy nad průměrem ČR, vývoj situace je však uspokojivý/klesající a v posledních letech se standardizovaný výskyt přibližuje průměru ČR. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy virové hepatitidy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.

Počet nových onemocnění hepatitidami (A,B,C) je v ORP Chrudim dlouhodobě na velmi nízké úrovni. V letech 2009-2010 dosáhla incidence vysoce nadprůměrnou hodnotu (111/100 tis. obyv.), kterou způsobila epidemie hepatitidy A přivlečena pravděpodobně rómským občanem pravděpodobně ze Slovenské republiky a která se rozšířila jak v rómské komunitě, tak i mimo ní. Epidemie se týkala dvou obcí na území ORP Chrudim (Prachovice, Chrast). Informaci poskytla KHS Pk z výroční zprávy o činnosti protiepidemického odd.

Nejvyšší dosažená incidence v ČR v posledních deseti sledovaných letech představovala hodnotu 15,8/100 tis. pro hepatitidu typu A (2008).

 

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?

Hepatitida A: Chrudim (ORP) - 1,2/100 tis. obyv. (2013); ČR - 3,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida B: Chrudim (ORP) - 0/100 tis. obyv. (2013);ČR - 1,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida C: Chrudim (ORP) - 4,8/100 tis. obyv. (2013);ČR - 8,3/100 tis. obyv. (2013)

Nejvyšší incidence v absolutních číslech pro hep. A představuje v ORP Chrudim 92 osob (v r. 2009) a 22 os. (v r. 2010). V letech 2011-2013 již nepřesahuje 5 osob. Pro hep. typu B a typu C nepřesahují absolutní čísla hlášených nových onemocnění 4 osoby v ORP Chrudim.

 

 

 

 

Sebehodnocení 0

Počet onemocnělých osob hepatitidami všech typů je v území ORP Chrudim trvale nízký a celkový trend lze hodnotit jako stabilní (s výjimkou let 2009-2010 v důsledku epidemie hepatitidou typu A.

Přes nízký výskyt hlášených infekcí hep. Ba C je nutné mít na zřeteli, že hep. typu B a zejména typu C, může probíhat bez rozpoznaných příznaků onemocnění. Virus hepatitidy typu B, C je vysoce infekční, přičemž nejvíce se uplatňuje přenos krví a pohlavním stykem. Skutečný počet onemocnění tak může být vyšší než uvádí data ÚZIS.

Hodnocení oponenta 0
Soulad s hodnocením města.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • Výskyt hepatitid typu A, B, C, pokud je hodnotíme souhrnně, je v ČR i v ORP Jihlava kolísavý, v ČR zejména v souvislosti s výskytem epidemií hepatitidy typu A. V Jihlavě je celkový trend sestupný oproti stabilnímu trendu v České republice a incidence je s výjimkou jediného roku (2005) stabilně nižší, než je průměr v ČR.

  Celostátně je příznivá situace ve výskytu i trendu hepatitidy typu B. Trend v Jihlavě vykazuje stejný pokles jako v ČR s tím, že incidence je prakticky trvale nižší, do roku 2011 velmi kolísala a od roku 2012 nebyl zaznamenán žádný případ tohoto typu infekční žloutenky. Za celé sledované období (2003-2015) zde bylo hlášeno pouze 15 těchto nákaz. Důvodů je samozřejmě více, nejvýznamnějším pak povinné (plošné) očkování dětí, které u nás probíhá od roku 2001, a proto mají nyní mladí lidé proti této nemoci vytvořeny protilátky a imunitu.

  Méně příznivá je situace ve výskytu hepatitidy C, ale i zde je incidence prakticky trvale nižší, než je průměr ČR. Na rozdíl od stabilního trendu v ČR, je v Jihlavě v trendu patrný mírný pokles. Každoročně je v průměru diagnostikováno 5 případů hepatitidy typu C.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  2015 - 3
Sebehodnocení +1

Incidence infekčních žloutenek typu A, B i C má v Jihlavě v souhrnu klesající trend a je trvale nižší než v ČR, v mnohých letech dokonce nebyl zaznamenán žádný případ hepatitidy typu A či B, proto lze situaci hodnotit příznivě.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, situace se dlouhodobě vyvíjí mírně pozitivně, tj. příznivě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výskyt hepatitidy A nebyl v průběhu posledních 10 let v ORP Kopřivnice potvrzen, situace je dlouhodobě příznivá.

Virová hepatitida typu B byla v období posledních 10ti let zachycena 6x, v roce 2012 nebyl zaznamenán žádný případ.

Výskyt virová hepatitida typu C má, i přes celkový nízký počet potvrzených případů (20 v průběhu posledních 10ti let), bohužel stoupající trend. V roce 2012 byla prokázána u 5ti osob, skutečný počet případů bude patrně vyšší. 

Obecně se tedy dá říci, že ve městě Kopřivnice se objevují případy infekce hepatitidy
B a C sporadicky.

Doposud nebyl nalezen zdroj infekce, město nedisponuje žádnými daty vztahujícími se k této oblasti.  

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 38)

Dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení 0

U hep. A a B stagnace je situace dlouhodobě příznivá (+1) . U hepatitidy typu C došlo je zhoršení stavu(-1).

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Soulad s hodnocením města.

Ve výskytu infekční hepatitidy A a B je situace ve městě dlouhodobě příznivá. Výskyt hepatitdy C má stoupající trend, v roce 2015 bylo v ORP potvrzeno zatím nejvíce, 8 případů. Audit nezmiňuje, zda byl nalezen zdroj infekce ani jiné okolnosti.

 

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Standardizovaná hospitalizace obyvatel ORP Litoměřice se v nemocnicích (všechna lůžková zdravotnická zařízení) pohybuje vysoko nad republikovým průměrem. Hodnoty průměru ČR jsou vyrovnané, ale hodnoty ORP Litoměřice od roku 2010 výrazně rostou. - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  ANO

ORP Litoměřice (2016)
2046/ 100 tis. Ob. 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Průměrné hodnoty ORP Litoměřice od roku 2010 výrazně rostou, zatímco průměrné hodnoty ČR jsou na stejné úrovni.

Hodnocení oponenta -1
Trend ↓ zhoršující se

Souhlas  s hodnocením města. Situace v Litoměřicích se v pětiletém i desetiletém srovnání zhoršila, dochází k růstu trendu na hospitalizace pro poranění  a otravy.

Je důležité, aby se město zabývalo příčinami zhoršení situace. Proč je hospitalizace na poranění a otravy vyšší v LT než je celoreúpublikový průnměr? Proč dochází k růstu hodnot, přestože před rokem 2009 docházelo k plynulému poklesu hospitalizací? O jaké konkrétní hospitalizace se jedná nejvíce? Jaká opatření může město přijmout, aby se situace nezhoršovala?

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

 

 

 

Celkový počet úrazů je v hl. m. Praha dlouhodobě nadprůměrný. - okolo 20 000 případů na 100 000 obyvatel (ČR 17 0000). nadprůměrně se vyskytují úrazy sportovního charakteru s výjimkou roku 2016 dopravní úrazy, naopak výskyt pracovních/školních úrazů je podprůměrný.

 

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  v roce 2016 - 17 190

Počet závažných úrazů dětí neustále roste.

Sebehodnocení +1

Ukazatel počtu onemocnění v MČ Praha 14 není jednoznačný vzhledem k faktu, že je sledováno na úrovni hl. m. Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí.

Počet hospitalizací pro diagnózy s poraněním, otravou a jinými následky vnějších příčin  mírně narůstá. V roce 2016 proběhlo 17 190 hospitalizací. V přepočtu na 100 000 obyvatel je v hl. m . Praze počet těchto hospitalizací dlouhodobě nejnižší ze všech krajů.

 

Hodnocení oponenta 0

Od r. 2010 je trend vývoje celkové hospitalizovanosti na 100 tis. obyvatel (muži i ženy) z důvodů úrazů a otrav v hl. městě Praze víceméně stabilní. Výrazně nižší hospitalizovanost v Praze v rámci krajů ČR má zřejmě více důvodů. Vzhledem k tomu, že nižší úrazovou hospitalizovanost mají i jiná velká města (Brno, Ostrava - ta ale nemají statut krajů), je pravděpodobné, že zde působí např. snadná dostupnost nemocnic, která umožňuje ponechat pacienty v domácím léčení s možností rychlého přesunu do lůžkového zařízení v případě potřeby. Autoři auditu správně zařadili také grafy dokazující, že celkový počet evidovaných úrazů na 100 tis. obyvatel v Praze není nižší, než v jiných oblastech ČR.      

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdroj dat: DPS -ORP. Standardizovaná hospitalizace v nemocnicích (evropský standard). Hospitalizace podle místa bydliště pacienta.
 Zdroj: ÚZIS ČR (DPS-ORP)

 

Celková standard. hospitalizovanost je v ORP Chrudim u mužů a žen o 8 % vyšší než je průměrná hospitalizovanost v ČR. Trend hospitalizovanosti je dlouhodobě na poklesu v ČR i v ORP Chrudim.

Z hlediska jednotlivých příčin celkové hospitalizovanosti je nejvíce osob hospitalizováno pro KVO, nádory a poranění, což odpovídá i celorepublikovému ukazateli.

Významné je však zjištění, že nad průměrem ČR je v ORP Chrudim hospitalizováno významně více mužů a žen do 24 let na nádorová onemocnění. V roce 2013 tak počet hospitalizovaných na 100 tis. překročil průměr ČR zhruba o čtvrtinu a v roce 2009 dokonce o 50 %!. (nejvyšší průměrná hospitalizovanost pro nádrory do 24 let je v ČR 295,3/100 tis.).

Hospitalizovanost mužů a žen na poranění  a otravy je v ORP Chrudim taktéž trvale vyšší než v rámci celé ČR. Zatímco v ČR je průměrně hospitalizováno pro úrazy a otravy 1744 obyv./ na 100 tis. obyv. (2013), v ORP Chrudim je to 2038,3/100 tis. Celkový trend je však příznivý  - dochází k dlouhodobému poklesu hospitalizovanosti. Rok 2012 byl charakterizovaný v ORP Chrudim zvýšenou hospitalizovaností mužů i žen pro úrazy a otravy. Na dlouhodobém poklesu hospitalizovanosti se nejvíce podílí muži středního věku (45-64 let). Naopak nápadně vyšší hospitalizovanost pro úrazy je u žen ve věku 25-44 let.

Zdroj: DPS-ORP, dle bydliště pacienta v rozsahu dg: S00-T98 (MKN 10)

K bližšímu posouzení využíváme též data projektu Bezpečná komunita (2014). Jsou získána z 1. ošetření v chirurgické ambulanci nemocnice Chrudim a týkají se pouze obyvatel města Chrudimi a jeho částí (viz Příloha). Z vyhodnocení a závěrečné zprávy projektu vyplynulo, že pouze 3 % úrazů ze všech úrazů, které se týkají obyvatel města Chrudimi, si vyžádalo hospitalizaci (2014). V absolutních číslech se jedná o 9 úrazů. Taktéž v rámci projektu Bezpečná komunita byl zaznamenán pokles hospitalizovanosti v letech 2010, 2012, 2014.

Zdroj: chirurg. amb., obyvatelé Chrudimi při 1. ošetření (všechny úrazy, tzn.nejedná se jen o hospitalizace!)

Zdroj: chirurg. amb., obyvatelé Chrudimi při 1. ošetření (všechny úrazy, tzn.nejedná se jen o hospitalizace!)

 

Podrobnější data k projektu Bezpečná komunita - http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

 

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?

Hodnota indikátoru:

Incidence dle místa bydliště:

Celková SDR hospitalizovanost:

 • ORP Chrudim- muži a ženy (2013): 20998,5; ČR 19475,1 (2013).

SDR hospitalizace pro KVO (2012)

 • ORP Chrudim muži a ženy: 2143,2, ČR 2218,1

SDR hospitalizace na nádory (2013):

 • ORP Chrudim muži a ženy: 1170, ČR 1331,6

Poranění a otravy:

Incidence v ORP dle místa bydliště:

ORP Chrudim muži a ženy: 2038,3 /100 tis.(2013); ČR 1744 obyv./ na 100 tis. (2013)

Absolutní čísla:

Muži - ORP Chrudim 1048 mužů (2013) – dle místa bydliště

Ženy - ORP Chrudim 746 žen (2013) – dle místa bydliště

Data z projektu Bezpečná komunita: 2010, 2012 a 2014 (incidence).

2010 - 796 úrazů - 8 % hospitalizovaných

2012 - 353 úrazů - 7 % hospitalizovaných

2014 - 258 úrazů - 3 % hospitalizovaných

 

 

 

 

Sebehodnocení +1

Celková hospitalizovanost je v ORP Chrudim u mužů a žen o 8 % vyšší než je průměrná hospitalizovanost v ČR. Trend hospitalizovanosti je však pozitivní, dlohodobě klesá v ČR i v ORP Chrudim.

Zjistili jsme však, že v ORP Chrudim dochází k nárůstu hospitalizací mužů a žen do 24 let pro nádorová onemocnění. Tento ukazatel je oproti ČR vzestupný.

Hospitalizovanost pro jiné příčiny, a posuzována vzhledem k věku i pohlaví hospitalizovaných, je v ORP Chrudim bez významějších odlišností oproti ČR.

Celková hospitalizovanost pro úrazy a otravy je v ORP Chrudim vyšší než je průměr ČR. Muži jsou hospitalizováni více než ženy. Celkový trend vývoje je příznivý - dochází v ORP Chrudim k dlouhodobému poklesu případů hospitalizací u mužů i žen. Výjimečný byl rok 2012, kdy došlo k vyššímu počtu hospitalizací dle místa bydliště i dle místa hospitalizace (dle místa hospit.=okresní data), to se týká obou pohlaví i všech jejich věkových kategorií (ženy významněji).

V diskuzi se budeme zabývat možnými příčinami, které vedly ke zvýšenému počtu hospitalizací (zejména u žen v letech 2010 a 2012).

Podle příčin, které vedou k hospitalizaci pro úrazy, jsou největší měrou zastoupeny úrazy, které se staly v domácnostech, úrazy na ulici a na hřišti. 

 

 

Hodnocení oponenta +1
V ORP Chrudim je v posledních letech patrný trend poklesu hospitalizace pro úrazy a otravy u obou pohlaví,což je v souladu se situací v ČR. Standardizované hodnoty však stále zůstávají nad průměrem ČR. Cenné jsou údaje o poklesu úrazů ze zdrojů projektu Bezpečná komunita, které dokládají efektivitu protiúrazových opatření a programů města. Údaje o hospitalizaci z dalších příčin nejsou předmětem této otázky, ale audit je zmiňuje. Hospitalizace z důvodů srdečně cévních nemocí i nádorových onemocnění má klesající trend a standardizované počty se pohybují kolem průměru ČR. Vyšší je v posledních 3 sledovaných letech hospitalizace mladých osob (zejména žen) z důvodu nádorových onemocnění a trend hospitalizace u mladých žen do 24 let z této příčiny je v posledních 10ti letech stoupající, nicméně vzhledem k celkovému nízkému počtu (v posledních 10ti letech je incidence nádorových onemocnění bez Dg C44 u žen do 24 let ročně 2-6 nových případů a 25-59 hospitalizací) je nutné s hodnocením trendu vyčkat do dalších let, zda se potvrdí.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná hospitalice na poranění a otravy v ORP Jihlava a ČR v letech 2003 - 2015 byla téměř stabilní. Tento ukazatel je trvale nad průměrem ČR.

Celková standardizovaná hospitalizace obyvatel ORP Jihlava v nemocnicích se, podobně jako v celé ČR, dlouhodobě snižuje, nicméně se pohybuje trvale (s výjimkou jediného roku)
a poměrně výrazně nad republikovým průměrem – v průměru o více než 10 %. Trend poklesu je nepatrně pozitivnější, než tomu je v ČR. Standardizovaná hospitalizace na nemoci oběhové soustavy (kardiovaskulární onemocnění) a na novotvary (zhoubné nádory) je přitom mírně nižší, než je průměr ČR s takřka stejným poklesem. Naopak výrazně vyšší je standardizovaná hospitalizace na poranění a otravy, a to v průměru o 11 %.

V absolutních počtech je v průměru každoročně hospitalizováno téměř 24 tisíc nemocných z ORP Jihlava, přičemž téměř 58 % tvoří ženy. Na onemocnění srdce a cév je průměrně ročně hospitalizováno téměř 3 tisíc případů (12,5 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je 52 % mužů. Na zhoubné nádory cév je průměrně hospitalizováno 1 650 případů
(6,9 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je 51 % žen. Na poranění a otravy cév je pak průměrně 2 027 případů (8,6 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je
55 % mužů.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  2015 - 1997
Sebehodnocení -1

Hospitalizace pro úrazy a otravy má v ORP Jihlava téměř stabilní trend, trvale nad průměrem ČR. 

Hodnocení oponenta -1

Soulad s textem a hodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů poranění a otrav a v posledních letech klesají standardizované údaje pod průměr České republiky.  Sestupný trend hospitalizací je patrný také u nejmladší věkové kategorie, osob do 24 let věku.   Stoupající počty hospitalizovaných ve věkové kategorii osob nad 65 let věku souvisí mj. se zvyšujícím se počtem obyvatel této věkové kategorie,tedy s prodlužováním střední délky života (stoupající trend u této věkové kategorie je patrný i v celé ČR) a bez bližší analýzy nelze tedy v této věkové kategorii stoupající počet hospitalizací hodnotit jako jednoznačně negativní jev.  

V Kopřivnici dlouhodobě dochází k poklesu celkové hospitalizace, a to jak v absolutních číslech, tak ve standardizovaných hodnotách (na 100 obyvatel). Tento pokles je v souladu s republikovým trendem. Důvodem je zejména přesun léčby do domácího prostředí, snižuje se také průměrný počet dní hospitalizací v nemocnicích a léčebných zařízeních. Celkový počet hospitalizací přepočtený na 100 000 obyvatel v ORP Kopřivnice nižší, než je průměr ČR (je třeba ovšem zohlednit také skutečnost, že přímo v ORP není nemocnice, což může mít v některých případech vliv na rozhodnutí o hospitalizaci). 

Pokud se týká hospitalizací u hlavních diagnóz mimo poranění a otravy, V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů  srdečně cévních nemocí i novotvarů.

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?

Standardizovaná hospitalizovanost v nemocnicích 2003 – 2012

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 64)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, situace i v posledních letech odpovídá trendu vývvoje do roku 2012, kterou popisuje audit. 

 

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Celková standardizovaná úmrtnost mužů za sledované období v celé ČR, v Ústeckém  kraji a v ORP Litoměřice poměrně výrazně klesá. V ORP Litoměřice se v letech 2008 až 2011 výrazněji přiblížila úrovni ČR a je strmější s výrazným poklesem v posledních dvou sledovaných letech. U žen je situace opačná, po poklesu v letech 2013 až 2015 došlo k vzestupné tendenci až nad úroveň Ústeckého kraje s následným prudším poklesem v rove 2016. Za sledované období je úroveň poklesu mírnější než u mužů. 
V průměru v ORP Litoměřice ročně umírají v kojeneckém věku (tj. do roku života) 2-3 děti z tisíce živě narozených, z toho jedno až dvě děti již ve věku novorozeneckém, tj. do 28 dne svého života. Trendy vývoje kojenecké i novorozenecké jsou v posledních letech mírně pod průměrem ČR - viz příloha 5.3.1.

 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?
  ANO
 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
  ANO

Hodnota indikátoru 5.3.G:

ORP Litoměřice (2016)
Muži - 906,8/100 tis. Ob.
Ženy - 579,3/100 tis. Ob.

5.3.G Kojenecká úmrtnost
ORP Litoměřice (2016)
3,5/ tis. živě nar.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Dochází k trvalému poklesu všech sledovaných hodnot.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Nesouhlas s hodnocením města. Celková úmrtnost je v ORP Litoměřice vyšší než je celorepublikový průměr a přechodně (v letech 2012-2015) horší než v Úst. kraji. Pokles dlouhodobého trendu úmrtnosti je v LT pozvolnější než v ČR.

Kojenecká úmrtnost je dlouhodobě velmi nízká, a to i přes kolísání hodnot v jednotlivých letech nad průměrné hodnoty ČR.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Údaje o zdravotním stavu obyvatel jsou sledovány pro hl. m. Prahu, nikoliv pro městské části.

Celková úmrtnost má v ČR i v hlavním městě Praze trvale klesající tendenci. V Praze jsou zjišťovány nejnižší hodnoty desetiletých průměrů v rámci porovnání jednotlivých krajů. Dlouhodobý vývoj celkové úmrtnosti (SDR) v pražské populaci má v celém sledovaném období let 1995 –2016 příznivý sestupný trend).

Hl. m. Praha se 12 141 zemřelými v roce 2016 podílí na počtu zemřelých v ČR 11,3% (953,9 na 100 000 obyvatel HMP oproti  1 019,8 v cele  ČR). Třemi nejčastějšími příčinami umrtví  jsou nemoci oběhové soustavy (404 na 100 000 obyvatel), novotvary (264 na 100 000 obyvatel) a nemoci dýchací soustavy (61 na 100 000 obyvatel).  Oproti průměru ČR je častější úmrtí na nemoci nervové soustavy (40,6 na 100 000 v ČR vs. 40,6 v HMP), naopak HMP má mezi regiony  ČR  jednu z  nejnižších úmrtností na nemoci oběhové soustavy (450,6 na 100 000 v CR vs. 404,1v HMP), u ostatních kapitol mezinárodní klasifikace nemocí   nepozoruje   v HMP  výrazně rozdíly  oproti   cele   ČR. 

  Muži Ženy Celkem
Okres absolutně absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013) absolutně na 100 tis. obyvatel Standardizovaná úmrtnost (ESP2013)
Hl. m. Praha 5 873 6 268 956,4 915,7 12 141 953,9 1 090,8

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Standardizovaná úmrtnost celkem

697,9

677

657,9

648,2

632,2

708,4

619,2

595,9

1119,1

1135,2

1090,8

    - muži

875,2

850,2

817,8

810,3

808,2

774

773,9

751,7

 1349,7

1401,1

1343,0

    - ženy

566

549,7

535,8

529,3

499,1

496,5

501,5

479,5

951,3

955,0

915,7

 Pro standardizaci byl použit od roku 2013 nový standard evropské populace, vydaný Eurostatem v roce 2013

 

Mortalita – srdeční onemocnění, včetně cerebrovaskulárních onemocnění - 2013 -2016 v Praze je nižší než v ČR.

Rok Absolutně Na 100 tis. obyvatel
2005 12 673 1 077,5
2006 12 274 1 037,0
2007 12 208 1 020,3
2008 12 269 1 001,3
2009 12 365 994,8
2010 12 266 979,9
2011 12 092 976,8
2012 12 411 997,9
2013 12 149 976,0
2014 12 118 968,6
2015 12 420 983,8
2016 12 141 953,9

 

Obyvatelé hlavního města Prahy (oproti zbytku republiky) umírají méně často v domácím prostředí. Typická pro Prahu je přítomnost fakultních nemocnic, které jsou pi'irozenymi centry zdravotní péče a tím i častým místem úmrtí.

Hlavní město Praha je specifické svou polohou uprosíte Středočeského kraje. Toto geografické sepjetí se odráží na profilu místa úmrtí. V pražských fakultních nemocnicích umírá část obyvatel Středočeského kraje. Dlouhodobě průměrně 22% z úmrtí na území HMP tvoří pacienti z jiných krajů v čase tento  podíl významně narůstá (z 18% v roce 2008 na 24% v roce 2016).

Obyvatele hlavního města Prahy využívají závěru života zdravotní péči zařízení dlouhodobé a následné péče ve středočeském kraji.

Celkem 61% umrtví v hlavním městě Praze představují  případy dlouhodobě nemocných pacientů bez akutní příčiny. Tento segment představuje umírající, kteří by potenciálně mohli profitovat z některého typu paliativní péče. Je proto potřeba se zaměřit na monitorování rozsahu a kvality poskytované péče v závěru života. 

 

Nejčastější příčiny úmrtí

 

 

 

Kojenecká úmrtnost

Kojenecká úmrtnost dosahuje v celé ČR velmi nízkých hodnot a její hodnocení na úrovni krajů je výrazně ovlivněno malým počtem úmrtí do 1 roku.

Kojenecká úmrtnost je hl. m. Praze významně nižší než v celé ČR a než průměr EU.

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Novorozenecká úmrtnost

 

1,3

1,0

1,2

1,9

1,3

0,8

1,0

0,6

1,1

1,2

Kojenecká úmrtnost

 

2,2

1,5

2,3

2,7

1,9

1,6

1,6

1,1

1,8

2,0

 

Zdroj ČSÚ

 

Vybrané údaje pro MČ Praha 14

 Rok

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Zemřelí celkem

510

288

280

316

293

322

342

332

279

295

272

291


 

Příloha: zemreli.xlsx
 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?
  v roce 2016 - 2,0
 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
  v roce 2016 - 1 090,8

Kojenecká úmrtnost je hl. m. Praze významně nižší než v celé ČR a než průměr EU.

 

Sebehodnocení 0

Ukazatele pro MČ Praha 14 nejsou jednoznačné vzhledem k faktu, že je sledováno na úrovni hl. m. Prahy. Není prováděna evidence dle městských částí.

Celková úmrtnost má v ČR i v hlavním městě Praze trvale klesající tendenci. V Praze jsou zjišťovány nejnižší hodnoty desetiletých průměrů v rámci porovnání jednotlivých krajů. Dlouhodobý vývoj celkové úmrtnosti (SDR) v pražské populaci má v celém sledovaném období let 1995 –2016 příznivý sestupný trend).

Kojenecká i novorozenecká úmrtnost je v Praze velmi nízká, vývoj koresponduje s klesajícím trendem úmrtnosti nejmenších dětí v celé ČR.
 

 

Hodnocení oponenta +1

Celková standardizovaná úmrtnost v Praze je klesající a v rámci ČR pod republikovým průměrem, velmi nízká je kojenecká úmrtnost. Situaci hodnotím jako dobrou. 

Odpověď na tuto auditní otázku je rozsáhlá a ne zcela přehledná.    

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi, zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Celková úmrtnost nadále klesá. Pokles je přibližně stejně strmý jako v jiných srovnávaných lokalitách, hodnota úmrtnosti ale zůstává vyšší, než je v České republice. Je tomu tak u mužů i u žen. Ve skladbě nejčastějších příčin smrti se mezi roky 2003 a 2012 neudály příliš podstatné změny.

Úmrtnost na poranění a otravy: dochází k mírnému poklesu, který hlavně u mužů vyplývá z dlouhodobého trendu, zatím co v posledních letech dochází spíše k mírnému zvyšování hodnot. Meziroční kolísání hodnot úmrtnosti je výraznější.  Podskupinou této kategorie úmrtí jsou úmrtí na úmyslná sebepoškození (graf 16 a 17 Analýzy). U této skupiny úmrtí je u obou pohlaví v Chrudimi zaznamenán pokles úmrtnosti a hodnoty jsou pod úrovní České republiky.